Detail předmětu

Řízení výroby

FSI-HR2Ak. rok: 2011/2012

Úkolem předmětu je seznámit studenty s teoretickými přístupy k plánování a řízení produkčních procesů, uplatnění procesního přístupu k řízení výrobního procesu s využitím IT/IS a ICT. Poskytnout potřebné poznatky k ekonomickému rozhodnutí o výrobním programu vzhledem k požadavkům zákazníka. Seznámit s metodikou projektování výrobních systémů schopných kvalitativně a hospodárně realizovat výrobní program s progresivní technologií při zajištění potřebných zdrojů pro realizaci výrobního programu. Uplatnit časové vazby inženýringu a výrobního procesu pro realizaci změn při zajištění požadovaných výkonů a výkonnosti.

Výsledky učení předmětu

Teorie výroby umožní pochopit, jak firmy řídí své vnitřní
činnosti, jak je možno analyzovat chování, které ovlivňuje
zhodnocení vstupních prvků, produktivitu práce a efektivitu
vlastní transformace. Získané znalosti a dovednosti budou
významným podkladem pro ovlivňování nákladů firem, které
jsou ústřední dominantou mezi nabídkou a poptávkou.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti přípravy návrhu nového nebo inovovaného výrobku, konstrukce a technologie výrobku, managementu kvality, podnikové ekonomiky a managementu.

Doporučená nebo povinná literatura

KOŠTURIAK,J. a kol. Projektovanie výrobných systémov pre 21.storočie. Žilina Žilinská universita 2000, 397s. ISBN80-7100-553-3
Hahn,D.-Lassmann,G.: Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion
JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x
JUROVÁ, M. Logistika. 1 vyd. Brno: VUT, 1998, 162s. ISBN 80-214-1268-2
JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. Brno, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. 2009,s. 100, ISBN 978-80-214-3946-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu :
Aktivní prezence ve cvičeních. Zpracování případové studie z výpočtové
části cvičení a souběžně zpracování případové studie z laboratorní části
cvičení (koncept ORFERT). V průběhu semestru proběhne prezence dílčích
výsledků zpracování. Pokud student tyto dvě základní semestrální případové
studie nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní
podmínku.
Zkouška :
Prověřuje znalost přístupů, metod, konceptů teorie řízení a zejména apli-
kaci na příkladech. Zkouška je písemná a ústní. Do klasifikačního hodnoce-
ní se zahrnují:
1. výsledky z případových studií (semestrální práce)
2. výsledky písemné zkoušky a z ústní části zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku.
2.Strategický a taktický management výroby.Typy výrobních strategie.Operativní management výroby.
3.Výrobní kapacita a její plánování Kapacitní bilance.
4.Projektování výrobního systému (výrobní základna, pracovníci, materiálové toky)
5 Zajišťování výroby zdroji. Příprava výroby. Zajištění výroby materiálem
6.Průběžná doba výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku
7Zabezpečení plynulosti výrobního procesu.Technická obsluha výroby.
8. Hospodaření nářadím
9.Energetický management..Péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba
10.OŘV a moduly. Operativní plánování, operativní evidence výroby, změnové řízení a cotrolling výroby
11.Systémy PPS při využití IS/IIT. Metody řízení výrobního procesu Rozvrhování výroby.

Cíl

Specifickým cílem je poskytnout informace o potenciálu
a prostředcích pro další rozvoj výroby,technologické
infrastruktury v kontextu evropské integrace a při
respektování stávajících technologických aspektů
produkčních procesů se zaměřením na snižování
vstupů do reprodukčních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka je zejména v laboratořich a exkurzích. Náhradu absencí z povinné výuky, je nutné provést ve zvláštním náhradním termínu, který bude upřesněn vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výrobních procesů v systému řízení
podniku
2. Strategický a taktický management produkčních procesů
3. Operativní management; zajišťování procesů výroby zdroji
4. Výrobní kapacita a její plánování
5. Charakteristika výrobního systému a jeho projektování
6. Zajištění výroby materiálovými vstupy
7. Průběh zakázky firmou; průběžná doby výroby složitého výrobku
8. Normativní průběžná doba výroby komponent
9. Zabezpečení plynulosti výrobního procesu; technická obsluha výroby
10. Hospodaření nářadím
11. Péče o výrobní základnu; TPM; energetický management
12. Řízení transformačního procesu.Koherentní a operativní řízení výroby
13. Koncepty automatizovaného řízení výrobního procesu

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní pojmy teorie výroby; zadání případové studie - výpočtové a laboratorní. Měření produkce a náklady na výrobu3. Produktivita výroby4. Aplikace simulace při řízení výroby - laboratorní cvičení. Průběh zakázky firmou - laboratorní cvičení6. Výrobní kapacita. Návrh projektu výrobního systému; kontrola zpracování případové studie - výpočtové8. Technickohospodářské normy materiálové - výpočet spotřeby. Průběžná doba výroby složitého výrobku10. Termínování zakázky v čase - laboratorní cvičení. Průběžná doba výroby komponent. Hospodaření nářadím a systém údržby . Zakázka a její termínování v čase - prezence případové studie - laboratorní. Prezentace případové studie výpočtové

Cvičení s počítačovou podporou

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání případové studie.Datová základna přípravy výroby
Průběh zakázky výrobou - přijetí zakázky
Datové soubory z technická příprava výroby
Skladové hospodářství a MRP kalkulace
Průběžná doba výroby komponent a výrobku.
Kapacitní plánování, rozvrhování výroby.
Podpora plánování výroby