prof. Ing.

Petr Hlavínek

CSc., MBA

FAST, VHO – profesor

+420 54114 7733, +420 54114 8020
Petr.Hlavinek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979-09-01 - 1984-06-30

  Brno
  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor "vodní stavby a vodní hospodářství" - Ing.

 • 1987-09-01 - 1993-04-30

  Brno
  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor "vodní stavby a vodní hospodářství" - CSc.

 • 1990-10-01 - 1991-09-30

  Delft, Nizozemí
  Institute of Hydrulic and Environmental Engineering, Delft, Dipl. S.E.

 • 1993-06-01 - 1993-09-30

  Maďarsko
  Central Europan University - Mezinárodní kurz environmentální politiky a vědy.

 • 1998-04-01 - 2013-06-11

  Brno
  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor "vodní stavby a vodní hospodářství" - Doc.

 • 2011-03-01 - 2012-09-30

  Praha
  Bussiness institute - MBA - Projektový management

 • 2013-06-11 - ...

  Brno
  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor "vodní stavby a vodní hospodářství" - prof.

Přehled zaměstnání

 • 1984-09-01 - 1986-08-30

  Brno
  HYDROPROJEKT Praha, o.z. Brno, asistent

 • 1986-09-01 - 1988-08-30

  Brno
  HYDROPROJEKT Praha, o.z. Brno, projektant

 • 1988-09-01 - 1990-09-30

  Brno
  HYDROPROJEKT Praha, o.z. Brno, samostatný projektant

 • 1991-09-01 - 1992-09-30

  Brno
  AQUATIS a.s., hlavní inženýr projektu

 • 1996-09-01 - 2000-12-30

  Brno
  WATRSYS s.r.o. - technický ředitel

 • 2005-01-02 - 2007-06-30

  Brno
  UNIS a.s. - expert správce stavby "Ochrana vod povodí řeky Dyje I." pro technologie ČOV.

 • 2007-10-01 - 2009-09-30

  Brno
  AP INVESTING s.r.o. - expert správce stavby "Břeclavsko-rekonstrukce VH infrastruktury" pro technologie ČOV.

 • 2007-11-01 - ...

  Brno
  AQUA PROCON s.r.o. - ředitel divize rozvojové projekty

 • 2010-09-01 - 2013-12-30

  Brno
  AP INVESTING s.r.o. - expert správce stavby " Ochrana vod povodí řeky Dyje II." pro technologie ČOV "

Pedagogická činnost

A. Výuka přímá v magisterském studiu

 

Č.

Předmět:

Druh

Obor

Ročník

1.

Inženýrské sítě

Cvičení

V

1992-1993

2.

Čištění odpadních vod

Přednáška

V

1992-1995

3.

Čištění odpadních vod

Cvičení

V

1992-1995

4.

Stokování a čištění odpadních vod

Přednáška

V

1996-dosud

5.

Vybrané statě z čištění odpadních vod

Přednáška

V

1993-1995

6.

Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

Přednáška

V

1992-dosud

7.

Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

Cvičení

V

1998-dosud

8.

Automatizace čistíren odpadních vod

Přednáška

V

1994-1995

9.

Čistota vod

Cvičení

V

1992-1995

10.

Čistota vod

Přednáška

V

1992-dosud

11.

Vodní stavitelství

Přednáška

VS

1993-1994

2000-2003

2006-2009

12.

Vodohospodářský management

Přednáška

V

2002-dosud

13.

Vodohospodářský management

Cvičení

V

2008-dosud

 

 

B. Výuka přímá v doktorském studiu

 

Č.

Předmět:

Druh

Obor

Ročník

1.

Čištění odpadních vod

Přednáška

V

1994-dosud

2.

Čistota vod

Přednáška

V

1994-dosud

3.

Vědecko-výzkumná práce

Seminář

V

1994-1999

 

Vědeckovýzkumná činnost

Zahraniční granty

a) zodpovědný řešitel

[1] Biological Treatment of Wastewater from Small Sources of Pollution, Environmental research Support Scheme-grant, Central European University, Department of Environmental Science and Policy, Budapest, 04/1995-03/1997

b) spoluřešitel

[1] A Decision Support Systems for Wastewater Treatment Plant Operation, University of California Los Angeles USA, 1994

[2] ČOV Praha, Řešení kalového hospodářství ČOV Praha, Projekt No. PHARE/90/062/030/001/EC/WAT/12, Spolupráce na grantu s: SULCER ESCHER WYS, Gmbh, Germany, NETHCONSULT, The Netherlands, DUIS s.r.o., ČR, 1995

[3] Nutrient balances For Danube Countries and Options for Surface and Ground Water Protection, Spolupráce na grantu sponzorovaného Commission of The European Community (VÚV Brno, Technical University Vienna, Budapest University of Technology), řešitel části problematiky vyhodnocení úrovně zásobování vodou a čištění odpadních vod v povodí Moravy, 1995/1996

[4] Continuing Education Centre for Water Industry (CECWI), Spolupráce na grantu TEMPUS JEP 09109-95 (ČVUT Praha, VUT Brno, Zemědělská universita, svaz zaměstnavatelů ve vodním hospodářství, Polytechnická universita Valencie, Universita Porto, Heriot-Watt University), 09/1996-12/1998

[5] CARE–S, EVK1-CT-2001-00167, (Computer Aided REhabilitation of Sewer networks), projekt řeší problémy stokových sítí způsobené stárnutím, nedostatečnou kapacitou a poruchami. Cil je vyvinout nástroj, který umožní údržbu a opravy stokových sítí  tak, aby byla garantována bezpečnost, která splňuje požadavky sociální, zdravotní, ekonomické a ekologické.Spolupracující organizace The Foundation for Scientific and Industrial Research, SINTEF, Norway, Norwegian University of Science and Technology  (NTNU), Norway, Cemagref, France, Dresden University of Technology (TUD), Germany, Aalborg University, Denmark, LNEC- National Laboratory of Civil Engineering, Lisboa, Portugal, Water Research Centre, Swindon, UK, Bologna University, Italy, Ferrara University, Italy, Palermo University, Italy, Clavegueram de Barcelona, S.A. (CLABSA), Spain, Budapest University, Hungary, Engees, France

[6] AQUAREC, EVK1-CT-2002-00130, (Integrated concepts for reuse of upgraded wastewater), projekt řeší návrh strategie pro znovuužití vody z čistíren odpadních vod a její využití pro zemědělské a průmyslové účely. Spolupracující organizace Technical University Delft, University of Technology Aachen, Cranfield University – School of Water Sciences, Vivendi Water - Anjou Recherche, Chemical Process Engineering Research Institute , Technical University of Crete, Laboratory of Environmental Engineering and Management, Exeter University – Environmental engineering, GEONARDO, Environmental consulting, Polytechnic University of Bucharest, Aquafin NV – Water Body of Flanders, University of Valencia, Institute of International Economics, Gaiker Research Center, University of New South Wales , Technion Haifa, Du Pont Luxembourg.

[7] European Science Foundation, COST Action 636,  Xenobiotics in Urban Water Cycle, 2006-2009, Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit roli xenobiotik v cyklu městských vod a vyvinout strategie pro minimalizaci jejich vlivu na člověka a ekosystém.

[8] MBR-train, MEST-CT-2005-021050, (Process optimisation and fouling control in membrane bioreactors for wastewater and drinking water treatment), Partneři projektu Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen - Institut fuer Verfahrenstechnik jako koordinátor, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque, Aquafin NV, Cranfield University - School of Water Sciences, Kompetenzzentrum Wasser Berlin GmbH, Ghent University – BIOMATH - Faculty of Bioscience Engineering, Brno University of Technology - Faculty of Civil Engineering - Institute of Municipal Water Management, Thames Water PLC - Thames Water Research & Development, Delft University of Technology - Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale. Cílem projektu byl vývoj, výzkum a vzdělávání v oblasti membránových reaktorů.

[9] AMEDEUS,018328, ACCELERATE MEMBRANE DEVELOPMENT FOR URBAN SEWAGE PURIFICATION, Partneři projektu, Berlin Centre of Competence for Water Germany jako coordinátor, Flemish Institute for Technological Research Belgium, Tecnotessile Italy, Berlin University of Technology, TU Berlin, Germany, University of New South Wales Australia, Anjou Recherche (Veolia Water) France, Aquafin  Belgium, A3 water solution Germany, Polymem France, INGE Germany, Envi-Pur Czech Republic. Cílem projektu byl vývoj standardizovaných kontejnerových aktivačních čistíren odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem.

[10] CORNET AOP4WATER

 

Národní projekty a granty

 a) zodpovědný řešitel

[1] Automatizace projektového procesu v oboru stokových sítí a ČOV, I a II etapa, výzkumný úkol technického rozvoje v rámci projektu 2000 automatizovaných    pracovišť HDP, 1988.

[2] Biologické čištění odpadních vod z výroby Epichlorhydrinu, Grant C2MHILL ČR, 1996.

[3] Vliv dávkování solí železa na anaerobní fermentaci, Grant KEMIFLOC Přerov, 1997.

[4] Úprava skládkových vod Chabařovice, Návrh a posouzení technologie úpravy skládkových vod  ze skládky Chabařovice, zpracováno pro C2MHILL  ČR, 1999.

[[5] Termofilní aerobní stabilizace čistírenských kalů. Grant MESSER Griesham, SRN, 2001.

[6]Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. Ministerstvo zemědělství ČR, ev.č. 57071, 2005-2008.

b) spoluřešitel

[1]  Virový separátor suspenzí, Pazdera O., Hlavínek P., Procházka Z., Nykodým L., podnikový úkol technického rozvoje, HDP Praha, 1986.    

[2] Perspektivní technologie a způsoby ochrany a zdravotní nezávadnosti povrchových vod, Spolupráce na řešení grantu Grantové agentury ČR, vedeného Ing. Svatoplukem Korsuněm, CSc., Kooperující organizace: BVAK, Povodí Moravy, Masarykova Universita, 1995/1996.

[3] Výzkumný záměr CEZ č. J22/98/261100006, Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů v síti vodních toků, řešitel části zabývající se problematikou komunálního znečištění, 1999/2000.

[4] Výzkumný záměr MSM 261100006, Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů v síti vodních toků, řešitel části zabývající se problematikou spolehlivosti čistíren odpadních vod, 2000/2001.

[5] Ochrana vod povodí Dyje, ref. číslo ISPA 2001/CZ/16/P/PE/009. Spolupráce při přípravě významného projektu financovaného z programu ISPA.

[6] Břeclavsko- rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Spolupráce při přípravě významného projektu financovaného z Fondu soudržnosti.

[7] MPO – TANDEM, FT-TA3/123, Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem, 2006-2009, cílem projektu byl vývoj aktivační čistírny odpadních vod s ponořenými membránami využitelnými pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění.

[8] MPO – TANDEM, FT-TA3/012, Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních, 2006-2009, cílem řešení projektu byl vývoj zařízení a technologií umožňujících snížení množství vypouštěných odpadních vod a nutrientů do podzimních a povrchových vod.

[9] MŠMT, OC182,  Metody odstranění xenobiotik z městských vod, 2006-2009, cílem projektu byl vývoj metod k odstranění xenobiotik z městských odpadních vod a zhodnocení jejich vlivu na životní prostředí.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1991-05-01 - 1991-05-30

  Nizozemí
  Department of Water Pollution Control, Wageningen, Agricultural University, Nizozemí, Údržba a provoz pilotních čistíren odpadních vod.

 • 1994-01-02 - 1994-03-30

  Kanada
  National Water Research Institute, Center for Inland Waters - výzkumník

 • 1994-10-01 - 1994-12-22

  USA
  University of California Los Ageles, Civil Engineering Department - visiting professor.

 • 2004-07-01 - 2004-08-30

  Anglie
  University Exeter - výzkumník

 • 2005-01-02 - 2005-02-20

  Austrálie
  University of Wollongong , Environmental Engineering,

 • 2006-05-10 - 2006-05-20

  Izrael
  Ben-Gurion University of the Negev, Zuckerberg Institute for Water Research.

 • 2008-05-08 - 2008-05-18

  Izrael
  Ben-Gurion University of the Negev, Zuckerberg Institute for Water Research.ael

Spolupráce s průmyslem

soudní znalec pro obor stavebnictví odvětví vodní stavby

soudní znalec pro obor vodní hospodářství odvětví čistota vod

autorizovaný inženýr pro vodní stavby a vodní hospodářství (člen zkušební komise zkušební místo Brno)

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb

člen mezinárodní vodohospodářské asociace (IWA)

viceprezident asociace čistírenských expertů České republiky (1996-2003)

člen CZWA

Klíčová slova

Stokování, čištění odpadních vod městských a průmyslových, jakost vody v povodí, projektový mangement, vodohospodářský management. 

Projekty

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

139

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

71