doc. Ing.

Libor Pantělejev

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – docent

+420 54114 3188
pantelejev@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2002 - Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové a fyzikální inženýrství; specializace Materiálové inženýrství, školicí pracoviště: Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky
 • 2010 - doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002 - technický pracovník, Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - odd. Vysokocyklové únavy
 • 2003 - 11/2010, odborný asistent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Kovových materiálů
 • od 12/2010, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Mechaniky a designu materiálů

Pedagogická činnost

Garant Navazujícího magisterského studijního programu:

Materiálové inženýrství (N-MTI-P)

Zajišťované předměty (parciálně):

 • 6MS (6MS-A) - Mezní stavy materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WZ1 (WZ1-A) - Metody zkoušení materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • RDF - Deformace a porušování materiálu - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WFR - Příčiny vad a jejich diagnostika - přednášková činnost, vedení cvičení (garant předmětu)
 • YMV - Materiály a procesy pro výrobu - přednášková činnost, vedení cvičení (garant předmětu)
 • ZAT - Aditivní technologie - přednášková činnost
 • Ga0 - Analýza příčin poruch - přednášková činnost (garant předmětu)
 • 9FMP - Fraktografie a mikromechanismy porušování - přednášková činnost (garant ředmětu)
 • 9DAT - Depoziční a aditivní technologie - přednášková činnost (garant ředmětu)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zaměření: Mechanické vlastnosti, únava kovových materiálů, cyklický creep, cyklická plasticita, ultrajemnozrnné materiály, mikrostrukturní stabilita (mechanická i teplotní), vlastnosti materiálů vyráběných aditivními technologiemu (SLM, CS)
 • H-index (WoS - 10), počet citací (bez autocitací): 269
 • H-index (Scopus - 12), počet citací (bez autocitací): 351

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014-07-09 - 2014-08-19

  Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, Itálie
  Pozice: visiting professor - Témata spolupráce: UFG materiály, únava materiálů, mikrostrukturní stabilita

Univerzitní aktivity

 • 2004-2010 - tajemník Odboru kovových materiálů, Ústav materiálových věd a inženýrství
 • od 2010 - tajemník Ústavu materiálových věd a inženýrství
 • od 2015 - 1. zástupce ředitele
 • člen organizačních výborů konferencí MSMF \'05 až \'22, JUNIORMAT \'07, NANO \'07, ECF17
 • od 2008 do 2021 člen Akademického senátu FSI VUT v Brně (AS FSI), komora akademických pracovníků
 • od 2014 do 2021 předseda stálé Komise pro vědu a výzkum (AS FSI)
 • od 10/2023 - člen Akademického senátu FSI VUT v Brně (AS FSI), komora akademických pracovníků, člen stálé Komise pro vědu a výzkum

Mimouniverzitní aktivity

- od roku 1997 člen České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT)

- od roku 2015 člen European Structural Integrity Society (ESIS, Technical Committee TC3)

- od 01/2022 externí člen Rady instituce Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v.v.i.

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s řadou průmyslových podniků i PČR, vypracovávání odborných posudků pro soudy (znalecká činnost) při řešení výrobních a provozních problémů:

 • měření mechanických charakteristik,
 • predikce životnosti, analýzy životnosti,
 • analýzy havárií, fraktografické rozbory,
 • analýzy vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi zkoumaných materiálů,
 • analýzy provozní degradace materiálů.

http://www.netme.cz/divize/AMM/nabidka-sluzeb/#1

Projekty

Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékání - projekt GAČR (2015-2017, 15-23274S) - člen řešitelského týmu

Vývoj transtibiální protézy zkotovené 3D tiskem - projekt MPO (2017-2018, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010268) - člen řešitelského týmu

Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a typologická optimalizace komponent pro letecký průmysl projekt TAČR (2017-2019, TH02010514) - člen řešitelského týmu

Additive Design for Aerospace Applications Capabilities - projekt ESA (2018-2019) - člen řešitelského týmu, vedoucí pracovní Skupiny materiálových vlastností

Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (2018-2022, EF16_025/0007304) - vedoucí pracovní skupiny - klíčový pracovník

Research of Magnesium Alloys for Additive Manufacturing of Structural and Biodegradable Parts - projekt Interreg (2020-2022, ATCZ229-ReMaP) - člen řešitelského týmu, vedoucí pracovní Skupiny materiálových vlastností

Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace (2021 - 2023, OP PIK - Aplikace, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942) - spoluřešitel

 

 

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

351

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

269