prof. Ing.

Josef Štětina

Ph.D.

FSI, ÚADI – ředitel ústavu

+420 54114 3269
Josef.Stetina@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1987, strojní inženýr, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, obor dopravní a manipulační technika
 • 2007, Ph.D., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • 2008, docent, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika v průmyslu
 • 2016, profesor, Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1987-1988 - asistent, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1987-1988 - vojenská základní služba
 • 1988-1990 - studijní pobyt, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1990-dosud - OSVČ majitel IT firmy specializované na dodávky měřicích a řídicích systémů pro automobilový průmysl.
 • 1990-1992 - interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 1992-2007 - asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2007-2008 - odborný asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2008-2016 - docent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2016 - dosud profesor na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2018 - dosud - ředitel ústavu, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

 • Termomechanika - přednášky
 • Seminář aplikované termomechaniky - garant předmětu, přednášky
 • Informační modely budovy – projektování  - garant předmětu, přednášky
 • Experimentální metody - garant předmětu, přednášky
 • Teorie spalovacích motorů - garant předmětu, přednášky
 • Úvod do strojního inženýrství  - garant předmětu, přednášky

Tvorba výukových materiálů 

 • spoluautor tří vysokoškolských skript
 • spoluautor čtyř elektronických výukových materiálů

Zavedení předmětů

 • 2008 Seminář aplikované termomechaniky předmět pro všechny studenty bakalářského studia 
 • 2006 Thermomechanics pro zahraniční studenty v angličtině včetně elektronických výukových materiálů
 • 1997 Zavedení a výuka předmětu CAD pro techniku prostředí, který od této doby vyučuji
 • 1997 Zavedení a výuka předmětu Experimentální metody, na jehož výuce se od té doby podílím. Zavedení předmětu podpořeno spoluautorství skript a vytvořením dvou elektronických výukových materiálů za podporou projektů FRVŠ
 • 1988 Zavedení výuky cvičení předmětů Aplikovaná mechanika, Dynamická pevnost a životnost a Výpočtové metody ve stavbě spalovacích motorů na počítačových učebnách s PC, zavedení do výuky programu ANSYS a tato výuka podpořena dvěma skripty.

Vedení diplomových a bakalářských prací:

 • 21 diplomových prací
 • 39 bakalářských prací

Školitel 2 studentů doktorského studia.

Pedagogické projekty

 • 2013 eLearning studyenergyweb.fme.vutbr.cz, pro předměty Termomechanika, Seminář aplikované termomechaniky, CAD a Experimentální metody
 • 2003 Experimentální metody - virtuální laboratoř, FRVŠ F1-965/2003
 • 2003 Superpočítačová laboratoř-cluster PC-pro simulaci úloh mechaniky, FRVŠ  FR0956/2003/A
 • 2001 Hypertextová skripta Optické měřicí metody, FRVŠ F1-192/2001

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešil řadu výzkumných úkolů jejichž výsledky byly publikovány ve 42 oponovaných výzkumných zprávách
 • Celkem 99 zahraničních publikací včetně 19 v impaktovaných časopisech
 • 85 publikacích ve sbornících konferencí a časopisech
 • Profesním zájmem je matematická simulace tepelně mechanických systémů, metoda konečných prvků, dynamika a problémy přenosu tepla a hmoty, proudění a akustiky, počítačové měření termodynamických veličin, optimalizace termomechanických systémů, počítačová grafika.
 • Je specialistou zejména na programování systémů měření a řízení technologických procesů v automobilovém průmyslu a hutnictví.
 • Řešitel nebo spoluřešitel 9 projektů GAČR, 4 projektů programu KONTAKT, 2 projektů programu EUREKA, 4 projektů programu COST, 2 projekty MPO a 1 projektu programu U.S.- Czech Republic
 • Hindex = 8, dle WoS

Akademické stáže v zahraničí

 • 1996 Auburn University, USA – studijní pobyt
 • 1997 University of Florida – studijní pobyt
 • 2007 University of Ljublana, FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING – přednáškový pobyt, přednášky pro studenty, doktorandy a zaměstnance fakulty
 • 1998 University of Ljublana, FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING – přednáškový pobyt, přednášky pro studenty, doktorandy a zaměstnance fakulty

Univerzitní aktivity

 • 1999 - dosud, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2018 - dosud, člen akademického senátu VUT v Brně
 • 2019 - dosun, předseda Finanční komise, akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996, člen ASME
 • 2000, člen České strojnické společnosti
 • 2000, člen České slévárenské společnosti

Spolupráce s průmyslem

2020

DAIDO METAL CZECH Zkouškly ložisek spalovacího motoru.

2017

Honeywell HTC Využití experimentálního domku.

2016-2017

Doosan Škoda Power Výpočet vzduchem chlazeného kondenzátoru včetně softwarového řešení.

2016

BOSCH DIESEL

Sestavení simulačního matematického modelu výrobní linky

2015 Doosan Škoda Power Optimální řízení výkonu parní turbíny při náběhu a odstavení 2014 Enbra Mezinárodní výzkumně-vývojový projekt. Etapa 1: Model pro výpočet meteorologických dat. - Vyvinut software 2014 ASM automation Spolupráce na matematických modelech plynulého odlévání

2014

Posco Korea Fuzzy řízení sekundárního chlazení

2013

IVECO Czech Republic Vyhodnocování zkoušek na válcové zkušebně

2013

Škoda auto a.s. Vyhodnocování zkoušek převodovek

2011-

Evraz Vítkovice Steel a.s. Optimalizace podmínek chlazení horního povrchu bramy

2011-

Železárny Podbrezová VVC s.r.o. Analýza procesu sochorového plynulého odlévání oceli použitím nestacionárního 3D modelu teplotního pole jako příprava implementace on-line modelu do informačního systému ocelárny

2011-

BMT Medical Technology s.r.o. Měření a analýza čistých prostor

2010-2011

Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z Inovační voucher - Analýza plynového ohřívače vody

2009-2010

Hydrosystém projekt a.s. Inovační voucher - Stanovení časových konstant chladnutí zkušebního vzorku při vysokotlakém odstraňování okují

2007-2008

Třinecké železárny a.s Rozvoj dynamického modelu řízení technologie pro plynulé odlévání sochorů. 2007 Evraz Vítkovice steel a.s. Rozvoj on-line modelu řízení technologie pro plynulé odlévání bram. 1996-2008 Škoda –auto a.s.  Konzultační a expertní činnost při zkoušení automobilových převodovek. 2005-2007 Visteon-Autopal s.r.o. Měřicí systém pro měření teplotních polí světlometů a tvorba metodiky zkoušek. 1992-2007 Mezservis Vsetín s.r.o.   Dlouhodobá spolupráce na tvorbě řídicích a měřicích systémů vyráběných touto firmou. Příkladem válcové zkušebny pro firmu Nissan Praha, Schenck Německo, Mendlovu zemědělskou univerzitu v Brně. 2003-2004 MÚ Svitavy Měření teplotních a vlhkostních poměrů v nízkoenergetických rodinných domech ve Svitavách 2002-2007 Iveco Czech Republic a. s. Konzultační a expertní činnost při vývoji metodik zkoušek autobusů a tachografů. 2000 VOP-026 Šternberk, s.p. Řídící a měřicí systém pro zkoušení motorů vojenské techniky, včetně metodických postupů. 2000-2005 Vítkovice Steel a.s. Vývoj a implementace on-line modelu teplotního pole pro bramové kontilití oceli.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1987, Cena ministra školství za studijní průměr 1,0 během celého vysokoškolského studia

Projekty

2018-2022 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky, TN01000026 2018-2022 Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku (ComSi) EF16_026/0008392 2020-2022 Optimalizace chlazení vozidel. OP PIK - Partnerství znalostního transferu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019852 2019-2021 Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase. GA19-20802S 2015-2017 Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze. GA15-11977S 2014-2016 TAČR GAMMA ŠANCE DP 2011-2013 Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství, GAP101/11/1047 2011-2013 Analýza vlivu metalurgicko-materiálových a technologických parametrů kontinuálně litých ocelových předlitků na jejich kvalitu a na stabilitu pochodu, GAP107/11/1566 2010-2012 Využití materiálů se změnou skupenství pro vyšší efektivnost solárních vzduchových systémů, OC10051

2009-2011

Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu 106/09/0940

2007-2009

Výzkum velkoobjemových komor teplotní techniky, projekt MPO - FT-TA4/028 2007-2009 Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasivní chlazení budov, GA ČR 103/07/0907 2008-2012 Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů, projekt GA ČR 106/08/0606

2005-2006

Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No.14/2005-06 2004-2006 Výzkum, vývoj a zavedení do výroby dynamického modelu řízení technologie pro plynulé odlévání sochorů, projekt MPO č. FI-IM/021 2004-2006 Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic, projekt GAČR č. 106/04/1334 2002 -2005 Vytvoření komplexu modelů predikce technologických parametrů a tepelných procesů pro zdokonalení systémů řízení jakosti, projekt EUREKA-2716 COOP 2000-2005 Optimalizace odlévání keramiky EUCOR, projekt programu COST - APOMAT č. OC 526.10 2002-2004 RESHYVENT - Residential Hybrid Ventilation, grant EC, nositel Cauberg-Huygens, Holandsko 2001-2003 Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu, projekt GA ČR 101/01/0027 2003-2004 Optimalizace technologie výroby keramického materiálu EUCOR, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No. 23/2003-04 2001 -2003 Komplexní optimalizace technologie plynulého odlévání ocelí včetně ocelí speciálních, projekt GA ČR č. 106/01/1464 1999-2003 Performance, efficiency, and optimisation of ventilating system in solar buildings, projekt MŠMT COST G3 2001-2003   Solar Radiation Induced Convection In Highly Glazed Spaces, projekt MŠMT COST G3 1998-2000 Optimalizace bramového kontilití s využitím numerického modelu. Projekt GA ČR 106/98/0296 2001-2003 Optimalizace vlastností a technologie výroby  odlitků z tvárné litiny o velmi vysoké hmotnosti (20), projekt GA ČR č. 106/01/1164 2001-2002 Optimalizace technologie plynulého odlévání ocelí včetně ocelí speciálních, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No.2001/015 1999-2001 Optimalizace užitných vlastností korundobaddeleyitového materiálu EUCOR a    technologie jeho lití, projekt GA ČR č.106/99/0728 1998-2001 Numerická simulace fyzikálních jevů technologie kontilití, projekt programu COST, Action P3 č. OC.P3.20 1998-2001 Optimalizace kvality plynule litých slitků pro další technologii zpracování, projekt programu EUREKA č. 1867 CONMOD 1998-2000 Optimalizace bramového kontilití s využitím numerického modelu, projekt GA ČR č. 106/98/0296 1998-1999 Metalurgické aspekty a matematické modelování procesu plynulého lití oceli, projekt programu česko-slovinské spolupráce č. ME 253/1998 1993-1995 Termokinetika technologických procesů, projekt GA ČR č. 106/93/0440 1993-1994 Systém pro měření a analýzu pracovních cyklů spalovacích motorů, projekt 39/93-D Fondu na podporu tvůrčích aktivit VUT Brno 1992-1996 Thermokinetics of technology, project of the U.S.-Czechoslovak Science and Technology Program

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

195

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

209

Citace ostatní (bez autocitací)

91