Ing.

Jan Ručka

Ph.D.

FAST, VHO – zástupce vedoucího

+420 54114 7734
jan.rucka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; ZUZAŇÁK, R. Čištění vodovodního potrubí řízeným proplachováním po úsecích. VODA ZLÍN 2024. VODA Zlín. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, 2024. s. 132-137. ISBN: 978-80-909129-0-8.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; LUŠOVSKÝ, M. Generel skupinového vodovodu města Znojma - progresivní přístup k problematice kvality pitné vody během její distribuce. SOVAK, 2024, roč. 33, č. 1, s. 25-27. ISSN: 1210-3039.
  Detail | WWW

 • 2023

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. METODIKA URČOVÁNÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU VZNIKAJÍCÍHO PŘI ODTOKU SRÁŽKOVÉ VODY. Mladá voda břehy mele 2022. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2023. s. 89-93. ISBN: 978-80-908629-2-0.
  Detail | WWW

  LUŠOVSKÝ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Generel skupinového vodovodu města Znojma - progresivní přístup k problematice kvality pitné vody během její distribuce. VODA ZLÍN 2023. VODA ZLÍN. Olomouc, CZ: Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, 2023. s. 153-158.
  Detail | WWW

 • 2022

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Měření hluku při průtoku dešťové vody tělesem střešního vtoku. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 414-419. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Metodický postup měření akustického výkonu vznikajícího při odtoku srážkové vody tělesem střešního vtoku. Vodovod.info, 2022, roč. 17.10.2022, č. 10, ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

 • 2021

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. NÁVRH METODIKY PRO MĚŘENÍ TEPLOTY PITNÉ VODY PŘES STĚNU POTRUBÍ. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 440-445. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Změna odtoku vody v závisloti na tvaru podtlakového vtoku. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 451-456. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Testování podtlakových vtoků odvodnění plochých střech. Vodovod.info, 2021, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Testing of Siphonic Roof Drains. KOMVY 2021. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2021. s. 36-43. ISBN: 978-80-227-5092-9.
  Detail

 • 2020

  RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Researching Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. GUIDANCE MANUAL - The Wat-Qual Consortium - Researching Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. Sheffield, UK: The University of Sheffield, 2020. s. 20-22.
  Detail | WWW

  Agudelo-Vera, C.; Avvedimento, S.; Boxall, J.; Creaco, E.; de Kater, H.; Di Nardo, A.; Djukic, A.; Douterelo, I.; Fish, K.E.; Iglesias Rey, P.L.; Jacimovic, N.; Jacobs, H.E.; Kapelan, Z.; Martinez Solano, J.; Montoya Pachongo, C.; Piller, O.; Quintiliani, C.; Ručka, J.; Tuhovčák, L.; Blokker, M. Drinking Water Temperature around the Globe: Understanding, Policies, Challenges and Opportunities. Water, 2020, roč. 1049, č. 12(4), s. 1-19. ISSN: 2073-4441.
  Detail | WWW

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Vliv údržby vodovodní sítě na vybrané ukazatele jakosti pitné vody. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 580-585. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Možnosti odvodnění plochých střech podtlakovými systémy. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2020, roč. 63, č. 1-2/2020, s. 13-16. ISSN: 0322-886X.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Srovnání investičních nákladů pro systémy odvodnění plochých střech. Mladá voda břehy mele 2020. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2020. s. 119-122. ISBN: 978-80-270-8323-7.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 539-544. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. In Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland: MDPI, 2020. s. 1-20. ISBN: 978-3-03936-012-3.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Roof Drains Testing. KOMVY 2020, 9th Conference of Young Researchers, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2020. s. 19-24. ISBN: 978-80-227-5057-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; BOUDA, R.; KOLÁŘOVÁ, L.; TURČÍNEK, J. Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava. SOVAK, 2020, roč. 29, č. 5, s. 5-8. ISSN: 1210-3039.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. Podtlakové systémy odvodnění plochých střech. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 533-538. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.; KORABÍK, M. Řízený proplach vodovodní sítě a jeho vliv na jakost dopravované vody: případová studie vodovodu města Vsetína. In Voda Zlín 2019 - Sborník přednášek. 2019. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2019. s. 61-65. ISBN: 978-80-905716-5-5.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.; RUČKA, J.; DUFKOVÁ, K. The influence of fine sediments on the quality of drinking water in the end sections of the water supply network. Water for All – Water for Nature, Reliable Water Supply, Wastewater Treatment and Reuse, Book of Abstracts. 1. Praha: University of Chemistry and Technology, 2019. s. 111-112. ISBN: 978-80-7592-054-6.
  Detail | WWW

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; KOLKOVÁ, H. Laboratorní stanovení rychlosti poklesu koncentrace volného chloru v proudu vody. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 379-383. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; DUFKOVÁ, Z. Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody. In Vodárenská biologie 2019. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2019. s. 14-19. ISBN: 978-80-88238-12-6.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; RAJNOCHOVÁ, M. Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 395-400. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; FUČÍK, D. Statiistical Decription of Time Series of Water Consumption in the Consumption Area. 11th Eastern European Young Water Professionals Conferece - Book of Abstract. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, 2019. s. 57-58. ISBN: 978-80-7592-054-6.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, roč. 62, č. 11-12/2019, s. 22-27. ISSN: 0322-886X.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Vyhodnocení dlouhodobého vlivu řízeného proplachu na jakost vody ve vodovodní síti. In Zborník prednášok z XVIII. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA. 2019. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2019. s. 227-232. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.; KORABÍK, M. Možnosti řízení jakosti vody ve vodovodní síti. In Zborník prednášok z XVIII. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA. 2019. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2019. s. 219-226. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Význam a dlouhodobý účinek řízeného proplachu na vodovodní síť. Vodovod.info, 2019, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; RAJNOCHOVÁ, M. Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 40, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  FUČÍK, D.; RUČKA, J. REVIEW OF SIPHONIC ROOF DRAINAGE SYSTEMS. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 3683-3689. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. UNDESIRABLE CONSEQUENCES OF INCREASED WATER TEMPERATURE IN DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEM. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 3695-3701. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Složení jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, č. 9-10, s. 34-37. ISSN: 0322-886X.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; KORABÍK, M.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 23, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2018

  RUČKA, J.; KORABÍK, M.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce. In VODA ZLÍN 2018. Olomouc, ČR: Moravská vodárenská, a.s., 2018. s. 47-52. ISBN: 978-80-905716-4-8.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic. Water, 2018, roč. 10, č. 424, s. 1-20. ISSN: 2073-4441.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; RUČKA, J. The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters. Proceedings, 2018, roč. 2, č. 11, s. 1-9. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J. Zásady získávání a přípravy dat pro kalibraci modelu jakosti pitné vody ve vodovodní síti. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 779-785. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Sensitivity analysis of water consumption in an office building. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 30, č. 01002, s. 1-9. ISSN: 2267-1242.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, J. Principles of Obtaining and Preparing Data for Calibration Of Drinking Water Quality Model in Water Distribution Network. New Technologies in Water Sector, Book of Abstracts. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2018. s. 175-176. ISBN: 978-953-8168-23-9.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; NOVÁKOVÁ, J.; KORABÍK, M. Možnosti řešení nevyhovující jakosti pitné vody v úsecích vodovodní sítě ohrožených stagnací. In Pitná voda 2018. České Budějovice: W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., 2018. s. 261-264. ISBN: 978-80-905238-3-8.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 30, č. 01003, s. 1-10. ISSN: 2267-1242.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KORABÍK, M. Pressure as an Operating Factor Influencing Water Consumption and Its Unevennes:Real Case Study. New Technologies in Water Sector, Book of Abstracts. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2018. s. 177-178. ISBN: 978-953-8168-23-9.
  Detail

 • 2017

  RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M. Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 2114-2119. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption. 15th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2017. London, UK: Figshare, 2017. s. 1-8.
  Detail | WWW

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
  Detail

  KORABÍK, M.; RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1210-3039.
  Detail | WWW

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 127-135. ISBN: 978-80-227-4749-3.
  Detail

 • 2016

  RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; ZVEJŠKA, T. Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti. In VODA ZLÍN 2016. XX. Zlín, ČR: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 161-166. ISBN: 978-80-905716-2- 4.
  Detail

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-05882-4.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK. MM Science Journal, 2016, roč. 6, č. 1, s. 1654-1658. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Risk analysis of the drinking water supply system of the small village. MM Science Journal, 2016, roč. 6, č. 1, s. 1497-1501. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2015

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; SUCHÁČEK, T. Aspects of pressure sewerage system design. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 785-789. ISSN: 1803-1269.
  Detail

  RUČKA, J. Generely zásobování vodou. Zlín: Centroprojekt Group, a.s., 2015. s. 1-22.
  Detail | WWW

  RUČKA, J. Review Article Risk analysis for UE_LOW operational pressure in intermittent water supply systems - Mzayan Alayoubi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015.
  Detail

 • 2014

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Řízené proplachy vodovodních sítí. In Provoz vodovodů a kanallizací 2014. SOVAK - sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Líbeznice, ČR: Medim, spol. s r.o., 2014. s. 105-109. ISBN: 978-80-87140-36- 9.
  Detail | WWW

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O. Simulation Modelling of Water- supply Network as Mechatronic System. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 697-700. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Some notes to the using of GA for pump scheduling in real- time regime. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. Brno, ČR: VUT, 2014. s. 415-420. ISBN: 978-80-214-4984- 8. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Prevention of discoloration events in water distribution systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Exeter, UK: Elsevier, 2014. s. 1441-1449. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Software Tool for Calibration of Hydraulic Models of Water- Supply Networks. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. London: Springer, 2013. s. 253-258. ISBN: 978-3-319-02293- 2.
  Detail

  RUČKA, J. Navrhování tlakové kanalizace. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 83-88. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

 • 2012

  RUČKA, J.; KORABÍK, M.; LIBOSVÁR, D.; KOCŮR, P. Prevence vzniku zákalu ve vodovodní síti města Vsetín. In VODA ZLÍN 2012. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-260-1468- 3.
  Detail

  RUČKA, J. Review Article - Undesired events list for intermittent water supply systems - PhD students Ing. Mzayan Alayoubi (Apollo 96998). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
  Detail

 • 2011

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství. Vybrané statě z vodárenství. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-24.
  Detail

 • 2010

  RUČKA, J. Riziková analýza vodárenských distribučních systémů. Brno: VÚT FAST Brno, 2010. s. 1-145.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 8, č. 2/ 2010, s. 42-44. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 21-25. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
  Detail

 • 2009

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 287-298. ISBN: 1-84339-186- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V. Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 39-44. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15- 4.
  Detail

 • 2008

  RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. SOVAK, 2008, roč. 17, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V. CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office, SINTEF, 2008. s. 75-88. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk analysis concepts and methods - detailed methods. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office; SINTEF, 2008. s. 30-46. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
  Detail

 • 2007

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In LESAM 2007. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 104-104.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V. Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7- 8, s. 50-52. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T. Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 500-506.
  Detail

  PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodojemů. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 411-418. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  RUČKA, J.; SVOBODA, M. RISK STRUCTURING OF WATER SUPPLY SYSTEMS. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 191-194. ISBN: 80-214-3111- 3.
  Detail

  PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice. 2006. s. 1-13.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 19-26. ISBN: 80-239-6523- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273- 1223.
  Detail

 • 2005

  TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav. The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators. 2005.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic. In 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings. Bratislava, Slovenská republika: Kiwa Water Research, 2005. s. 86 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk Analysis of Water Distribution Systems. In Security of Water Supply Systems: From Source to Tap. Murter, Chorvatsko: NATO, 2005. s. 1-13.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453- 3.
  Detail

  RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L. Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-2830- 9.
  Detail

 • 2004

  TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M. Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 505 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail | WWW

  TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J. Hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Praha, Česká republika: SOVAK, 2004. s. 231 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P. Testing of CARE- W in Brno water distribution network. 2004. s. 1-8.
  Detail

  KUČERA, T.; RUČKA, J. Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sešit 6. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
  Detail

 • 2003

  RUČKA, J., VIŠČOR, P. Testování prototypu Care- W na brněnské vodovodní síti. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7204-301- 3.
  Detail

  RUČKA, J. Testování prototypu CARE- W. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 34 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.