prof. Ing.

Ivo Dlouhý

CSc.

FSI, ÚMVI OMDM – profesor

+420 54114 3171
dlouhy@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979, Hutnická fakulta VŠB Ostrava, Nauka o kovech, tváření a slévárenství,
 • 1984, CSc., Ústav fyziky materiálů ČSAV Brno, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,
 • 2002, habilitace, Fak. metalurgie a materiálového inženýrství, Materiálové vědy a inženýrství
 • 2009, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1984-1989, vědecký pracovník, ÚFM ČSAV Brno, skupina Fázových přeměn
 • 1989-1991, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Struktura a vlastnosti ocelí
 • 1992-1994, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Křehký lom
 • 1995 – dosud, vedoucí skupiny Křehký lom, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 2008 – dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Mikromechanismy porušování materiálů
 • Fraktografie a analýza poškození
 • Experimentální lomová mechanika
 • Mechanické a lomově mechanické vlatnosti
 • Struktura a vlastnosti ocelí
 • Lomové chování keramik a kompozitů
 • Lomové chování intermetalik
 • Chování povlaků a substrátu při mechanickém zatěžování

Akademické stáže v zahraničí

 • 1986, Institut metalofiziki UAN, Kyev
 • 1994, School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham
 • 1999, Université de Metz
 • 2004, Imperial College London

Univerzitní aktivity

 • Člen vědeckých rad VŠB TU Ostrava a FSI VUT v Brně
 • Člen oborových komisí doktorského studia Inženýrská mechanika, Fyzikální a materiálové inženýrství, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Mimouniverzitní aktivity

 • Vedoucí skupiny KŘEHKÝ LOM Ústavu fyziky materiálů AVČR, v.v.i.
 • Člen ESIS - Evropské společnosti pro integritu konstrukcí, sekretář národní pobočky

Ocenění vědeckou komunitou

 • Spolugarant mezinárodních konferencí Dny tepelného zpracování
 • Garant konferencí Víceúrovňový design pokrokových materiálů
 • Garant a organizátor periodických česko-slovenských seminářů Křehký lom v Brně
 • Koordinátor Symposia Fracture Mechanics v rámci světové konference Structural Mechanics in Reactor Technology
 • Člen vědeckých výborů konferencí New Trends in Fatigue and Fracture, International Congress on Ceramics, Interquadrienal International Conference on Fracture AIQ-ICF atd.
 • Recenzent časopisů: Engineering Fracture Mechanics, International Journal of Fracture, Journal of Materials Science, Materials Science Engineering, Materials Science Forum, Inženýrská mechanika, Kovové materiály
 • Hostujicí editor časopisu Enginering Failure Analysis

Projekty

 Řešitel:

 • Advanced glasses, Composites And Ceramics for High growth Industries, CoaCH, project EU (2015-2018, H2020-MSCA-ITN-2014)
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu, In situ synthesised intermetallic compounds in kinetically sprayed deposits, project GAČR (2013-2016, 13-35890S)
 • Glacerco: Glass and Ceramic Composites for High Technology Applications - projekt EU (2010-2014, FP7-PEOPLE-2010-ITN, 264526) 
 • Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu projekt GAČR (2010-2012, GAP108/10/0466)
 • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2009-2012, 106/06/H035)
 • Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu - projekt GAAV (2005-2009, IAA200410502)
 • The Eurofer steel: microstructural degradation and embrittlement - projekt EURATOM (IPP-CR UT7 DEGR, 2006-2007 )
 • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2005-2008, 106/06/H008)
 • Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování -projekt GAČR (2005-2007, 106/05/0495)
 • Damage and strength degradation in thermally loaded glass matrix composites - projekt NATO PST.CLG.977558 (2001-2003)
 • Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely - projekt GAAV (2000-2004, A 2041001)
 • Fracture resistance of steels for containers of spent nuclear fuel - projekt NATO SfP 972655 (1999-2001)

Spoluřešitel:

 • Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování – projekt GAČR (2014-2016, 14-11234S)
 • Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí – projekt GAČR (2010-2012, GAP107/10/0361)
 • Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí - projekt GAČR (2006-2008, 106/06/0724)
 • Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice - projekt cíleného výzkumu a vývoje AVČR (2005-2009, 1QS200410502)
 • Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy - výzkumný záměr (2005-2011, AV0Z20410507)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

364

Citace ostatní (bez autocitací)

121