Organizační struktura

Vědecká rada VUT

Kompetence

Vědecká rada VUT projednává dlouhodobý záměr VUT, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty, vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

Kontaktní údaje

Vědecká rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Vědecká rada VUT - členové

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.