Organizační struktura

Ediční rada VUT

Kompetence

Ediční rada je poradní orgán rektora. Členy Ediční rady jmenuje rektor na návrh prorektora pověřeného řízením ediční činnosti. Posláním Ediční rady je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti nakladatelství a sestavování návrhu edičního plánu pro příslušné období. Ediční rada je složená ze zástupců hlavních oborů na VUT, zástupce AS VUT a významných osobností mimo VUT. Ediční rada se člení do sekcí a zasedá zpravidla dvakrát ročně.

Kontaktní údaje

Ediční rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel