Detail projektu

Tvorba rurální krajiny a její nástroje - odborná kniha

Období řešení: 01.10.2020 — 31.10.2022

O projektu

Cílem projektu je vytvoření a vydání odborné, elektronické knihy s názvem Tvorba rurální krajiny a její nástroje. Autory knihy budou učitelé působící na FA VUT - doc. Ing.arch. Jiří Löw, doc. Ing.arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D a Mgr. Tomáš Dohnal, DiS (zároveň student DSP). Odborná kniha (výsledek RIV - B) může plnit funkci významného informačního zdroje v předmětech krajinně-ekologického zaměření vyučovaných na FA VUT. Problematika rurální krajiny je v odborné literatuře řešena často z jediného, specifického odborného pohledu, ať už se jedná o pohled ekologický, environmentální, hospodářský nebo historicko- vývojový. Odborníkem na širší urbanisticko-environmentální pojetí krajiny a její utváření ve společenských souvislotech je doc. Ing.arch. Jiří Löw, který pojímá krajinu jako zřetelný průnik tří subsystémů - ekologického (primárního), hospodářského (sekundárního) a kompozičního (terciálního). V tomto smyslu doc. Löw prezentuje krajinu ve své odborné publikační činnosti a také ve výuce na FA VUT, v předmětech na nichž se jako garant nebo vyučující podílí také doc. Ing.arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D a Mgr. Tomáš Dohnal, DiS. Sestavení poznatků do knihy jmenovanými autory přinese nové, komplexní poznatky v dané oblasti.

Klíčová slova
Ruální krajina, krajinně-ekonomické zaměření, ekologický, environmentální, hospodářský nebo historicko- vývojový.

Označení

FRP_2021_PPČ3_1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (09.06.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující

Výsledky

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Rural Landscaping and its Tools. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. 348 p. ISBN: 978-80-7623-085-9.
Detail