Detail projektu

Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- plně financující (2019-01-16 - nezadáno)

O projektu

Návrh projektu reaguje na potřebu zvyšování úrovně bezpečnostní politiky na pracovištích zatížených částicemi < 2,5μm, které mají vliv na lidské zdraví, psychickou stránku zaměstnanců a mohou se odrazit na chodu a ekonomické stránce podnikajících subjektů. Řešení reaguje na vývoj současných trendů společnosti a zároveň na absenci legislativních opatření v oblasti ultrajemných částic. Propojení znalostí z oblasti humanitních a technických oborů povede k vytvoření postupu pro komplexní hodnocení systému BOZP a s ním spojených rizik v pracovního prostředí. Uživateli výsledku se stanou aplikační garanti, dále se jimi mohou stát pracovníci v oblasti BOZP, znalci a vzdělávací instituce.

Označení

TL02000240

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- odpovědné pracoviště (07.06.2018 - nezadáno)
Odbor inženýrství rizik
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)

Výsledky

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BENCKO, V. Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů. In Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019. Ostava: SPBI, z.s. v Ostravě, 2019. s. 45-47. ISBN: 978-80-7385-215-3.
Detail

HÁJKOVÁ, A.; MARTINCOVÁ, J. Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí automotive. TVIP 2022. Praha: CEMC, 2022. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-85990-39-3.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M. Occurrence of the ultrafine particles in the working environment and their possible risks. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 25-32. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; PROCHÁZKOVÁ, D.; ZEMAN, T. Current approaches of occupational and safety health management in work environments containing nanoparticles. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2019, vol. XIV., no. 2., p. 25-37. ISSN: 1805-3238.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; DEMIROVA, S.; JUROVÁ, M. Key Performance Indicators the providers of logistic services: experience of selected companies. Sofia, Bulgaria: 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4557-0.
Detail

ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ČABANOVÁ, K.; BENCKO, V.; TUČEK, M. The presence of fine and ultrafine particulate matter in the work environment. Central European Journal of Public Health, 2020, vol. Supplement, no. 28, p. 1-6. ISSN: 1803-1048.
Detail

URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; WOLFOVÁ, K.; ČABANOVÁ, K.; MARTINCOVÁ, J. Fine and Ultrafine Particulate Matter in The Work Environment and their Potential Impact on Mental State of Workers. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Brno: TANGER Ltd., 2020. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K. Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Seminář Nanobezpečnost, Praha: 2021.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PROCHÁZKOVÁ, D.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ZEMAN, T. Current approaches to the health risk assessment of nanoparticles in the Czech Republic. Viena, Austria: University of Vienna, 2019. p. 15-15.
Detail

BALGOVÁ, Z.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K. Aktuální otázky nanobezpečnosti. CEMC, 2021. ISBN: 978-80-85990-36-2.
Detail

KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; ZEMAN, T.; BLECHA, P.; MAREK, J.; MARTINCOVÁ, J.; POPELOVÁ, B. BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic. Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 29-36. ISBN: 978-80-553-3990-0.
Detail

KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; DRBOHLAVOVÁ, J. Methodology for decreasing the level of risk in workplaces with the occurrence of fine and ultrafine particles. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Tanger, 2022. p. 1-6. ISBN: 978-80-88365-00-6. ISSN: 2694-930X.
Detail

KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; POPELOVÁ, B. Methodology for reducing the exposure risk of workers in work environment. In 21st International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: STEF92 Technology Ltd., 2022. p. 9-16. ISBN: 978-619-7603-36-1. ISSN: 1314-2704.
Detail

MARTINCOVÁ, J.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; ZEMAN, T. Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2022. s. 21-22.
Detail

ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; WOLFOVÁ, K.; JUROVÁ, M.; BLECHA, P.; MAREK, J.; POPELOVÁ, B.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PACHER, P.; MARTINCOVÁ, J.: Metodika BOZP; Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inžnýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail