Detail projektu

Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2019-02-19 - nezadáno)

O projektu

Správné množství a především rozložení vzduchových pórů velikosti 100–300 µm (tzv. spacing faktor) v provzdušněném betonu je závislé na mnoha faktorech a není zaručeno automaticky. Dodnes stále nejpoužívanější způsob posuzování spacing faktoru na základě 1D modelu se jeví jako nedostačující. Projekt je věnován rozšíření stávajících pokročilých možností hodnocení distribuce pórů v betonu, kterými jsou především 2D pixelové a 3D voxelové analýzy, o nástroje teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Druhým hlavním záměrem projektu je doplnění hodnocení mrazuvzdornosti provzdušněného betonu, které se provádí na základě sledování poklesu dynamických modulů pružnosti betonu, pevnosti v tlaku či pevnosti v tahu ohybem, o jeho lomové parametry. Experimentální ověření bude prováděno na jádrových vývrtech odebraných z vyrobených monolitických bloků. Výstupy projektu povedou k rozšíření stávajících znalostí o provzdušněném betonu a možnostech jeho posuzování.

Klíčová slova
Provzdušněný beton;trvanlivost;spacing faktor;mrazuvzdornost;CT;2D pixelová analýza;fuzzy logika;RDM;lomové parametry;

Označení

19-22708S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- příjemce (05.04.2018 - nezadáno)

Výsledky

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Problematika stanovení mrazuvzdornosti betonu zabudovaného v konstrukci. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-9-5.
Detail

KOCÁB, D. Co to přesně znamená, když je při diagnostickém průzkumu konstrukce požadováno stanovení mrazuvzdornosti betonu, část II. Realizace staveb, 2023, roč. 86, č. 4/2023, s. 46-50. ISSN: 1802-0631.
Detail

KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P. Characteristic Curve and Its Use in Determining the Compressive Strength of Concrete by the Rebound Hammer Test. Materials, 2019, vol. 12, no. 17, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; HÁJEK, P. Concrete, sustainability and limit states. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: 2019. p. 1-9. ISSN: 1755-1307.
Detail

HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T. Quantification of sustainability of concrete structures. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. p. 371-377. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Sustainability assessment of concrete mixes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1307.
Detail

LIŠOVSKÝ, M.; HRABOVÁ, K.; SIKOROVÁ, V. Udržitelnost výroby betnou. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 409-412. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

JINDROVÁ, B. Diplomová práce: Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci. Brno: 2020. s. 1-107.
Detail

KOZÁČEK, V. Diplomová práce: Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu. Brno: 2020. s. 1-129.
Detail

SIKOROVÁ, V.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Trvalá udržitelnost betonových konstrukcí v závislosti na použitém typu kameniva. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 405-408. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimental comparison of results of variously modified tests of concrete resistance to frost and de-icing chemicals. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M.; KOSTKA, V. Bonding of Concrete with Recycled Concrete Aggregate with Epoxy and Epoxy-Dispersion Adhesives. Helics Group, 2020. p. 1-4.
Detail

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Determining the Freeze-Thaw Resistance of Concrete Incorporated in an Existing Structure. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 51-56. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M.; KOSTKA, V. Výhody epoxidových disperzí pro lepení silikátových povrchů. Juniorstav 2020. Sborník příspěvků. Brno: 2020. s. 418-423. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimalizace stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulzu betonem pomocí spektrální analýzy šumu. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 50-56. ISBN: 978-80-86604-83-1.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; RIBEIRO FERNANDES, G. Non-traditional Approach to the Evaluation of the Freeze-thaw Resistance of Concrete based on the Fracture Tests. In MATBUD’2020 – Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-9. ISSN: 2261-236X.
Detail

KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Vliv způsobu výroby zkušebních těles na výsledek zkoušky mrazuvzdornosti betonu. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 376-383. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Využití tvrdoměrné metody k určení vhodného okamžiku odbednění betonové konstrukce. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 358-363. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of the Acoustic Emission Measurement performed during Freeze-Thaw Cycles Loading. In Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020. 1. Ostrava: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 387-392. ISBN: 978-80-248-4451-0.
Detail

HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Concrete: Limit States and Sustainability. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. 2020. p. 1297-1304. ISBN: 978-84-121101-8-0.
Detail

DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimization of the Determination of the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Using Spectral Noise Analysis. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. p. 020015-1 (020015-7 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L.; VYMAZAL, T. Analysis of Acoustic Emission Signals Recorded during Freeze-Thaw Cycling of Concrete. Materials, 2021, vol. 14, no. 5, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Sustainability of Concrete Structures in Terms of Concrete Frost Resistance Determination. In Environmental Challenges in Civil Engineering. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. p. 63-76. ISBN: 978-3-030-63878-8.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LIŠOVSKÝ, M.; ALEXA, M. Požadavek na stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci – zkušenosti, problémy, příklady. 17. KONFERENCE TECHNOLOGIE A PROVÁDENÍ - SBORNÍK KE KONFERENCI. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2021. s. 49-59. ISBN: 978-80-907611-5-5.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; ALEXA, M.; LIŠOVSKÝ, M. Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 1, s. 70-74. ISSN: 1213-3116.
Detail

HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J. Vliv vlastnostní vodního uložení na výsledky zkoušek odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: 2021. s. 112-116. ISBN: 978-80-214-5963-2.
Detail

HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J. Vliv vlastností vodního uložení na výsledky zkoušek odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám. Soudní inženýrství, 2021, č. 2, s. 9-14. ISSN: 1211-443X.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Determination of a Suitable Moment for Formwork Removal from a Concrete Structure Using Rebound Hammer Test Methods. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. p. 23-27. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1662-9779.
Detail

KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Influence of the Method of Production of Test Specimens on the Result of the Frost Resistance Test of Concrete. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. p. 17-22. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1662-9779.
Detail

HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J.; VYMAZAL, T.; LÁNÍK, J.; TEPLÝ, B. The assessment of structural concrete with recycled aggregates in terms of sustainability. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: 2021. p. 287-294. ISBN: 978-619-7603-30-9. ISSN: 1314-2704.
Detail

ALEXA, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LISZTWAN, D. Stanovení mrazuvzdornosti betonu na tělesech odebraných z konstrukce a vyrobených laboratorně. 18. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 23-28. ISBN: 978-80-86604-87-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L. Advanced Evaluation of the Freeze–Thaw Damage of Concrete Based on the Fracture Tests. Materials, 2021, vol. 14, no. 21, p. 1-22. ISSN: 1996-1944.
Detail

VYMAZAL, T.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Hodnocení poškození betonu zmrazovacími a rozmrazovacími cykly pomocí detailní analýzy signálů akustické emise. Beton TKS, 2022, roč. 22, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1213-3116.
Detail

KNĚBORT, D. Diplomová práce: Porovnání zkušebních metod pro stanovení mrazuvzdornosti betonu. Brno: 2022. s. 1-87.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; BAYER, P.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of De-Icing Chemicals on Concrete Scaling: The Role of Storage Water. Materials, 2023, vol. 16, no. 14, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
Detail

ALEXA, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LISZTWAN, D. Determination of Frost Resistance of Concrete on Specimens Acquired from a Structure vs. Produced in a Laboratory. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. p. 020012-1 (020012-6 p.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; LIŠOVSKÝ, M. Methods for evaluation of freeze-thaw resistance of concrete and their comparison. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. p. 020032-1 (020032-5 p.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOCÁB, D. Co to přesně znamená, když je při diagnostickém průzkumu konstrukce požadováno stanovení mrazuvzdornosti betonu, část I. Realizace staveb, 2023, roč. 85, č. 3/2023, s. 36-40. ISSN: 1802-0631.
Detail

KOCÁB, D.; LIŠOVSKÝ, M.; ŽÍTT, P. Experimental determination of freeze-thaw resistance in self-compacting concretes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail