Detail projektu

SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region

Období řešení: 01.04.2016 — 31.12.2022

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

- plně financující (2016-04-01 - 2020-12-31)

O projektu

Řeka Dyje protéká hranici mezi AT a ČR, obě země mají z používání řeky profit (výroba elektrické energie, rekreace, rybolov). Její využívání však vede k negativním dopadům na říční systém. Tyto dopady jsou způsobeny např. napřímením koryta a narušením záplavových území řeky. V důsledku toho dochází ke změně v transportu splavenin, který následně způsobuje usazování sedimentů v nádržích, což vede ke vzrůstu vzniku povodně. Napřímení přirozených meandrů vyvolává destabilizaci ekosystémů a vodních biotopů, rovněž dochází k negativnímu ovlivnění biologické rozmanitosti pobřežních oblastí. Uvedené projevy s povodněmi a suchem, které se vykytují častěji v důsledku změny klimatu, narušují přirozené fungování ekosystémů, zvyšují zranitelnost a snižují kvalitu ekosystémových služeb vytvořených vodním tokem. Z výše uvedených důvodů je cílem projektu SEDECO zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a rovněž snížení vlivu povodní a sucha. K dosažení cílů bude projekt používat účinných opatření zelené infrastruktury, mezi které patří obnova meandrů, obnova břehů a vytvoření ostrovů v nádržích. Nová hydraulická laboratoř (HEL) - výzkumné centrum bude společně s měřením a modelováním tvořit základ pro optimální návrhy zelených infrastruktur. Cílem je zlepšit znalostí systému řeky Dyje, včetně udržitelné strategie řízení nádrže z pohledu jejich zanášení, které pomohou minimalizovat rizika povodní a sucha. Dalším cílem projektu je zlepšit morfodynamiku meandrů toku v přeshraniční oblasti a ochranu přírodních nebo již obnovených břehů řeky Dyje. Tímto způsobem bude pozitivně ovlivněn ekosystém a související biodiverzita (ryby, makrozoobentos a ptáci). Hlavními výstupy jsou HEL, udržitelná strategie řízení sedimentů pro nádrž Nové Mlýny a obecné zásady pro udržitelný provoz napojených slepých ramen a pobřežních revitalizací/ochraně pro zlepšení ekosystémových služeb a snížení rizika povodní a sucha v příhraničním regionu na základě společného sledování a modelování. Hlavními příjemci výstupů projektu jsou (i) přírodní prostředí, biodiverzita řeky Dyje a národní parky, (ii) správci povodí v AT (via donau, Dolní Rakousko) a CZ (PM), (iii) osoby, které mají zájem o rybolov a divokou přírodu, (iv) odborníci, studenti a výzkumníci, (v) lidé v příhraničním regionu, kteří jsou postiženi povodněmi a suchem, (vi) široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že řeky nejsou omezeny správními a politickými hranicemi a povodně, sedimenty, ryby a další nerozlišují tyto hranice a pohyb přes ně není možný vnitrostátní/regionální/místní přístup, který by byl schopen chránit a spravovat říční systém. Přeshraniční spolupráce je jediný způsob, jak zaručit udržitelné řešení pro problémy popsané v projektu. Náplní projektu je nový přístup vyvinutý v úzké spolupráci mezi všemi partnery a skládající se ze společného vývoje monitorování sedimentů, fyzikálního a numerického modelování zelených infrastruktur, včetně společné strategie řízení sedimentů a zásad.

Klíčová slova
Sedimenty, sucho, povodně, Nové Mlýny, Vranov, hydraulická labolatoř, monitorovací loď

Klíčová slova anglicky
Sediments, drought, floods, Nové Mlýny, Vranov, hydraulic laboratory, the monitoring boat

Označení

ATCZ28

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.04.2016 - nezadáno)

Výsledky

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large open reservoir using an artificial intelligence method. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 64, no. 4, p. 314-321. ISSN: 0042-790X.
Detail

MARTON, D.; JÍLEK, D. Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data. Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2022. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2022. s. 22-26. ISBN: 978-80-907141-6-8.
Detail

ZACHOVAL, Z. Historický vývoj zanášení horní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Vodní nádrže 2022. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2022. s. 92-95. ISBN: 978-80-907141-6-8.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Hydrological Modelling to Investigate Climate Change as a Part of Transboundary River Sediment Management: Case Study of the Thaya River Basin in the Czech Republic. XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management: Conference proceedings. 2021. p. 68-77. ISBN: 978-80-7653-031-7.
Detail

Odkaz