Detail projektu

Studium pojivových systémů pro stabilizaci/solidifikaci odpadů s obsahem těžkých kovů

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Při metodách stabilizace a solidifikace je všeobecnou snahou hledat postupy s využitím druhotných stavebních materiálů a tímto podporovat efektivní způsoby využití odpadů v praxi. Projekt se zabývá alkalickou aktivací některých aluminosilikátových odpadů, především létavých popílků, jakožto pojiva pro solidifikaci. Alkalický aktivátor by měl sloužit jako budič reakcí vedoucích k tvorbě C-S-H gelu. Dalším předmětem zkoumání je účinek těchto alkalických aktivátorů na výslednou vyluhovatelnost kovových iontů ze solidifikátů do kapalného prostředí. V rámci projektu jsou testovány ty vlastnosti solidifikátů, které jsou důležité pro splnění striktních ekologických a pevnostních požadavků je hledáno optimální řešení solidifikační směsi s maximálním využitím popílků za podpory alkalické aktivace. Výsledky projektu budou zpracovány a využity pro výuku předmětu Ekologie ve stavebnictví.

Popis anglicky
The main aim of solidification/stabilization methods is to find the way of reusing secondary building materials in order to increase utilization of waste materilas. The project involves an alcali actiovation of aluminosilicate waste materials, especially fly ash and slug binders. Alcali activator serves as an iniciator of reactions leading to production of C-S-H gel. Another subject of research is to monitor effect of this activators on leachability of heavy metals into water and to measure properties of leachates.

Klíčová slova
popílek, imobilizace, těžké kovy, alkalická aktivace

Klíčová slova anglicky
fly ash, immobilization, heavy metals, alkali activation

Označení

FRVŠ 1376 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (25.07.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

JAVŮRKOVÁ, D. Studium schopnosti imobilizace měďnatých iontů v alkalicky aktivovaných matricích. In Sb. přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. Brno: 2006. s. 138-145. ISBN: 80-2143142-3.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Účinnost alkalických aktivátorů pro imobilizaci barya metodou solidifikace a stabilizace v aliminosilikátových matricích. In Sborník konference Juniorstav 2007. 2007. s. 253-253. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Imobilizace barnatých iontů v aluminosilikátové matrici. In Sborník konference Construmat 2006. Nitra, SK: 2006. s. 38-41. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

MALÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, D. Využití stavebního pojiva k solidifikaci/stabilizaci těžkých kovů. In Sb. přednášek konference VUSTAH 2006. Telč: 2006. s. 94-98. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

Odkaz