studijní program

Audio inženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: AUDIO-JAk. rok: 2013/2014

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3961

Udělovaný titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Studenti získávají potřebné znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky, akustiky, hudební teorie, instrumentace, studiové techniky a studiové praxe a rovněž základní jazykové znalosti. Absolventi bakalářského studijního programu jsou schopni pracovat jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního programu Audio inženýrství je prakticky zaměřený bakalář s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti multimediální techniky a audiovizuální tvorby. Absolventi najdou uplatnění jako zvukař, zvukový technik, projektant AV techniky, servisní technik zvukové elektroniky, akustik atd.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem technicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na zvuk a multimédia na všech vysokých školách nebo studiem umělecky orientovaného studijního programu v oboru zvuková tvorba, hudební režie nebo audiovizuální tvorba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
J-AUDAudio inženýrství144