studijní program

Realitní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: REI_PAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 33
Stavebnictví Bez tematického okruhu 67

Cíle studia

Cílem studia je připravit studenty na práci v oborech, ve kterých se uplatňuje vzdělání z disciplín stavebních a ekonomických s důrazem na schopnost dobře se orientovat v právních předpisech tak, aby na základě rámcových zadání byli připraveni pro řešení praktických úkolů spojených s realitní činností, správou a oceňováním majetku, územním a stavebním plánováním.

Profil absolventa

Vymezení výstupních odborných znalostí, odborných dovedností a způsobilostí odpovídajících cílům studia.
Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z oblasti stavebnictví, které jsou potřebné pro posuzování vlastností staveb a jejich vlivu na užitečnost objektu. Dále získají speciální znalosti v oblasti ekonomické, které se využívají při kvantifikaci hodnoty nemovitých věcí, poznatků environmentálních, které se využívají při posuzování vlivu okolí na hodnotu nemovitých věcí a osvojení si též znalostí právních předpisů (především z práva cenového, občanské a stavebního), které se uplatňují při volbě metod, provádění některých předběžných právních posouzení souvisejících s oceňováním, posuzování užitečnosti objektu s ohledem na rozsah práv, které má/může získat subjekt k nemovité věci a který ovlivňuje jeho užitek a tedy i hodnotu, kterou věc má pro takový subjekt.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, charakteristika dalších možností jeho uplatnění.
Absolventi budou schopni pracovat na úrovni středního a vyššího managementu ve společnostech zabývajících se správou nemovitostí, samostatně provádět realitní služby, oceňovat nemovitý majetek jako odhadci, řešit problematiku bankovních zástav, hodnotit výši škody na nemovitém majetku, případně tyto služby provádět pro potřeby státní správy nebo v uvedených oblastech samostatně podnikat. Po získání požadované praxe se mohou stát i znalci.

Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, správou bytového fondu včetně správy domů ve společenství vlastníků nebo ve vlastnictví bytových družstev. Uplatnění najdou rovněž ve státní správě na úrovni řídicích funkcí (v bytovém odboru, odboru správy budov, odboru územního a stavebního řízení a v majetkovém odboru), u realitních příp. developerských firem, v bankách (úvěrová činnost, posuzování zástav) a v pojišťovnách (likvidátor pojišťovny).

Charakteristika profesí

Absolventi budou schopni pracovat na úrovni středního a vyššího managementu ve společnostech zabývajících se správou nemovitostí, samostatně provádět realitní služby, oceňovat nemovitý majetek jako odhadci, řešit problematiku bankovních zástav, hodnotit výši škody na nemovitém majetku, případně tyto služby provádět pro potřeby státní správy nebo v uvedených oblastech samostatně podnikat. Po získání požadované praxe se mohou stát i znalci.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, správou bytového fondu včetně správy domů ve společenství vlastníků nebo ve vlastnictví bytových družstev. Uplatnění najdou rovněž ve státní správě na úrovni řídicích funkcí (v bytovém odboru, odboru správy budov, odboru územního a stavebního řízení a v majetkovém odboru), u realitních příp. developerských firem, v bankách (úvěrová činnost, posuzování zástav) a v pojišťovnách (likvidátor pojišťovny).

Vytváření studijních plánů

Studijní program je navržen jako studijní program bez specializací. Tím, že je kladen důraz na získání kompetencí závislých na dobré znalosti právních předpisů souvisejících s dopravou a z oblastí ekonomických je studijní program navržen s výraznou převahou předmětů povinných. Jeden volitelný předmět si pak studenti vybírají z nabídky předmětů celé vysoké školy. Studenti si mohou dle vlastních preferencí zvolit pouze jeden.

Návaznost na další typy studijních programů

Předpokládá se, že ke studiu ve studijním programu Realitní inženýrství budou stejně jako dosud v oboru Realitní inženýrství v příbuzném NMSP Soudní inženýrství i nadále přijímáni absolventi bakalářských (popř. magisterských) studijních programů v oboru stavebnictví, ekonomika, právo.
Na toto studium lze navázat některým z existujících doktorských studijních programů. Jako nejvhodnější se jeví již na VUT existující doktorský studijní program 3917V Soudní inženýrství, který s problematikou obou oborů úzce souvisí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ERKNZKatastr nemovitostí a katastrální zákoncs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
ESMATMatematikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ESMEZMetodika expertní a znalecké činnostics4PovinnýzkP - 26ano
ESOOPObčanské a obchodní právocs5PovinnýzkP - 52ano
ESEKOPodniková ekonomika pro expertní inženýrycs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
ERPSFPozemní stavitelství a stavební fyzikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
ESSPPSprávní právocs2PovinnýP - 26ano
ERTONTeorie oceňování nemovitostícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ERCEVCeny ve výstavběcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
ERFEDForensní ekotechnikacs2PovinnýP - 26ano
ERIFNInvestování a finance v nemovitostechcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ERSTFMěření a řešení úloh ze stavební fyzikycs2PovinnýklL - 13ano
ERSOPOceňování podle současných oceňovacích předpisůcs4PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
ESDVSPrávo duševního vlastnictví a předdiplomní seminářcs1PovinnýP - 13ano
ERSTPStavební právocs3PovinnýzkP - 26ano
ERTZBTechnická zařízení budov cs3PovinnýzkP - 39ano
ERARUÚzemní plánovánícs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13ano
SSANJZkouška angličtina B1en3Povinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ESAEXAngličtina pro expertní činnosten3PovinnýzkC1 - 26ano
ESBAPBankovnictví a pojišťovnictvícs2PovinnýS - 26ano
ERDISDiplomový seminář REIcs5Povinnýano
ERRKTRealitní kanceláře a realitní trhycs3PovinnýzkP - 26ano
ERSPNSpráva nemovitostícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ERTPSTechnologie provádění stavebcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ERTROTržní oceňování nemovitostícs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ESDANDaňový systém České republikycs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
EROMPOceňování movitého majetku a podnikůcs2PovinnýP - 26ano
ERPOBPožární ochrana a bezpečnostcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ERPRSPříprava a řízení stavebcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ERDIPSeminář diplomová práce REIcs10Povinnýano
ERSTSStátní správa a samosprávacs2PovinnýS - 26ano
ERVAPVady a poruchy stavebcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano