studijní program

Architektura pozemních staveb

Fakulta: FASTZkratka: B-P-C-APS (N)Ak. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3503

Udělovaný titul: Bc.

Akreditace: 19.7.2004 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb má prokázat svou způsobilost v rozsahu příslušné směrnice děkana Fakulty stavební VUT. Musí být absolventem středního vzdělání s maturitou a být úspěšný v přijímacím řízení. To se skládá z talentové zkoušky, Národní srovnávací zkoušky (SCIO) a odborné rozpravy, prokazující vážný zájem o obor.

Klíčové výsledky učení

Základním výsledkem studia je schopnost navrhovat stavby různých typů jak z pohledu estetického, tak provozně technického. Proto je nosným prostředkem výuky ateliérová tvorba, ve které se propojují poznatky z předmětů kreativních, ale také přírodovědných a inženýrských. Absolvent získá znalosti z typologie jednotlivých stavebních druhů, dějin architektury, kompozice a teorie architektury, pozemního stavitelství, technických zařízení budov atd. Součástí výuky je výtvarná tvorba, podporující tvůrčí myšlení studentů. Specifikem studijního programu je semestrální praxe v architektonických atelierech, ověřující schopnost studenta obstát v profesionálním prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb Fakulty stavební VUT je postaven na stejných základech, jako studium na ostatních školách architektury v České republice. V duchu Boloňské deklarace absolventovi umožňuje pokračovat v dalším studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
APSArchitektura pozemních staveb230