studijní program

Volné umění

Fakulta: FaVUZkratka: VUM_BAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0213A310013

Udělovaný titul: BcA.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.9.2023 - 26.9.2033

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Volné umění 100

Cíle studia

Studijní program Volné umění jako akademický bakalářský program v oblasti vzdělávání Umění cílí zejména na absolventky*ty středních škol stejného nebo podobného zaměření, ale otevřen je i pro uchazečky*če s ukončeným bakalářským, magisterským, případně doktorským vzděláním. Cílem studijního programu je výchova absolventek a absolventů, kteří vykazují profesionální zvládnutí bohatého spektra dovedností a vědomostí v oblasti současného výtvarného umění. Absolventi*ky jsou vybaveni silnou reflexivitou a kritickým myšlením, umějí vyhledávat nová témata, problémy či příležitosti. Obsah studia je přizpůsoben hlavnímu cíli, jímž je výchova komplexních tvůrčích osobností schopných prosadit se jak v oblasti profesionálního umění, tak v oblastech příbuzných, případně dále úspěšně pokračujících v magisterském stupni studia.

Profil absolventa

Bakalářský program Volné umění je postaven tak, aby vytvořil studujícím podmínky k tomu stát se samostatně tvořícími osobnostmi v oblasti vizuálního umění a příbuzných kulturních odvětví. Důraz je v rámci kurikula kladen jak na získání a posílení tvůrčích kompetencí, tak na schopnost kritické reflexe a hodnocení vlastní práce i práce druhých za použití pojmového aparátu současné umělecké kritiky a teorie umění.
Studijní plán umožňuje studujícím vybrat si ze vzájemně se doplňující nabídky ateliérové výuky a praktických kurzů takovou skladbu předmětů, díky které získají komplexní praktické vzdělání v jedné či více oblastech současné výtvarné tvorby, od tradičních disciplín jako malířství, grafika a sochařství až po intermediální přístupy. Struktura povinných a povinně volitelných teoretických předmětů poskytuje studujícím široký vědomostní přehled a zároveň jim dovoluje hlubší ponor do dílčích témat a problémů dějin a teorie umění podle vlastní volby. Absolventky*ti bakalářského programu jsou vybaveni pro profesionální výkon svého oboru i k jeho dalšímu prohlubování na magisterském stupni studia.

Odborné znalosti absolventky*ta
- Má přehled o aktuální lokální i světové umělecké praxi, orientuje se v jejích pracovních nástrojích a diskurzech;
- Má dobré znalosti v problematice současného umění, v teorii a dějinách umění, má přehled o širších kulturních dějinách a o tématech aktuální veřejné diskuze;
- Zná kritéria zakládající excelenci v současném umění a dokáže se k nim vztáhnout ve své kreativní praxi;
- Orientuje se v nabídce současných technologií pro uměleckou práci a možnostech šíření jejich výsledků.

Odborné dovednosti absolventky*ta
- Je schopna*en samostatného řízení tvůrčího procesu, od fáze inspirace a artikulování tématu, přes konceptualizaci a volbu výrazových prostředků, až po realizaci výsledného díla;
- Dokáže nalézat vhodná formální a technologická řešení pro tvůrčí záměry;
- Dokáže využívat získaných poznatků a kritického aparátu současného umění k dosažení stanovených cílů;

Obecné způsobilosti absolventky*ta
- Je schopna*en prezentovat svou tvůrčí práci na profesionální úrovni (v rámci výstav, soutěží či veřejných prezentací, pro účely grantových žádostí);
- Je schopna*en obhájit svou práci jako společensky relevantní;
- Je připraven*a dále se učit a rozšiřovat své znalosti a kompetence.

Charakteristika profesí

Absolventky*ti programu Volné umění získávají uplatnitelnost ve „svobodném povolání“ umělkyně*ce, kterou mohou dále rozvíjet na magisterském stupni studia. Orientace v dějinách a teorii současného umění, praktická znalost médií a technologií, stejně jako v neposlední řadě obstojný písemný projev dává absolventkám*ům také možnost uplatnění v řadě neuměleckých pozic na poli současného umění (výtvarná kritika, organizování výstav a festivalů, realizace galerijních instalací a architektury). Absolventky*ti mohou rozvíjet svou odbornost na magisterském stupni studia, které je připraví na akademickou dráhu v oblasti umění a jeho teorie (pedagogické pozice na vysokých uměleckých školách spojené s výukou ateliérové praxe, dílenských i teoretických předmětů, publikační a přednášková činnost zaměřená na výtvarné umění). Mohou se rovněž uplatnit v pedagogických profesích (učitelství výtvarné výchovy, galerijní pedagogika), v oblasti arteterapie nebo konzultační činnosti a obchodu s uměním. Se svými znalostmi a dovednostmi jsou připraveny*i uplatnit se v široké škále oborů kreativních průmyslů, a to nejen jako samostatné podnikatelky*telé, ale i jako členky*ové kreativních týmů a širších pracovních kolektivů (např. v oblastech filmové či televizní tvorby, reklamního průmyslu, výstavnictví, kultivování veřejného prostoru).

Podmínky splnění

Obecné podmínky pro úspěšné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem VUT. Pro úspěšné ukončení studia v programu je třeba získat 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za povinné předměty a alespoň 52 kreditů za povinně volitelné předměty. Studijní program je ukončen Státní závěrečnou zkouškou skládající se ze dvou zvlášť hodnocených částí – Státní zkoušky z dějin a teorie umění a prezentace a obhajoby Diplomové práce. Obsahem Státní zkoušky z dějin a teorie je ústní prezentace dvou otázek, z nichž každá patří k jinému ze dvou okruhů (1. dějiny a teorie umění, 2. média a technologie vizuálního umění). Studující si otázky vybírají předem pod vedením přidělených konzultantek a konzultantů a připravují si je formou písemných tezí (v rozsahu max. 5 normostran). Diplomová práce je praktickým autorským projektem v oblasti umění a prokazuje schopnost samostatné kreativní činnosti na úrovni, která odpovídá nárokům profesionálního světa umění.

Vytváření studijních plánů

Studium na Fakultě výtvarných umění VUT se řídí Studijním a zkušební řádem VUT a pro jeho evidenci je využíván Informační systém VUT. Samotné vytváření studijních plánů se řídí vnitřním předpisem univerzity – Řádem studijních programů VUT.

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém (ECTS). Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Volné umění je 4 roky a je stanovena s ohledem na předpokládanou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventky*ta. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS. Studijní plán je rozvržen do 8 semestrů ve 4 akademických rocích. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 240 ECTS kreditů. Doporučený roční studijní plán je stanoven na 60 kreditů, pro postup do dalšího ročníku nicméně postačuje 50 získaných kreditů. Délka vyučovací hodiny je 50 minut.
Předměty ve studijním plánu jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Celkový úhrn kreditů za povinné předměty je 155 (z toho 109 kreditů připadá na předměty profilujícího základu. Povinně volitelné předměty (PVP typu B) jsou ve studijním plánu rozděleny do tří skupin: 1. „dějiny a teorie“, 2. „média a technologie“, 3. „workshopy“. Počty kreditů, jež je třeba získat v jednotlivých skupinách se semestr od semestru liší; rámcově je stanovena podmínka absolvovat aspoň třetinu předmětů z 1. a 2. skupiny a aspoň polovinu předmětů z 3. skupiny v každém semestru. Minimálně tak studující musí v rámci povinně volitelných předmětů získat 54 kreditů. Skupiny povinně volitelných předmětů jsou strukturovány tak, že v prvních dvou semestrech obsahují především předměty spojené se získáváním základních oborových dovedností a v následujících semestrech studia začínají přibývat předměty teoretičtější povahy a předměty umožnují výraznější individualizaci průchodu studiem. Nabídka volitelných předmětů je ve studijním plánu ponechána vysoká, předměty jsou zpravidla nabízeny v daném semestru v celém průběhu studia, aby studující mohli své zájmy daným směrem rozvíjet tehdy, kdy to pro ně bude vhodné. Ve studijním plánu jsou nabízeny volitelné kurzy anglického jazyka, ukončené jak zápočtem, tak zkouškou. Studujícím je v průběhu bakalářského studia uložena povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka na úrovni alespoň B1, pokud se neprokáží dokladem o již vykonané zkoušce na stejné úrovni.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studujícím se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studujícím jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventky*ti programu mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu Volné umění akreditovaného na FaVU VUT, ale také na jiných magisterských nebo navazujících magisterských programech akreditovaných na univerzitách v ČR (AVU, UMPRUM, FUD UJEP) nebo v zahraničí.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů