studijní program

Stavební inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: N-K-C-SI (N)Ak. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3607

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 25.7.2007 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátního pro další studium vybraného studijního oboru navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů daného oboru požadovaného pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření (matematika, fyzika), všeobecného stavebního základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získat autorizaci. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
S (NPS)Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)83