studijní program

Strojírenská technologie

Fakulta: FSIZkratka: N-STG-KAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270027

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia ve studijním programu je získání hlubokých odborných znalostí v moderních výrobních technologiích se širokým průmyslovým zázemím a aplikovatelností ve výrobní praxi dle zvolené specializace.

Studijní program se dělí na následující specializace:
- Strojírenská technologie,
- Strojírenská technologie a průmyslový management,
- Moderní technologie osvětlovacích soustav.

Specializace: Strojírenská technologie (STG)
Cílem studia specializace Strojírenská technologie jsou veškeré směry komplexně pojaté výuky technologie, profilující inženýra - technologa s univerzálním uplatněním ve všech technologických provozech i v podnikatelské sféře.
Volbou povinně volitelných předmětů a tématu diplomové práce se může student více specializovat v oblasti:
a) technologie obrábění
Cílem studia v této oblasti jsou hluboké znalosti konvenčních a nekonvenčních metod obrábění, optimalizačních metod obrábění, optimalizačních metod v technologii, perspektivní řezné materiály, automatizace výrobního procesu včetně technologie obrábění na číslicově řízených obráběcích strojích, automatizace technologické přípravy výroby a počítačová podpora technologie. S ohledem na obsah diplomové práce studenti mohou volit také z dalších odborných oblastí: konstrukce nářadí (aplikace CAD při navrhování a konstrukci řezných nástrojů a přípravků), jakosti a metrologie (hodnocení jakosti výroby a výrobků TQM, certifikace, akreditace, měření a kontrola geometrických veličin).

b) technologie tváření a svařování
Cílem studia v této oblasti jsou znalosti technologie beztřískového zpracování za tepla a za studena, a to jak v pojetí klasickém, tak i s uplatněním technologií nekonvenčních (plazma, laser, tváření vysokými rychlostmi a energiemi, atd.). V souvislosti s řešením diplomových prací je zvláštní zřetel věnován oblastem plošného tváření (problematika zpracování plechů - stříhání, ohýbání, tažení), objemového tváření (technologie zpracování materiálů za studena i za tepla - ražení, protlačování, kování, tváření plastů), svařování, renovace, návarů i žárových nástřiků plazmou.

Specializace: Strojírenská technologie a průmyslový management (STM)
Studium specializace Strojírenská technologie a průmyslový management je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti strojírenské technologie. Studenti získají kromě širokého základu znalosti z oboru strojírenské technologie i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, informatiky, daňové problematiky, manažerského účetnictví a dalších znalostí, souvisejících s podnikatelskou a řídící činností. Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídících činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v technické přípravě a řízení výroby, dále ve funkcích podnikových manažerů jakosti, v plánování a programování strojírenské výroby, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen strojírenského charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.

Specializace: Moderní technologie osvětlovacích soustav (MTS)
Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí, prohloubení tvůrčích schopností a přípravu k výkonu povolání v průmyslové sféře. Interdisciplinární charakter oboru umožňuje získat znalosti v oblastech optiky, elektrotechniky, technologií zpracovávajících kovové i polymerní materiály na funkční výrobky, a s tím související znalosti přípravy výroby i řízení jakosti. Skladba odborných předmětů je orientována zejména do oblasti automobilového průmyslu a světelné techniky. Důraz je kladen na praktické využití teoreticky získaných znalostí a využití moderních technologií – Rapid Prototyping a CAD/CAM aplikace, při návrhu i dimenzování výrobků včetně konstrukce nástrojů a simulací výrobních i zpracovatelských procesů. Nedílnou součástí výuky je úzká spolupráce s průmyslovými podniky na úrovni odborných přednášek, exkurzí, seminárních i závěrečných prací a tzv. „trainee“ programů v podnicích.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu má odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti zahrnují znalosti aplikace poznatků materiálového inženýrství, fyzikálního inženýrství, teoretických základů výrobních technologií, automatizace, 3D modelování, CNC obrábění, ekonomiky a řízení výroby a hodnocení kvality produkce. Základním cizím jazykem absolventa je angličtina, aplikovaná zejména na CNC obrábění, CAD/CAM. Studenti mají možnost formou volitelných předmětů zaměřit se více na technologii obrábění nebo technologii tváření a svařování a získat znalosti také z oblasti podnikání, výrobní ekonomiky, managementu, účetnictví, daňové problematiky, průmyslové právní praxe i znalosti cizích jazyků.

Studenti získají základní znalosti v následujících oblastech:
- základů technologie obrábění,
- základů technologie tváření, svařování a
- základů technologie povrchových úprav na bázi materiálových věd.

Velká část výuky je budována na počítačové podpoře ve všech oblastech technologické přípravy výroby i vlastní výroby, kontroly jakosti a kvality vyráběné produkce s vysokým stupněm využití poznatků z aplikovaných matematických, fyzikálních, materiálových a ekonomických věd. Novou oblastí technologie je výroba součástí pomocí 3D tisku a jejich dokončovací obrábění, zejména pro medicínské aplikace, letecké a automobilové aplikace a výroba součástí s vysokými požadavky na integritu povrchu.
Získáním teoretických i praktických znalostí potřebných pro tvůrčí činnosti a výkon povolání formou laboratorních cvičení, odborných stáží a diplomových projektů mohou absolventi nalézt snadno uplatnění především v průmyslové oblasti, ale i ve výzkumných či obchodních organizacích.

Absolventi s hlubším zájmem o vědeckou práci mají možnost pokračovat v 4letém doktorském studijním programu Strojírenská technologie a po jeho absolvování získat titul Ph.D. a pokračovat dále ve vědecké nebo pedagogické kariéře nebo odejít do průmyslové praxe a pracovat v R&D oblastech.

Specializace: Strojírenská technologie (STG)
Absolvent má pokročilé znalosti konvenčních i nekonvenčních výrobních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů strojírenské technologie, jakož i technické a technologické přípravy. Nezbytné jsou zde zvláště jeho znalosti z počítačové podpory, založené především na znalosti CAD/CAM/CIM/CAQ metod, moderních metod CNC obrábění, 3D tisku a technologií Rapid Prototyping. Absolvent je dobře vybaven nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde může pracovat jako vedoucí nebo člen realizačních týmů různých specifikací jako technolog, manažer výroby, zaměřených na strojírenskou technologii, ale i člen nebo vedoucí R&D oddělení, firemních výzkumných center, atd.

Specializace: Strojírenská technologie a průmyslový management (STM)
Absolventi získají nezbytné znalosti širokého základu z oboru strojírenské technologie i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, informatiky, daňové problematiky, manažerského účetnictví a dalších znalostí, souvisejících s podnikatelskou a řídicí činností.
Absolventi zastávají přední místa technologického managementu ve výrobních organizacích, dále pracují jako odborníci a zástupci ve vývojových, projekčních a obchodních firmách.

Specializace: Moderní technologie osvětlovacích soustav (MTS)
Absolvent specializace Moderní technologie osvětlovacích soustav získá pokročilé znalosti ze základních a pokročilých výrobních technologií, potřebných pro výrobu, montáž a kontrolu automobilových světel a technických svítidel. Seznámí se s teoretickými základy optiky a šíření světla, aby mohl navrhnout optimální výrobní technologii dílčích částí z pohledu kvality, produktivity, výrobních nákladů a dalších hledisek. Dokáže posoudit technologičnost konstrukce světel a svítidel před vlastní výrobou. V průběhu studia se prakticky seznámí se soudobým stavem výrobních technologií v praxi formou částečné výuky i semestrálních projektů.
Absolventi specializace se uplatní předně ve výrobních organizacích, zaměřených na výrobu těchto produktů. Mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů, výrobní manažeři, procesní inženýři a absolventi mohou získat dobré uplatnění především u průmyslových podniků, zaměřených na vysoce kvalitní a pokročilé výrobky, navrhované a kontrolované zejména s počítačovou podporou ve všech výrobních fázích. Další uplatnění absolventů může být ve strojírenských podnicích a firmách zejména v řízení technologie výroby, zabývajících se určováním výrobních postupů, optimalizací výrobních toků a postupů a obecně kvalitativním vyhodnocováním v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy.
Absolventi mohou najít uplatnění v technických oblastech, kde jsou vyžadovány interdisciplinární znalosti daného oboru – jedná se zvláště o podniky obdobných oborů (průmysl elektrotechnický, chemický apod.).
Mohou zvažovat i přijetí nabídek z velkého počtu pracovních příležitostí a možností uplatnění v soukromé sféře a státních organizacích. Nelze opomenout též uplatnění absolventů ve výzkumných a vývojových organizacích a základnách, průmyslovém managementu velkých podniků, v organizacích, zabývajících se řízením procesů, v organizacích, zabývajících se vědeckovýzkumnou a pedagogickou činností a v různých složkách a zastoupeních zahraničních firem či obchodních organizací.


Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je tradičně vynikající. Většina studentů má uzavřenou pracovní smlouvu s podnikem již v průběhu studia, řeší pro podnik diplomovou práci. Mnozí mají podniková stipendia nebo jinou formu finanční podpory. Řada studentů uspěla i v zahraničí, zejména v zemích EU (Německo, Švýcarsko, Belgie, Švédsko, Francie). Někteří studenti pokračují ve studiu doktorského studia v prezenční nebo kombinované formě, spojující výhody znalosti praxe i silného vědeckého zázemí univerzity.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
SZZ je veřejná, ústní a člení se na obhajobu diplomové práce a na odbornou rozpravu. Rozprava bezprostředně navazuje na obhajobu kvalifikační práce. Klasifikace SZZ je studentovi oznámena v den jejího konání.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi specializace Strojírenská technologie (STG) si v mnoha případech dodělávají další specializaci – Strojírenskou technologii a průmyslový management (STM) a po uznání zkoušek získávají čas na studium v zahraničí nebo dlouhodobou stáž. Volba studia probíhá i recipročně.
Magisterský studijní program Strojírenská technologie je navazujícím typem studia na bakalářský studijní program Strojírenství, specializaci Strojírenská technologie.
Absolventi s hlubším zájmem o vědeckou práci mají možnost pokračovat v 4letém doktorském studijním programu Strojírenská technologie a po jeho absolvování získat titul Ph.D.

Specializace