studijní program

Mechanical Engineering

Fakulta: FSIZkratka: N-ENG-AAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270025

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program připravuje studenty na zaměstnání v oblasti strojírenství a dalších příbuzných oblastech. Cílem studia je poskytnout studentům teoretické znalosti z různých oblastí strojírenství a rozvinout jejich schopnosti samostatné práce a samostatného rozhodování. Program je založen na silném teoretickém základu strojních disciplín s velkým rozsahem projektové výuky pro rozvoj kreativity a samostatnosti studentů.

Profil absolventa

Absolvent získá široké teoretické a praktické znalosti z různých inženýrských disciplín. Díky skladbě předmětů porozumí přesahu mezi jednotlivými oblastmi, a bude tak schopen řešit komplexní inženýrské problémy, přičemž dokáže při jejich řešení zvážit řadu různých aspektů z oblasti konstrukce, procesů, či řízení.
Absolvent se naučí tvůrčímu myšlení, kdy s využitím vědeckých metod dokáže řešit praktické problémy, naučí se jak samostatnosti (nutnost detailně nastudovat konkrétní problematiku), tak práci v týmu, kdy bude schopen konfrontovat své názory s názory jiných.
Absolvent bude schopný kriticky uvažovat a zvolit vhodné inženýrské přístupy, které povedou k řešení zadaného úkolu. Díky řešení projektů, jejichž součástí budou reálné výstupy, bude schopen zvážit i ekonomické a ekologické aspekty navrženého řešení.
Absolvent se naučí prezentovat výsledky své vědecké práce, a to jak ústní, tak psanou formou, a díky řešení reálných inženýrských problémů si osvojí řadu měkkých dovedností.

Charakteristika profesí

Absolvent programu Mechanical Engineering má díky projektově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu a ekonomiky. Dokladem jsou absolventi Fakulty strojního inženýrství, kteří působí na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků v řadě oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních mezinárodních společností.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Rozprava se skládá ze tří tematických okruhů: - Inženýrská mechanika a počítačové modelování mechanického namáhání konstrukcí (MKP). - Termodynamika, přenos tepla a mechanika tekutin. - Konstrukce strojů a materiály

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský studijní program Mechanical Engineering navazuje na bakalářské studijní programy Fundamentals of Mechanical Engineering a Základy strojního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Mechanical Engineering může pokračovat studiem doktorského studijního programu Design and Process Engineering/ Konstrukční a procesní inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IAT-AApplied Thermodynamicsen7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
VCJ-AJazyky C a C++en6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
UMA-AMathematical Analysisen7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
HTO-ATeorie obráběníen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UIM-AEngineering Mechanicsen7Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
URP-AIndividual Engineering Projecten12PovinnýklC1 - 195ano
IPT-APřenos tepla a látkyen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
QDZ-AVibrace a hluk vozidelen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Aano
MVP-AVýpočtové modelování prouděníen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZAT-AAditivní technologieen4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 16 / CPP - 16ano
UDS-ADynamika strojůen7Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ZSY-AFinite Element Method - Structural Analysesen4Povinnýzá,zkP - 16 / CPP - 32ano
USO-AStatistika a optimalizaceen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3SV-AStruktura a vlastnosti materiálůen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GRI-AManagement kvalityen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Skupina č. 2 typu Bne
GTS-ATestování obráběcích strojůen4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39Skupina č. 2 typu Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UD5-ADiplomový projekten21PovinnýVD - 156ano
WUV-AUžitné vlastnosti a volba materiáluen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VI4-ADigitalizace průmyslu (Průmysl 4.0)en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 3 typu Bano
RNU-AMKP v inženýrských výpočtech IIen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 3 typu Bano
RST-ASpolehlivost konstrukcíen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 3 typu Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu A 1 QDZ-A, MVP-A
Skupina č. 2 typu B 1 GRI-A, GTS-A
Skupina č. 3 typu B 1 VI4-A, RNU-A, RST-A