studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Fakulta: FASTZkratka: NPC-ARSAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0731P010002

Udělovaný titul: Ing. arch.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel vychází ze:
- Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
- Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- Autorizačního řádu České komory architektů.
- Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací.
Reaguje na změny ve výkonu povolání architekta, ke kterým dochází jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Doplňuje zatím neuspokojené požadavky na rozšiřující se nároky profesní kvalifikace. K tomu využívá možností odborného zázemí mateřské fakulty. Rozšiřuje škálu studia architektury o dosud nenabízené disciplíny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Studium je ve shodě se zákonem o vysokých školách čtyřsemestrální (dvou leté), zakončené diplomovou prací. Významnou součástí studijního programu je i odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů jako reakce na požadavky profese i výsledek posouzení terciárního vzdělávání ČR experty OECD. O studium tohoto studijního programu se může ucházet absolvent kteréhokoli bakalářského studia architektury.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul Ing. arch.

Profil absolventa

Specializace Architektura
Profil absolventa profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel se specializací Architektura vychází ze:
- Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
- Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,
- Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,
- Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- Autorizačního řádu České komory architektů,
- Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací.

Specializace Prostorové plánování
Profil absolventa profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel se specializací Prostorové plánování vychází ze:
- Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
- Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,
- Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,
- Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- Autorizačního řádu České komory architektů,
- Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací.

Charakteristika profesí

Absolvent specializace Architektura je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit jejich kvalitní realizaci. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů a následně pro vedení samostatné architektonické kanceláře. Jeho uplatnění je především v projekční činnosti, kterou je schopen vykonávat, díky zkušenostem získaným v průběhu odborné praxe jako součásti studijního programu, v kvalitě odpovídající potřebám profese bezprostředně po ukončení studia.

Absolvent specializace Prostorové plánování je připraven zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technickoekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů, případně ve vysoce kvalifikované práci pro stavební úřady.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (120 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu Architektira a rozvoj sídel se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje dva tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, bakalářskou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných SZŘ, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Ve svém vzdělávání absolvent navazujícího magisterského programu Architektura a rozvoj sídel může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ARAArchitektura106
ARPProstorové plánování109