studijní program

Economics and Management

Fakulta: FPZkratka: DSP-EAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P6208

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Poplatek za studium: 3900 EUR/ročně pro studenty z EU, 5900 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Specifické požadavky na přijetí

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je: " dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, " předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce, " souhlas předpokládaného školitele, " úspěšné složení přijímací zkoušky, " znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studijního programu jEkonomika a management e schopen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
DSP-ŘEP-ECompany Management and Economics0