studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3501

Udělovaný akademický titul: Ing. arch.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu je ukončení bakalářského studijního programu vyhovujícího čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta.

Klíčové výsledky učení

Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti (v procesu autorizace architektů) prokázal požadované znalosti a dovednosti. Získané znalosti mají rovněž umožnit činnost v orgánech státní správy nebo případně jinou odborně související činnost.

Profesní profil absolventů s příklady

Program je primárně zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání „autorizovaný architekt“. Magisterský studijní program Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně je na seznamu škol s uznaným vzděláním, vydávaným Českou komorou architektů. Odpovídá požadavkům komory resp. zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a požadavkům Autorizačního řádu ČKA. V roce 2008 tento studijní program prošel úspěšně notifikací v orgánech Evropské komise jako vzdělání odpovídající požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/EC o uznávání odborných kvalifikací. Absolvent studijního programu je přípraven se uplatnit v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb.: 1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, 2. jako autorizovaný architekt po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta, 3. na stavebních úřadech, 4. u pořizovatelů, 5. na úřadech památkové péče, 6. v orgánech ochrany přírody a krajiny, 7. ve vedení realizace jednoduché stavby, při provádění geodetického měření pro projektovou činnost, 8. v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, 9. při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu a v mnoha jiných segmentech veřejné i soukromé sféry, zejména ovlivňujících kvalitu a udržitelnost vystavěného prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty. Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb. Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na FA VUT v Brně je zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné architektonické kvalifikace. Při prakticky orientované ateliérové a jiné praktické výuce (robotika) musí být schopni samostatné obsluhy přístrojů a zařízení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ARCHURB (ARCH)Architektura (bez zaměření)31