studijní program

Inženýrská mechanika a biomechanika

Fakulta: FSIZkratka: N-IMB-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270023

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Inženýrská mechanika a biomechanika je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků, zvládajících moderní výpočtové a experimentální metody ve vědní oblasti mechaniky těles.
Cílem studia je poskytnout studentům potřebné teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblastí jako je pružnost, plasticita, dynamické vlastnosti, životnost a spolehlivost konstrukcí, a to nejen výhradně v oblasti strojů.
K dosažení výše zmíněného cíle studenti absolvují pevný společný základ programu, který je dále rozvíjen ve dvou směrech. Ve specializaci Inženýrská mechanika je to směrem k analýze, návrhu a optimalizaci strojních konstrukcí, zatímco Biomechanika rozvíjí využití aplikované mechaniky v oblasti řešení medicínských problémů.

Profil absolventa

Absolventi prokazují znalosti a kompetence zejména v moderních výpočtových a experimentálních metodách ve vědní oblasti aplikované mechaniky a v jejich využití při návrhu i hodnocení strojních konstrukcí. V závislosti na absolvované specializaci zvládají rovněž aplikace těchto metod v mezioborové disciplíně biomechaniky, tedy v medicínských problémech, zaměřených primárně na oblasti svalově-kosterní, resp. srdečně-cévní soustavy.
Absolventi mají hluboké teoretické i praktické znalosti zejména v oblastech a1, a2, a6 Rámcového profilu absolventa příslušné oblasti vzdělávání dle Nařízení vlády č.275/2016. Zejména jde o výpočtové modelování a experimenty v mechanice těles, zaměřené na konstrukci strojů a mechanismů. To jim dává široké možnosti k tvůrčímu uplatnění v mnoha průmyslových pozicích, zejména v konstrukčních a výpočtových odděleních velkých podniků, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i jako techničtí specialisté obchodních zastoupení mezinárodních firem. Získané znalosti jsou rovněž dobrým základem pro úspěšné působení v akademické sféře, výzkumných a vývojových institucích.

Charakteristika profesí

Absolvent programu Inženýrská mechanika a biomechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních mezinárodních společností. Zaměření na biomechaniku pak zvyšuje možnosti uplatnění v této mezioborové sféře výzkumu a vývoje, která je díky rostoucímu významu péče o zdraví obyvatel perspektivním a rychle rostoucím segmentem.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
SZZ se člení na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studované specializace, zejména v oblastech výpočtového modelování a experimentálních metod statických a dynamických problémů mechaniky těles, konstitutivních vztahů konstrukčních materiálů, únavy, životnosti, spolehlivosti a mezních stavů konstrukcí.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium přímo navazuje na obecný bakalářský program FSI VUT v Brně B-STI Základy strojního inženýrství, případně na obdobné programy dalších škol technického zaměření.

Pokračování ve studiu je možné na FSI VUT v Brně na doktorském programu D-IME Inženýrská mechanika, případně též na obdobných programech jiných škol technického zaměření.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BIOBiomechanika100
IMEInženýrská mechanika105