studijní program

Základy strojního inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B-ZSI-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270016

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studijního programu Základy strojního inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti strojírenství, technologie a materiálů s cílem získání širokého odborného základu, který jim umožní pokračovat ve studiu některého navazujícího magisterského studijního programu v oblasti strojního inženýrství jak na FSI VUT v Brně, tak na dalších technických univerzitách v ČR a zahraničí. Po absolvování tohoto bakalářského programu však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu s tím, že si specializaci doplní až v praxi.

Studijní program se dělí na následující specializace:
• Základy strojního inženýrství
• Materiálové inženýrství
Studenti získají základní znalosti v následujících oblastech:
• matematika a fyzika potřebná pro další studium,
• konstruování,
• mechanika těles,
• strojírenské materiály,
• výrobní technologie.
Ve specializaci „Základy strojního inženýrství“ je dalším cílem seznámit studenty:
• s termofluidní mechanikou,
• aplikovanou informatikou, automatizací a elektrotechnikou,
• 3D modelováním strojních součástí,
• výpočty a návrhy častí a mechanismů strojů.
Ve specializaci „Materiálové inženýrství“ je dalším cílem seznámit studenty:
• s procesy tepelného a mechanického zpracování technických kovových i nekovových materiálů,
• ovládáním experimentální techniky v oboru materiálového inženýrství,
• posuzováním relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu,
• posuzovat životnost strojního dílu.

Profil absolventa

Absolvent získá podle specializace široký odborný základ v oblasti strojírenství nebo materiálového inženýrství. Absolvent získá kompetence pro nejefektivnější přípravu ke studiu ve vyšším (magisterském) studiu. Absolventi programu získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého navazujícího magisterského studijního programu v oblasti strojního inženýrství nebo materiálového inženýrství.
Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.

Absolventi specializace „Základy strojního inženýrství“ se mohou uplatnit v technických funkcích v konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Absolventi specializace „Materiálové inženýrství“ se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech nebo výzkumných ústavech a také jako členové týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.

Odborné znalosti absolventa programu:
• Absolvent je dobře připraven pro navazující magisterské studium oblasti strojírenství, technologie a materiálů na FSI VUT v Brně nebo na jiných technických univerzitách v ČR i zahraničí.
• Absolvent je seznámen také se základy technologie výroby strojních součástí.

Absolvent specializace „Základy strojního inženýrství“ je schopen navrhovat a konstruovat strojní součásti a jednoduché konstrukční celky.

Absolvent specializace „Materiálové inženýrství“ je schopen samostatně řešit materiálové problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za definovaných podmínek chování v aplikační průmyslové praxi. Současně zvládne postupy hodnocení materiálů podle platných norem, metodik a přístupů.

Odborné dovednosti absolventa specializace „Základy strojního inženýrství“:
• Absolvent je schopen analyzovat a projektovat strojní součásti a jednoduché konstrukční celky a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry.
• Absolvent má znalosti z teorie pružnosti a pevnosti konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí.
• Absolvent při řešení inženýrských problémů využívá široké teoretické znalosti, softwarové nástroje, a metody statistického zpracování dat.
• Absolvent je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Odborné dovednosti absolventa specializace „Materiálové inženýrství “:
• Absolvent bude kvalifikovaně ovládat experimentální techniku (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
• Absolvent bude umět provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických kovových i nekovových materiálů.
• Absolvent při řešení inženýrských problémů využívá široké teoretické znalosti, softwarové nástroje, a metody statistického zpracování dat.
• Absolvent je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Odborné způsobilosti absolventa programu:
• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblasti strojírenství a materiálů.
• Absolventi jsou způsobilí vykonávat profese v oblasti strojírenství a materiálů a integrovat dovednosti a počítačovou gramotnost v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce.
• Absolventi kromě teoretických a odborných znalostí disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku a jsou schopni pracovat s programy pro navrhování strojních součástí a strojních uzlů.

Charakteristika profesí

Absolvent získá podle specializace široký odborný základ v oblasti strojírenství nebo materiálového inženýrství. Absolventi programu získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého navazujícího magisterského studijního programu v oblasti strojního inženýrství nebo materiálového inženýrství. Studium programu je dobrou vstupenkou pro studium magisterského oboru v zahraničí.
Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe. Tento všeobecný záběr programu může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.

Absolventi specializace „Základy strojní inženýrství“ se mohou uplatnit v technických funkcích v konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Absolventi specializace „Materiálové inženýrství“ se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech nebo výzkumných ústavech a také jako členové týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava k předmětům, toto platí pro obě specializace. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního bakalářského studijního oboru Základy strojního inženýrství v rámci studijního programu Strojírenství (B3S-A) a oboru Materiálové inženýrství v rámci studijního programu Aplikované vědy v inženýrství (B3A-P). V případě úspěšné akreditace magisterských programů jako například N-ADI Automobilní a dopravní inženýrství, N-IMB Inženýrská mechanika a biomechanika, N-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, N-KSI Konstrukční inženýrství, N-LKT Letecká a kosmická technika, N-MTI Materiálové inženýrství, N-PRI Procesní inženýrství, N-SLE Slévárenská technologie, N-STG Strojírenská technologie a N-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty, N-ETI Energetické a termofluidní inženýrství budou absolventi tohoto programu na nich moci pokračovat a získat magisterské vzdělání zakončené titulem inženýr. Tento program je koncipován jako nejefektivnější cesta pro pokračování v magisterském studiu na FSI. Po absolvování magisterského studia budou moci pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech jako například Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI), Energetické inženýrství (D-ENE), Inženýrská mechanika (D-IME), Strojírenská technologie (D-STG) a Materiálové vědy (D-MAT).

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
MTIMateriálové inženýrství120
STIZáklady strojního inženýrství118