studijní program

Strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-STR-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270015

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia ve studijním programu je získání teoretických znalostí v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály potřebných pro další studium či výkon povolání. Tyto znalosti jsou dále rozšiřovány dle zvolené specializace.
Studijní program se dělí na následující specializace:
- Aplikovaná informatika a řízení;
- Kvalita, spolehlivost a bezpečnost;
- Stavba strojů a zařízení;
- Strojírenská technologie.

Studenti získají základní znalosti v následujících oblastech:
- matematika a fyzika potřebná pro další studium;
- konstruování;
- mechanika těles;
- strojírenské materiály;
- výrobní technologie;
- elektrotechnika.

Ve specializaci „Aplikovaná informatika a řízení“ je dalším cílem seznámit studenty:
- se způsoby řízení strojů a procesů;
- se základy měření, senzoriky a zpracování dat;
- s metodikou programování pro informační a řídicí systémy;
- s hardwarovými prostředky pro řízení a zpracování informací;
- s metodami modelování a simulací.

Ve specializaci „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ je dalším cílem seznámit studenty:
- se způsoby zajištění provozu a údržby strojních zařízení;
- se základními postupy zajištění kvality;
- se základními postupy diagnostiky a zajištění spolehlivosti;
- s průmyslovou metrologií;
- s problematikou zajišťování průmyslové bezpečnosti včetně managementu rizik.

Ve specializaci „Stavba strojů a zařízení“ je dalším cílem seznámit studenty:
- s problematikou stavby automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- s problematikou řízení strojů, pohonů a robotů;
- s průmyslovou metrologií;
- s problematikou efektivního zajišťování dopravy a logistiky;
- s konstruováním hydraulických a mechanických převodů.

Ve specializaci „Strojírenská technologie“ je dalším cílem seznámit studenty:
- s prostředky počítačové podpory v oblasti strojírenských technologií;
- s průmyslovou metrologií;
- s postupy technologie obrábění, tváření a svařování;
- s problematikou metalurgie a slévárenství;
- s problematikou navrhování technologických projektů, manipulace s materiálem, mechanizace a automatizace.

Profil absolventa

Absolventi studijního programu získají znalosti jak v oblastech obecného strojírenství, tak i v oblastech dle volby specializace. Tyto znalosti umožní jak pokračovat v dalším studiu na navazujících magisterských studijních programech, nebo případný odchod do průmyslové praxe, kde se díky svým specializacím lépe zapojí do pracovního procesu.

Absolventi studijního programu získají odborné znalosti v:
- oblasti konstruování základních strojních součástí;
- oblasti mechaniky těles;
- problematice volby vhodných materiálů a technologických postupů pro výrobu strojních součástí.

Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- řízení strojů a procesů;
- měření a zpracování dat;
- programování řídících a informačních systémů;
- hardwarových prostředků pro řízení a zpracování informací.

Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- zajišťování provozu a údržby strojních zařízení;
- systémů managementu kvality;
- diagnostiky a zajištění spolehlivosti;
- průmyslové metrologie;
- posuzování průmyslové bezpečnosti včetně managementu rizik.

Absolventi specializace „Stavba strojů a zařízení“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- stavby automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- řízení strojů, pohonů a robotů;
- průmyslové metrologie;
- efektivního zajišťování dopravy a logistiky;
- konstruování hydraulických a mechanických převodů.
Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ získají další odborné znalosti v oblastech
- počítačové podpory strojírenských technologií;
- průmyslové metrologie;
- technologií obrábění, tváření a svařování;
- metalurgie a slévárenství;
- navrhování technologických projektů, manipulace s materiálem, mechanizace a automatizace.

Absolventi studijního programu získají odborné dovednosti v oblastech:
- navrhování základních strojních uzlů;
- základních konstrukčních výpočtů (např. statika, dynamika, pružnost a pevnost);
- volby vhodných materiálů a technologických postupů pro výrobu vybraných strojních součástí.

Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ jsou dále schopní:
- navrhnout a realizovat řízení jednodušších strojů a procesů;
- navrhnout, realizovat a vyhodnotit měření vybraných technických veličin;
- vytvořit software pro řídící a informační systémy a také vybrat vhodné hardwarové prostředky.

Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ jsou dále schopní:
- navrhnout postupy zajišťování provozu a údržby strojních zařízení;
- porozumět systému managementu kvality;
- navrhnout postupy pro diagnostiku a zajištění spolehlivosti technických soustav;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- posuzovat průmyslovou bezpečnost včetně managementu rizik.

Absolventi specializace „Stavba strojů a zařízení“ jsou dále schopní:
- navrhnout základní komponenty automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- navrhnout a realizovat řízení jednodušších strojů, pohonů a robotů;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- navrhovat postupy pro efektivní zajišťování dopravy a logistiky.

Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ jsou dále schopní:
- využívat prostředky počítačové podpory strojírenských technologií;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- navrhnout technologické postupy v oblastech obrábění, tváření a svařování, metalurgie a slévárenství;
- navrhovat základní technologické projekty, manipulaci s materiálem, mechanizaci a automatizaci.

V oblasti obecných způsobilostí si absolventi studijního programu prohloubí své jazykové schopnosti (zdokonalí se alespoň v jednom cizím jazyce) a osvojí si kompetence v oblastech soft-skills, například komunikační dovednosti, kooperaci nebo objevování a orientace v informacích.


Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu mohou buď pokračovat v navazujícím magisterském studiu, anebo odejít do průmyslové praxe. Své uplatnění mohou najít například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.
Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí.
Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ mohou získat ve výrobních i nevýrobních firmách místa jako například technik kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti nebo mohou působit jako odborně způsobilé osoby ve veřejném sektoru.
Absolvent specializace „Stavba strojů a zařízení“ během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů. Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit jak při navrhování strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních prací, tak také při jejich provozu. Mohou zastávat funkce konstruktérů, pracovníků zkušeben a provozních pracovníků.
Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ mohou ve firmách získat zaměstnání v oblasti řízení technologie výroby a složkách zabývajících se určováním výrobních postupů, optimalizací výrobních toků a postupů a obecně kvalitativním vyhodnocováním v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy.
Jako specialisté na výrobní technologie najdou absolventi dobré uplatnění i v nevýrobní sféře, zahrnující především různé organizace, poskytující služby, obchod a řízení.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava k předmětům. Dle doporučení NAU se bude jednat o předměty profilujícího základu a teoretické předměty profilujícího základu dané v rámci specializace. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského studijního programu Strojírenství mohou pokračovat na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně v navazujících magisterských studijních programech podle absolvovaných specializací.
Návaznosti specializací:
specializace Aplikovaná informatika a řízení – NMS program Aplikovaná informatika a řízení,
specializace Kvalita, spolehlivost a bezpečnost – NMS program Kvalita, spolehlivost a bezpečnost,
specializace Stavba strojů a zařízení – NMS programy Výrobní stroje, systémy a roboty nebo Automobilní a dopravní inženýrství,
specializace Strojírenská technologie – NMS program Strojírenská technologie (všechny jeho specializace) a program Slévárenská technologie.

Specializace