studijní program

Řízení a ekonomika podniku

Fakulta: FPZkratka: DSP-ŘEPAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0413D050008

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich samostatnou vědeckou práci v oblasti řízení a ekonomiky podniku pro jejich budoucí univerzitní i výzkumnou činnost, i uplatnitelnost v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích

Hlavní důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných ve vědecké disciplíně ekonomie, dále osvojení si pokročilých metod výzkumné práce v ekonomice, řízení podniku a k rozvoji odborných znalostí z ekonometrie. Studium rovněž umožňuje rozvíjet vysoce odborné znalosti a dovednosti z výběru předmětů volených podle výzkumného zaměření studenta. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci, v řešení výzkumných úkolů s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je jejich publikační činnost, stejně tak i jejich interpretace a následná prezentace v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností, na odborných a vědeckých konferencích, zpracování vědeckého článku, zpracování a prezentace výzkumných projektů apod.), ale především zpracování a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ si osvojuje hluboce specializované, systematizované znalosti teorií konceptů a metod v oblasti řízení a ekonomiky podniku, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni a navazují jimi na odborné znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti inženýra, jakož i hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistických metodám analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, včetně hluboké a systematické znalosti metod a postupů vědecké práce. Absolvent bude mít odborné dovednosti formulovat a vyhodnocovat vědecký výzkum v oblasti řízení a ekonomiky podniku a vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Charakteristika profesí

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ jsou rozvrženy v Individuálním studijním plánu.

Stěžejním povinným odborným předmětem je Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu, který je zabezpečován ve spolupráci s AV ČR. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty vědecky pracovat, prohloubit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vědecké práce a připravit je na kvalitní zpracování disertační práce.

V prvním ročníku je ještě zahrnut povinný odborný předmět Ekonomie III, jehož cílem je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v části mikroekonomie především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky. V části makroekonomie bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.

Ve druhém ročníku je zařazen povinných odborných předmět Academic Writing, který studentům prohloubí komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů, zároveň studenti získají znalosti ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů. V neposlední řadě v tomto předmětu bude poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem a budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům, jako je např. objektivita a formální styl.

Dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu,
• Teorie marketingových koncepcí,
• Teorie a praxe finančního managementu,
• Metody ekonomického řízení podniku,
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika,
• Informační management,
• Teorie řízení obchodu.

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí povinností v Individuálním studijním plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy (Výstupy z vědecké činnosti I-IV), a to:
• V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve druhém ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80%. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve třetím ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC ) odpovídající tématu disertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve čtvrtém ročníku je také zahrnuta publikační činnost doktoranda, a to minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

Takto nadefinované a vyžadované vědecké výstupy silně podporují i prvek internacionalizace, neboť splnění publikačních výstupů (zejména ve třetím a čtvrtém ročníku) je podmíněno publikováním v anglicky psaných vědeckých časopisech.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu. Úspěšná prezentace výzkumného záměru disertační práce je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos dizertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce. Úspěšná „Malá obhajoba disertační práce“ je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat zahraniční stáž (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem disertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí povinností Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

V případě kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním Individuálního studijního plánu podle pokynů školitele.

Vytváření studijních plánů

Studium v doktorském studijním programu „Řízení a ekonomika podniku“ bude probíhat na základě Individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel, ve spolupráci se studentem. Individuální studijní plán je rozvržen ve čtyřech akademických rocích a umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou činnost. Navržený Individuální studijní plán je projednáván a schválen na Oborové radě doktorského studijního programu. Důraz v koncepci doktorského studia je především kladen na:
• studijní plán / studium;
• samostatnou vědeckou a výzkumnou práci vycházející ze zaměření disertační práce;
• oblast internacionalizace podpořenou zahraniční stáží;
• pedagogickou praxi;

Základní součástí Individuálního studijního plánu je rozvržení studia a absolvování povinných teoretických povinných předmětů a povinně volitelných předmětů. V prvním ročníku jsou zahrnuty dva povinné odborné předměty:
• Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Ekonomie III (doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. garant a vyučující 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., vyučující 40%,)

Ve druhém ročníku je jeden povinný odborný předmět, který je vyučován v anglickém jazyce:
• Academic Writing (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)

A dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Informační management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Teorie marketingových koncepcí (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, garant a vyučující 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. vyučující 50%);
• Teorie řízení obchodu (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Teorie a praxe finančního managementu (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Metody ekonomického řízení podniku (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí individuálního studijního plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „zahraniční stáž“ (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem dizertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta.

Součástí Individuálního studijního plánu jsou i další, neméně významné aktivity, které napomáhají k profilaci studenta v oblasti vědecké práce. Jedná se zejména o podávání grantů (např. Juniorské projekty v rámci Specifického výzkumu), účast na tuzemských a zahraničních konferencích.

Struktura a obsahová náplň Individuálního studijního plánu doktoranda je součástí informačního systému Apollo na VUT v Brně.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku je určen pro absolventy magisterských akademických studijních programů z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 15.06.2021 do 20.08.2021)

 1. Dynamické biometrické metody autentizace v malých a středních podnicích

  Autentizace zaměstnanců při přístupu k aktivům (vstup do objektů, přihlášení k IS, podepisování dokumentů) je stále významnější součástí zabezpečení podniků. Téma zahrnuje aspekty právní, organizační, technologické a ekonomické, protože použití biometrických metod skrývá mnoho možností i omezení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 2. Kvantitativní metody v projektovém řízení

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využití kvantitativním metod v oblasti projektového řízení a na návrh modelu sloužícího jako nástroj pro podporu řízení projektů.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 3. Marketing v období digitální transformace

  Výzkum zaměřený na změny využívání marketingových konceptů v rámci procesu všeobecné digitalizace. Primární zaměření na výrobní podniky působící na B2B i na B2C trzích. Výzkum konceptů zaměřených na tvorbu individualizovaných produktových nabídek.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 4. Model tvorby hodnoty ve strategickém řízení nákladů se zaměřením na podpůrné procesy

  Primárním cílem je rozšířit výzkum v rámci strategického řízení nákladů založeného na hodnotách vytvořením modelu tvorby hodnot zahrnutím podpůrných procesů, a tím zvýšit tvorbu hodnoty a stanovit náklady těchto procesů a zlepšit efektivnost zdrojů. Metodika je postavena na studii literatury za účelem prozkoumání hodnoty v rámci strategického řízení nákladů, jednak v primárních procesech, ale především v podpůrných procesech, dále na strukturovaných rozhovorech a interních dokumentech s využitím obsahové analýzy a analytických postupů. Výstupem je návrh modelu, včetně jeho ověření ve vybraném podniku.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 5. Objective Key Results

  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby nastavování strategických cílů v rámci organizací a sledování jejich naplňování s vazbou na operativní řízení prostřednictvím tzv. Objective Key Results (OKRs). Cílem bude navržení způsobu sestavení OKRs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 6. Perspektivy finančních a reálných investic v podmínkách soudobého vývoje světové ekonomiky

  Práce bude analyzovat soudobý význam finančních a reálných investic s cílem predikovat směry jejich budoucího rozvoje s ohledem na soudobý vývoj jednotlivých zemí.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 7. Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí

  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude vněnová faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifíckými faktory.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 8. Specifika ekonomického řízení rodinných podniků

  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 9. Strategický rozvoj značky

  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy modifikaci teoretických konceptů i odlišný přístup k jejich aplikaci.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 10. StrateStrategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 11. Trh neinstitucionalizovaného soukromého kapitálu: role sítí a platforem a jejich ekonomicko-politické implikace

  Jedním z aktuálním směrů výzkumu v oblasti neinstitucionalizovaného rizikového a rozvojového kapitálu je role veřejných programů zaměřených na podporu business angel sítí a platforem. Jejich etablování a rozvoj se stává prioritním cílem hospodářské politiky. Cílem disertační práce je výzkum organizačních forem těchto sítí a platforem stejně jako jejich role vzhledem k měnícím se vnějším technologickým a ekonomickým podmínkám v prostředí malých otevřených ekonomik.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 12. Tvorba hodnot v cirkulární ekonomice

  V poslední době vznikají debaty k likvidaci produktů. Cílem práce je analyzovat postupy souvisejí s udržitelností v odvětví mobilních telefonů z pohledu cirkulární ekonomiky a souvisejících strategií v rámci kruhového cyklu. K odvození tvorby hodnot se využije teorie transakčních nákladů (TCT) a analýza nákupu (make-or-buy analysis). Kombinace TCT s konceptem CE je nový výzkumný přístup, který umožňuje empirickou analýzu vztahů mezi hlavními aktéry (např. Výrobci) a nově vznikajícími provozovateli cyklu (např. Opravárenské a recyklační podniky).

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 13. Umělá inteligence v řízení podniku

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využívání metod umělé inteligence v řízení firem a na návrh modelu sloužícího jako nástroj pro efektivní řízení vybraných firemních procesů resp. pro podporu manažerského rozhodování.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 14. Určování hodnoty podniku: Přístupy k určování pokračující hodnoty

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování pokračující hodnoty podniku a navrhnout modifikace pro specifické podmínky oceňování.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 15. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 16. Veřejné zakázky a konkurenceschopnost podniku

  Cílem práce bude posouzení vzájemného vztahu mezi konkurenceschopností podniku a jeho účastí ve veřejných zakázkách. V analytické části práce budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích. Student zhodnotí, jak konkurenceschopnost ovlivní úspěšnost podniku ve veřejných výběrových řízeních, a následně prozkoumá vliv opakovaného získání veřejných zakázek na ekonomiku podniku.

  Školitel: Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D.

 17. Vliv soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy

  Disertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 18. Vstup podniku na kapitálový trh formou IPO

  Výzkum se zabývá finančními a nefinančními faktory vstupu podniku na kapitálový trh formou IPO.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 19. Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení

  Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení. Použítí fuzzy logiky, umělých neuronových sítí a evolučních algoritmů v podnikatelství.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 20. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Cílem je správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 21. Využívání vybraných přístupů pro zvyšování výkonnosti podniků v ČR

  Měření výkonnosti podniku lze považovat za velmi rozsáhlou, složitou a ve vztahu k samotným podnikům za značně citlivou oblast podnikového řízení, což otevírá značné možnosti pro další výzkum a jeho zaměření. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti podniků, možnosti jejich použití v podmínkách ČR a navrhnout model využitelný pro potřeby konkrétního odvětví.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 22. Znalostní management v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu znalostního managementu a na návrh modelu znalostního managementu respektujícího podmínky Průmyslu 4.0.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 23. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 04.01.2021 do 21.05.2021)

 1. Aktuální trendy v oblasti investování prostřednictvím investičních fondů

  Disertační práce bude zaměřena na problematiku soudobých trendů v oblasti investování prostřednictvím investičních fondů.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 2. Controlling v průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 3. Ekonomické aspekty kybernetické bezpečnosti

  Práce má za cíl shromáždit a prověřit existující teoretické modely pro hodnocení ekonomických aspektů kybernetické bezpečnost. Dále pak pomocí empirického průzkumu tyto modely potvrdit, vyvrátit nebo modifikovat.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 4. IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU

  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2004, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 5. Omezování etických rizik jako součást strategie firmy

  Zaměstnaci a interní stakeholdeři jsou z hlediska ohrožení firmy jedním z největších rizik. Čím je práce sofistikovanější, tím je riziko selhání vlastních lidí vyšší. Etické nástroje umožňují riziko minimalizovat. Jejich efektivitu v českém prostředí má zjisit výzkumná doktorská práce. Přínos práce by spočíval v rozvoji nástrojů strategického rízení. Praktický přínos by znamenal zacílení na podstatné prvky etické infrastrutkutry.

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 6. Regulace pracovněprávních vztahů a jejich dopad na výkonnost podniku

  Regulace pracovněprávních vztahů významně ovlivňuje různé dimenze výkonnosti podniku, a to v několika rovinnách (finanční, vztahy se zaměstnanci, aj.). Disertační práce má za cíl zhodnocení stávající situace de lege lata a formulace modelů právní úpravy de lege ferenda, a to za účelem flexibilnějšího nastavení pracovně-právních modelů s cílem podpořit ekonomickou výkonnost podniků a ekonomiky jako celku.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 7. Specifika řízení lidských zdrojů po koronavirové pandemii

  V současné době koronavirové pandemi čelí zaměstnanci mnohým faktorům ovlivňujících jejich výkon, zejména se jedná o výrazně vyšší úroveň stresu, úzkosti a deprese, což ovlivňuje úroveň spokojenosti a pracovní motivace. Dá se předpokládat, že současná situace ovlivní pracovní prostředí velmi významným způsobem. Hlavním cílem disertační práce bude návrh modelu řízení lidských zdrojů reflektující proměnné, které přispějí k účinnému řízení lidských zdrojů v období po koronové pandemii.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 8. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikacíTovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 9. Vliv behaviorálních faktorů na rozhodování v podmínkách rizika

  Téma je zaměřeno na minimalizování či eliminaci chyby vycházející z neznalosti, zaujatosti a předsudků v procesu rozhodování manažera/investora za podmínek nejistoty či v lepším případě za rizika. Cílem práce bude identifikovat a prozkoumat chyby (předsudky, neznalosti, zaujatosti atp) v procesu rozhodování za podmínek nejistoty či rizika a navrhnout postupu vedoucí k eliminaci či změnšení těchto chyb.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 10. Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací. Cílem práce bude analyzovat konkrétní opatření ve vztahu k chování firmy a navrhnout postupy jak se s těmito opatřeními firma vypořádá.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 11. Využití aukcí u průmyslových firem

  Téma je zaměřeno na problematiku aukčních formátů využitelných průmyslovými podniky. Cílem práce bude identifikovat a prozkoumat aukční formáty, jaké jsou přínosy aukcí, rizika (včetně jejich minimalizace) a jak lze aukce implementovat do dodavatelsko odběratelského řetězce.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 12. Znalostní management v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu znalostního managementu a na návrh modelu znalostního managementu respektujícího podmínky Průmyslu 4.0.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 13. Zvyšování výkonnosti podniku pomocí robotizované výrobní technologie

  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické výrobní technologie napomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti výrobních podniků a navrhnout model využívající nové robotizované technologie.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD