studijní program

Biofyzikální chemie

Fakulta: FCHZkratka: DKCP_BCHAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0531D130045

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru biofyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost. Cílem biofyzikální chemie jako vědního oboru je poskytovat fyzikálně-chemická a biochemická vysvětlení funkcí a fungování biologických systémů. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.
Studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti biofyzikální chemie, zahrnuje jak teoretickou práci, tak práci experimentální a připravuje absolventy pro vědeckou a výzkumnou činnost. Stěžejní oblasti studia budou fyzikálně-chemické a biochemické základy biologických procesů a biomateriálů. Ty budou dále rozvíjeny podle volby tématu disertace v oblasti biokoloidní chemie, nanobiotechnologie, biofyzikálních instrumentálních technik, imunochemie, technologie biomateriálů. Předměty, aktivity teoretické a laboratorní si budou studenti zapisovat tak, aby splnily požadavky FCH VUT.
Zaměření doktorských studijních programů poskytuje absolventům získání teoretických poznatků a experimentální erudice v oborech základní a aplikované chemie (fyzikální chemie, chemie a technologie materiálů, makromolekulární chemie, potravinářská chemie a biotechnologie a chemie a technologie životního prostředí). Kvalifikační práce studentů jsou pak orientovány do oblastí, které jsou na fakultě řešeny akademickými a vědecko-výzkumnými pracovníky a to především s podporou výzkumných projektů. Fakulta disponuje moderním přístrojovým vybavením pořízeným mimo jiné v rámci rozvojových a dotačních projektů (např. projekt OP VaVpI Centrum materiálového výzkumu), jehož využívání je zajištěno klíčovými akademickými pracovníky jednotlivých ústavů. Tímto vytvořeny základní předpoklady pro odbornou činnost doktorandů.

Profil absolventa

Absolventem programu je odborník s vysokými kompetencemi, schopný podílet se na vysoce kvalifikované vědecko-výzkumné činnosti založené na fyzikálně-chemických a biochemických principech a postupech, a to zejména na vysokoškolských pracovištích, pracovištích Akademie věd, ve výzkumných ústavech ale i v průmyslovém výzkumu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru biofyzikální chemie. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití biofyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech biofyzikálně-chemického výzkumu, ale v dalších oborech z oblasti péče o zdraví nebo studia živých systémů. Vzhledem k povinné praxi v zahraničí a povinnosti prezentovat získané výsledky v zahraničních časopisech, se v těchto pozicích bez problémů uplatňují i v zahraničí.
Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru biofyzikální chemie, s dostatečnou zahraniční zkušeností, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost. Absolvent je schopen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací, schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném i běžném jazyce, pracovat v mezinárodním týmu.
Dle Evropského kvalifikačního rámce výstupy studia v doktorském studijním programu Biofyzikální chemie odpovídají nejvyšší úrovni – tedy úrovni EQF 8, což charakterizuje absolventy jako špičkově vzdělané jedince v oboru, případně v mezioborové problematice, ovládající specializované a vysoce pokročilé techniky, schopné samostatně řešit problémy, vykazovat autoritu, inovační potenciál a akademickou i odbornou integritu, vyvíjet nové postupy při práci v oboru, při studiu nebo ve výzkumu.

Charakteristika profesí

Hlavním cílem studia programu Biofyzikální chemie je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru biofyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost. Cílem biofyzikální chemie jako vědního oboru je poskytovat fyzikálně-chemická a biochemická vysvětlení funkcí a fungování biologických systémů. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.
V rámci tohoto programu budou připravováni odborníci s vysokými kompetencemi, kteří se budou schopni podílet na vysoce kvalifikované vědecko-výzkumné činnosti založené na fyzikálně-chemických a biochemických principech a postupech, a to zejména na vysokoškolských pracovištích, pracovištích Akademie věd, ve výzkumných ústavech ale i v průmyslovém výzkumu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru biofyzikální chemie a má dostatečné zahraniční zkušenosti. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití biofyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech biofyzikálně-chemického výzkumu, ale v dalších oborech z oblasti péče o zdraví nebo studia živých systémů, v podmínkách České republiky i v mezinárodních týmech.
Absolventi doktorského studia mají předpoklady uplatnit se ve vědecko-výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru a to jak ve vědecko-pedagogických tak i řídících funkcích. Naleznou také uplatnění v průmyslové praxi na vysoce specializovaných technologických pozicích, získané znalosti a kompetence umožňují absolventům zastávat manažerské a řídící funkce. Ve všech oblastech se bez problémů uplatňují jak v ČR, tak v zahraničí.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti jsou obecně stanoveny ve třetí části Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Specifické studijní povinnosti jsou určeny individuálním studijním plánem.
Student zapsaný do studia na Fakultě chemické VUT si zapíše a vykoná zkoušky v jednom povinném a minimálně ve dvou povinně volitelných předmětech s ohledem na zaměření jeho disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po vykonání všech zkoušek předepsaných jeho individuálním studijním plánem. Před státní doktorskou zkouškou student vypracuje pojednání k disertační práci, v níž detailně popíše cíle práce, důkladné zhodnocení stavu poznání v oblasti řešené disertace, případně charakteristiku metod, které hodlá při řešení uplatňovat. Obhajoba pojednání, které je oponováno, je součástí státní doktorské zkoušky. V další části zkoušky musí student prokázat hluboké teoretické znalosti v oboru. Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou a je složena z tematických okruhů týkajících se povinného teoretického předmětu Biofyzikální chemie/Biophysical Chemistry a povinně volitelných předmětů.
K obhajobě disertační práce se student hlásí až po vykonání státní doktorské zkoušky a po splnění podmínek pro ukončení, jakými jsou účast na výuce, minimálně tříměsíční studijní nebo pracovní stáž v zahraničí, alespoň jedna ústní prezentace práce v anglickém jazyce (konference, workshopy…) a splnění níže uvedených podmínek v oblasti tvůrčí činnosti.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky vytváření individuálních studijních plánů a všechny studijní povinnosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem VUT, čl. 32 a blíže specifikovány odpovídající směrnicí fakulty. Při nástupu do studia je stanoveno obsahové zaměření studia a související tvůrčí činnosti, určeny minimálně tři studijní předměty, které je student povinen absolvovat (povinným předmětem pro všechny studenty je předmět Biofyzikální chemie/Biophysical Chemistry), související činnosti (zahraniční případně i domácí stáže, účast na konferencích) a pedagogická praxe. Zároveň je určen časový plán všech aktivit pro první ročník s výhledem na další roky studia. Plnění individuálního studijního plánu je každoročně vyhodnocováno a aktualizováno studentem a školitelem, následně je projednán oborovou radou, která jej schvaluje.
Během prvních pěti semestrů skládá doktorand zkoušky z jednoho povinného a dvou povinně volitelných předmětů a intenzivně se zabývá studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a jejich publikováním. Do konce třetího roku studia skládá doktorand státní doktorskou zkoušku, jíž prokazuje široký rozhled a hluboké znalosti v oboru, souvisejícím s tématem disertační práce. Ve třetím a čtvrtém ročníku svého studia pokračuje doktorand ve výzkumné činnosti, publikuje dosažené cíle a zpracovává svoji disertační práci. Doktorandi ve čtvrtém roku studia předkládají do konce zimního zkouškového období svému školiteli rozpracovanou disertační práci. Hotovou disertační práci doktorand odevzdá do konce 4. ročníku studia. Součástí dizertační práce jsou výsledky publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech, přičemž minimálně u jedné publikace je student prvním autorem.

Návaznost na další typy studijních programů

Program obecně navazuje na magisterské studijní programy v oblasti chemie, biochemie, biotechnologie, případně biologie nebo medicíny. Z hlediska programů realizovaných na Fakultě chemické program navazuje na magisterské studijní programy Chemie pro medicínské aplikace, Fyzikální a spotřební chemie a Potravinářská chemie a biotechnologie.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Biofyzikální charakterizace polyhydroxyalkanonátů in-vivo a ex-vivo

  Disertační práce se bude věnovat fyzikálně chemická analýze vlastností bakteriálních polyesterů polyhydroxyalkanotů (PHA) a to jednak v jejich nativní formě jako PHA granulí v bakteriálních buňkách (in-vivo), ale zároveň se práce bude věnovat fyzikálně chemické a biologické charakterizaci materiálů po isolaci z bakteriální biomasy (ex-vivo). Cílem práce je porozumět unikátním vlastnostem těchto materiálů v kontextu jejich biologických funkcí a zároveň navrhnout a prostudovat možné využití PHA v pokročilých materiálových aplikacích (transportní systémy, medicínské aplikace atd.).

  Školitel: Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Interakce hydrofobně modifikované kyseliny hyaluronové s proteiny a polysacharidy

  Nosiče aktivních látek představují pokročilou platformu pro řízené doručování léčiv. Aktivní látky jinak nerozpustné ve vodném prostředí, které není možné jednoduše aplikovat do těla, můžou být inkorporovány do nanostruktury nosiče, který bude doručen do potřebného místa v organizmu. Deriváty kyseliny hyaluronové byly identifikovány jako jedna z nejperspektivnějších skupin pro biomedicínské aplikace. Hydrofobní modifikace kyseliny hyaluronové má za následek amfifilní charakter řetězců, který vede k samouspořádávaní řetězců do nadmolekulárních útvarů, které umožňují inkorporaci hydrofobních aktivních látek. Další výhodou je schopnost hydrofobních derivátu kyseliny hyaluronové penetrovat do kůže při povrchové aplikaci. Výkonnost, stabilita a další vlastnosti těchto systémů jsou úzce spjaty s jejich interakcí s proteiny a polysacharidy. Proto je potřebné fundamentální pochopení těchto interakcí pro zaručení aplikační výkonnosti. Interakce samotné kyseliny hyaluronové s různými látkami je v současnosti předmětem vědeckého bádání. Avšak hydrofobní modifikace kyseliny hyaluronové a komplexní charakter samo-uspořádaných struktur otevírá další možnosti interakcí. Prozkoumání interakcí různých derivátů kyseliny hyaluronové s proteiny a polysacharidy v závislosti na jejich modifikaci povede k získání informací pro design budoucích systémů pro transport a penetraci léčiv. Kromě typu substituentu, stupně a polohy substituce řetězců hyaluronanu bude kladen důraz taky na nadmolekulární strukturu, která přímo souvisí s finálními funkčními vlastnostmi. Pro studium interakcí a stability amfifilních nanostruktur bude využita fluorescenční spektroskopie, izotermní titrační kalorimetrie a reologie. Závislost množství inkorporované aktivní látky v různých prostředích bude sledováno taky pomocí UV-VIS spektroskopie. Dynamický rozptyl světla, elektronová a fluorescenční mikroskopie poskytnou informace o změnách samouspořádáních útvarů a tvorbě nových struktur.

  Školitel: Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D.

 3. Studium vlivu plazmatem aktivované vody na organické složky půd

  V posledních letech se do popředí zájmu zemědělské praxe dostávají environmentálně přijatelné metody a prostředky hospodaření. Jednou z cest je i využití plazmatem aktivované vody. Ve vodě vystavené plazmatu jsou totiž přítomny v závislosti na podmínkách přípravy nejen oxidativní částice (zejména peroxid vodíku), ale i částice vykazující antibakteriální a fungicidní účinky (kromě peroxidu vodíku zejména peroxynitril). Navíc lze ve vodě generovat i dusičnany a dusitany, které mohou být jako hnojivo aplikované formou postřiku na listy. Část aplikovaného postřiku však vždy končí v půdě, a dosud není jasné, do jaké míry dochází vlivem této aplikace ke změnám půdních vlastností, zejména pak ke změnám ve složení a chování organické půdní hmoty. Práce bude zaměřena na detailní studium vlivu plazmatem aktivované vody na různé půdy se zaměřením na půdní organické látky a mikroorganismy. Ke studiu bude využito dostupných technik jak na pracovišti, tak v rámci spolupráce v Akci COST CA19110 na dalších evropských pracovištích. Práce bude průběžně konzultována s pedology z Mendelovy univerzity v Brně.

  Školitel: Krčma František, prof. RNDr., Ph.D.

 4. Vývoj dynamických bioinkoustů na bázi hyaluronanu pro extruzní 3D biotisk

  Extruzní 3D biotisk je založen na vytlačování biologického materiálů z kartuše skrz trysku/jehlu, která je přesně polohována v prostoru. Struktury jsou utvářeny po jednotlivých vrstvách a vytlačovaným materiálem jsou obvykle hydrogely s enkapsulovanými buňkami (Malda et al., 2013). Hlavními výhodami této metody jsou možnost kombinace vícerých materiálů a buněk v rámci tištěné struktury a tisk koncentrovaných inkoustů s vysokou buněčnou hustotou (5x106 buněk/mL). Její nevýhodou je však nižší rozlišení (≥ 200 µm) a také možné snížení viability tištěných buněk kvůli smykovému napětí uvnitř trysky (Ozbolat a Hospodiuk, 2016). Negativní vliv smykového napětí však lze snížit použitím pseudoplastických roztoků, dále použitím kónických trysek, navýšením jejich průměru, anebo snížením rychlosti průtoku materiálu (Müller et al., 2017). Vhodným řešením pro dosáhnutí vyhovující přesnosti tisku zároveň s vysokou viabilitou je použití dynamických systému založených na vratném kovaletním, anebo supramolekulovém síťování (Highley et al., 2015; Morgan et al., 2020). Práce bude zaměřena na vývoj biomimetických extruzních inkoustů na báze dynamických hydrogelů HA s možností fotochemické stabilizace tištěných struktur. Koncept se dělí na dva směry. Prvým je využití oxidovaného HA (WO2011069475) pro vratné kovaletní síťování s N-nukleofily. Druhý bude založen na fyzikálním síťování hydrofobizovaného HA (WO2014082609) rozpustného ve vodném prostředí. Oba typy kompozicí budou doplněny o fotosítovatelný derivát HA (WO2013127374) pro zabezpečení stability a zlepšení mechanických vlastností tištěné struktury. V práci bude kladen důraz na zabezpečení vyhovujících biologických vlastností kompozice s dosažením vyšší viability buněk v tištěných hydrogelech ve srovnání s jejích klasickým odléváním.

  Školitel: Velebný Vladimír, doc. RNDr., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DC_BFCHBiofyzikální chemiecs0Povinnýkolano
DC_BCHBMBiofyzikální chemie a biochemie mikroorganismůcs0Povinně volitelnýkolano
DC_BIOBioinženýrstvícs0Povinně volitelnýkolano
DC_F3DFotochemie a 3D tiskcs0Povinně volitelnýkolano
DC_ICHPImunochemie pro pokročilé cs0Povinně volitelnýkolano
DC_MTMateriálové technologie pro biofyzikální a medicínské aplikacecs0Povinně volitelnýkolano
DC_BCHPokročilá biochemiecs0Povinně volitelnýkolano
DC_KPDPokročilá koloidní chemiecs0Povinně volitelnýkolano
DC_PFTPokročilé fluorescenční technikycs0Povinně volitelnýkolano
DC_PTTPokročilé techniky termické analýzycs0Povinně volitelnýkolano
DC_SMBSpeciální molekulární biotechnologiecs0Povinně volitelnýkolano
DC_STISpeciální techniky instrumentální analýzycs0Povinně volitelnýkolano