studijní program

Chemistry, Technology and Properties of Materials - Foreigners

Fakulta: FCHZkratka: NPCP_CHM_INTAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2820

Udělovaný akademický titul:

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
NPCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů