studijní program

Chemie pro medicínské aplikace

Fakulta: FCHZkratka: AKRED_neaktuálníAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: xxx

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: -

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Obsah studia vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí činnosti v rámci vzdělávací oblasti chemie se zaměřením na využití chemických principů nejen v syntetickém a analytickém směru, ale i v laboratorně-diagnostických, medicínských a dalších aplikacích.
Cílem studia je výchova absolventů, kteří jsou komplexně vzděláni v oblasti chemie a zároveň získají podpůrné znalosti i v předmětech, které jsou důležité pro jejich potenciální uplatnění v oblasti využití chemie pro medicínské a příbuzné aplikace.
Během celého studia se studenti seznamují se všemi obecnými základními disciplínami (technické) chemie a s odpovídající laboratorní technikou a laboratorními dovednostmi. Chemické předměty představují více než 80% kreditů.
Kromě výrazné převahy chemických předmětů lze definovat i značný podíl odborné praxe a projektový charakter výuky umožňující užší spolupráci s praxí, řešení odborných zadání z praxe a výchovu k týmové a posléze samostatné práci studentů.
Zásadní pro profilaci absolventa a naplnění cílů studia je obsah studia v jednotlivých předmětech.
Průzkum uplatnění absolventů i požadavky trhu potvrzují, že cíle studijního programu, studijní plán a profil absolventa tvoří logický celek a odpovídají danému typu a náplni studijního programu.
Studijní program svou skladbou zajišťuje kvalitní chemický a inženýrský základ pro bakaláře z programu zaměřeného na chemii pro medicínské aplikace a potřebný odborný a interdisciplinární základ a aplikační přesah.
Tento studijní program tedy vychovává odborníky , kteří získají na pozadí klasického chemického vzdělání poznatky z vybraných oblastí bio- a nanotechnologií doplněné znalostmi z vybraných teoretických oborů, a to nejen formou zavedení nových předmětů a změnou volitelnosti,
ale zejména řešením semestrálních laboratorních projektů v přímé spolupráci s praxí. Tato koncepce vychází jak z požadavků odborné praxe na kvalifikaci bakalářů určených pro pozice středních technických pracovníků pro moderní farmaceutické a biotechnologické výroby,
tak i z logické koncepce souběžné výuky biologických, chemických a inženýrských předmětů.

Profil absolventa

V souladu s akademickým zaměřením programu absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství.
Tento chemický základ je rozvinut v dalších dvou hlavních směrech –technickém a biologicko-biotechnologickém. V technickém směru má absolvent znalosti o bioinženýství, konstrukci strojů včetně měřící a regulační techniky.
Ve druhém směru má absolvent základní znalosti biologie, fyziologie a biochemie (běžná základní součást chemických studijních programů) a dále podpůrné znalosti v oblasti moderní biotechnologie, biomedicíny a molekulární biologie.
Absolvent získá dále základní přehled o nano(bio)technologiích a jejich uplatnění ve vývoji a technologii chemických systémů pro různé typy medicínských aplikací (př. laboratorní diagnostika, materiály pro nosičové systémy, organická syntéza léčiv).
Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru chemie, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině.
Absolvent tak má rozšířené vzdělání v oblasti technické chemie podpořené základem z oblasti zaměřené na chemické principy moderních systémů a materiálů pro aplikace v laboratorní diagnostice a medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích
i specializovaných chemických výrobách. Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství.

Charakteristika profesí

Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný přehledně i v podpůrných biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Takto koncipované vzdělávání dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu,
kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také
pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy
zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také specializovaných potravinářských výrob využívajících např. nosičové systémy. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou
dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v navazujícím magisterském programu stejného zaměření, nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 17 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce a na web stránkách pro uchazeče o studium http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium.html

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů