studijní program

Audio inženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-AUDAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060002

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 67
Umění Bez tematického okruhu 33

Cíle studia

Interdisciplinární bakalářský Studijní program Audio inženýrství poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství, zvukové elektroniky, studiové techniky a hudební teorie. Cílem programu je výchova odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe.
Cílem studia je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, fyziky, elektrotechniky a teorie obvodů, analogové a digitální techniky, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji,
- s metodami a technickými prostředky pro zpracování, přenos a archivaci zvukových a audio signálů v oblasti analogové a digitální nízkofrekvenční techniky a audio elektroniky,
- se základy mikroprocesorových obvodů a jejich návrhem pro konkrétní aplikace,
- s konstrukcí a vlastnostmi používaných typů reproduktorových soustav a s metodami návrhu a měření jejich parametrů,
- s principem činnosti a použitím analogové a digitální hudební elektroniky,
Pro specializaci Zvuková produkce a nahrávání je dalším cílem seznámit studenty
- s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin popisujících akustické vlnění,
- s anatomií hudebních nástrojů (excitátor, oscilátor, rezonátor, radiátor) a jejich charakteristikami,
- s vlastnostmi elektronického hudebního nástroje a místnosti, v níž je hudba produkována,
- s použitím mikrofonů a snímačů pro záznam, analogovým a digitálním záznamem hudby, střihem a spojováním zaznamenaného zvuku,
- se stávajícími a novými kombinačními technikami a technikami hry se zaměřením na orchestrální nástroje (žesťové a bicí), stručně též s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými,
- s hudebními efekty, s technikami mixování, zvukovými formáty, problematikou ozvučování, praktickou prací s počítačovými systémy zpracování zvuku,
- se zásadami pro rozlišování komponent hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů, kontinuitu celku pro střih zvukového záznamu a základní editační práci se zvukovou nahrávkou v software ProTools,
- se záznamem zvuku, technikami střihu, nahrávací technikou, s postupem nahrávání, dodatečnou úpravou snímku a jeho konečným zpracováním z hlediska zvukového režiséra.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Audio inženýrství získá kromě teoretických znalostí z matematiky, fyziky, elektrotechniky a elektrických měření, znalosti v oblasti akustiky, elektroakustiky, analogové a číslicové techniky, konstrukce zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes akustiku hudebních nástrojů po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolvent bude schopen
- navrhnout a analyzovat analogové i digitální obvody nejrůznějšího typu a rozsahu,
- vysvětlit pojmy z oblasti elektroakustiky, využít zvukoměry k měření hluku a pro elektroakustická měření, popsat vlastnosti reproduktorů a navrhnout konstrukci reproduktorových soustav,
- popsat strukturu zvukového režijního pracoviště, vysvětlit jeho činnost a použít jej pro nahrávání nebo ozvučování,
- vysvětlit problematiku přenosu analogového a digitálního nízkofrekvenčního a audio signálu,
- vysvětlit problematiku televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový), princip televize HDTV a trojrozměrné televize,
- vysvětlit základní analogové a číslicové metody syntézy zvukových signálů,

Absolvent specializace Zvuková produkce a nahrávání bude také schopen
- identifikovat u popsat vlastnosti excitátoru, oscilátoru, rezonátoru, radiátoru,
- charakterizovat žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a z hlediska herních technik,
- popsat princip analogového a digitálního záznamu hudby,
- vysvětlit podstatu měny zvukového efektu a techniky mixování, popsat způsoby tvorby „umělého“ zvuku.
Absolvent bude umět
- navrhnout vhodný předzesilovač, korekční zesilovač, výkonový zesilovač nebo audio filtr,
- navrhnout napájecí rozvody a jejich blokování, realizovat stínění kritických částí zařízení,
- navrhnout konstrukci zvukové techniky, provést diagnostiku v podstatných částech těchto zařízení,
- zkonstruovat ozvučnici a výhybku reproduktorové soustavy, změřit parametry reproduktorové soustavy,

Absolvent specializace Zvuková technika bude také umět
- navrhnout strukturu digitálního elektronického hudebního nástroje pro danou metodu syntézy a realizovat softwarový elektronický hudební nástroj pomocí funkčních bloků,
- zvolit vhodné rozmístění nástrojů s vhodným dozvučením nástrojů ve stanovené místnosti,
- vytvořit instrumentační studii pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů,
- sestavit analogový a digitální nahrávací řetězec a charakterizovat jejich vlastnosti,
- vytvořit profesionální nahrávku řeči.

Charakteristika profesí

Absolventi se uplatní jako specialisté v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech a pro realizaci hudebních nebo multimediálních produkcí. Specialisté pro výrobu, prodej nebo servis zvukové a hudební elektroniky. Specialisté pro ozvučování, návrh studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexní instalace AV techniky.
Absolventi mohou pracovat na pozicích: zvukový technik, servisní technik, technický manažer, poradce, prodejce, projektant, konzultant.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.

Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě.
Pro specializaci Zvuková technika:
128 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 35 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech,
Pro specializaci Zvuková produkce a nahrávání:
138 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 28 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Zastoupení oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Umění bylo stanoveno na základě poměru kreditů za předměty profilujícího základu přináležejícím základním tematickým okruhům státní zkoušky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem technicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na zvuk a multimédia na všech vysokých školách nebo studiem umělecky orientovaného studijního programu v oboru zvuková tvorba, hudební režie nebo audiovizuální tvorba.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
AUDB-ZVUKZvuková produkce a nahrávání138
AUDB-TECHZvuková technika128