studijní program

Rizikové inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: MRzIAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3950

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 2.10.2009 - 1.11.2013

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu:
- budou připraveni zjišťovat a analyzovat zdroje rizik a rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku závažných jevů,
- budou schopni posuzovat rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku ohrožení a důsledku možného vzniku spektra krizových jevů,
- v návaznosti na právní prostředí a odpovědnost budou připraveni navrhovat opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, které budou snižovat pravděpodobnost vzniku ohrožení,
- budou připravení aktivně se podílet na přípravě strategií a postupů k řešení vzniklých krizových situací u inženýrských objektů a spolupracovat se složkami pro krizové řízení a plánování.
V rozsahu potřebném pro výše uvedenou odbornou činnost získají znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, vedení a řízení, práva a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor