Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Vodní hospodářství a vodní stavby" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Jako základní teoretické disciplíny jsou prezentovány matematika, stavební a aplikovaná fyzika, hydromechanika, hydrologie, hydropedologie, mechanika zemin, chemie vody, jakost vody v povodí a řada dalších předmětů. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín vodohospodářského zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti, umožňující tvůrčí řešení problematiky a vývoj nových metod a přístupů, použitelných pro řešení aktuálních vodohospodářských problémů a pro jejich uplatnění při konstrukci vodohospodářských staveb. Doktorské studium je úzce propojené s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností na školícím pracovišti a s technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Problematika odstraňování fosforu u přírodních čistíren odpadních vod

  Téma doktorského studia se bude věnovat dlouhodobému pozorování několika přírodních čistíren (různých technologických uspořádání) se zaměřením na optimalizace odtokových koncentrací celkového fosforu, coby jednoho z nejvíce sledovaných a problematických parametrů ve vypouštěné odpadní vodě. Optimalizace bude zaměřena na dosažitelné výsledky v součinnosti s ekonomikou provozu. Po stránce technologické bude doktorand hledat optimální multiparametrické rovnice, definující nejvhodnější poměr mezi protékající odpadní vodou a dávkovaným srážedlem. Výsledky budou mít zejména praktický dopad, současně ale posunou vědní obor, jelikož tato problematika není v současné době nijak rozvinutá.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 2. Vývoj a optimalizace zařízení pro odstraňování odpadní vody výparem do atmosféry

  Téma doktorského studia bude navazovat na probíhající měření, věnující se výparu vody z povrchu přírodních čistíren v různých technologických variantách. Cílem dlouhodobé práce bude nalezení nejvhodnějšího uspořádání (plochy, objemu), včetně vyřešení problému s akumulací a recirkulací odpadní vody zpět do objektu producenta. Lze předpokládat, že řešení bude duševně chráněno užitným vzorem / patentem. Současně lze očekávat, že řešení bude licencováno a tudíž provázanost s praxí bude jedním ze stěžejních cílů. Samotné měření a monitoring evapotranspirace bude probíhat na několika provozních objektech, stejně tak na poloprovozním zařízení na výzkumném pozemku VHK, resp. na laboratorním zařízení, umístěném na meteostanici VHK.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Vývoj technického zařízení pro optimalizace distribuce odpadní vody v rámci přírodních čistíren odpadních vod

  Téma doktorského studia se bude věnovat vývoji technického řešení zařízení, které by mělo nahradit složitě koncipované soustavy distribučních objektů na větších čistírnách odpadních vod, např. nad 150 EO. Stávající situace představuje jak investičně nákladné, tak projekčně náročné uspořádání, které je současně vysoce nespolehlivé. Práce na vývoji zařízení, stejně jako jeho dlouhodobé testování (v rámci několika funkčních vzorků), testování v poloprovozních podmínkách (např. na ČOV při zkušebním provozu), vytvoření ochrany duševního vlastnictví (patentem nebo užitným vzorem) a jeho komercializace (licencování pod hlavičkou VUT) budou dílčí cíle celého doktorského studia.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP61Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS73Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP64Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394206ano
DS71Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DR71Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DC61Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP62Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP63Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4205 min. 1 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4206 min. 1 DA58, DA61, DA62
4207 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4208 min. 1 DS71, DR71, DC61
4209 min. 1 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77
4850 nekontroluje se