Detail předmětu

Angličtina 3: středně pokročilí 1

FIT-BAN3Ak. rok: 2019/2020

Úvodní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Tento předmět splňuje úroveň A2+ evropského referenčního rámce.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu BAN2 nebo získání "31 - 40" bodů při vstupním jazykovém testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 2: mírně pokročilí 2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domací přípravy.

Způsob a kritéria hodnocení

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy.
Podmínky zápočtu:
Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:
 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Učební cíle

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition OUP.2014 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • 1. - 2. Gramatika: opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: sociální sítě a internet.
 • 3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní angličtina, frázová slovesa.
 • 5. - 6. Gramatika: will, may, might, be likely/possible. Slovní zásoba: příčina a důsledek.
 • 7. - 8. Gramatika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. - ing vs -ed.
 • 9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony.
 • 11. - 12. Technické texty, opakování.
 • 13. Zápočtový test.