Detail předmětu

Úvod do programování

FEKT-BPC-UDPAk. rok: 2018/2019

První část předmětu je zaměřena na seznámení studentů se způsoby uložiní informace v počítači (celá čísla, čísla s pohyblivou řádovou čárkou, standard IEEE 754-2008), kódování znaků (ASCII, ISO-8859-X, UNICODE), kódování BASE64, vysvětlení Von Neumannových principů fungování počítače, základními principy OS. Druhá část předmětu se věnuje základům programování v jazyce C. Studenti by se měli naučit používat jednoduché proměnné, operátory, přiřazovací příkazy, příkazy větvení a cyklů, používání funkcí, práci s poli, ukazateli a strukturami.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu by měl být schopen:
- vyjádřit číslo v různých číselných soustavách,
- vyjádřit desetinné číslo dle standardu IEEE 754-208,
- vyjádřit znak v kódování ASCII, ISO-8859-X, UNICODE (UTF-32, UTF-16, UTF-8),
- kódovat řetšzec oktetů dle standardu BASE64 a dekódovat BASE64 text,
- používat základní příkazy OS Linux/UNIX,
- popsat základní a složené datové typy jazyka C,
- aplikovat příkazy a operátory jazyka C,
- naprogramovat a využívat funkce,
- sestavit jednoduchý algoritmus a vytvořit pro něj program v jazyce C,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Student musí ve cvičeních odladit zadané úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 50 bodů za laboratorní cvičení (2 testy za max. 25 bodů). Podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 20 bodů z testů ve cvičeních.
Až 50 bodů za závěrečnou zkoušku. Student musí získat minimálně 20 bodů ze závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Číselné soustavy, převody mezi číselnými soustavami. Aritmetické operace v binární soustavě. Reprezentace záporných čísel.
2. Reprezentace desetinných čísel, standard IEEE 754-2008. Von Neumannovy principy a koncepce počítače. Strojová instrukce. Operační systém (OS), role OS, abstrakce poskytované OS.
3. Kódování znaků: ASCII, ISO-8859-X, Windows-1250, UNICODE (UTF-32, UTF-16, UTF-8). Kódování BASE64. Algoritmus, popis algoritmů pomocí vývojových diagramů.
4. Programovací a značkovací jazyky. Rozdělení programovacích jazyků. Historie a standardy jazyka C. Základní struktura programu v jazyce C.
5. Proměnné v jazyce C, identifikátory proměnných. Jednoduché datové typy. Definice a inicializace proměnných. Globální a lokální proměnné, rozsahy platnosti. Konstanty. Konstantní proměnné.
6. Výrazy a příkazy. Priorita, asociativita a arita operátorů. Binární a unární aritmetické operátory. Přiřazovací příkaz. Operátory inkrementace a dekrementace. Složené příkazy.
7. Příkazy větvení if - else. Relační a logické operátory. Logické výrazy. Podmíněný výraz. Příkaz cyklu while.
8. Příkazy cyklů do-while a for. Příkazy break a continue. Příkaz switch. Pole. Řetězce.
9. Funkce – definice, volání, předávání parametrů, návratová hodnota, stack frame. Příkazy preprocesoru #include, #define, #ifdef, #ifndef, #endif. Makra s parametry. Hlavičkové soubory.
10. Ukazatele. Operátor sizeof. Ukazatele a pole. Dynamická alokace. Ukazatele a argumenty funkcí. Pole jako parametr funkce.
11. Datový typ struktura. Přístup k prvkům struktury. Inicializace struktur. Struktura jako parametr funkce a návratová hodnota funkce.
12. Ukazatel na ukazatel. Pole ukazatelů. Parametry funkce main(). API. ABI. Knihovny funkcí a varianty jejich sestavení (dynamická a statická). Standardní knihovní funkce jazyka C.
13. Funkce pro práci se standardním vstupem a výstupem: scanf(), printf().

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními způsoby uložení dat v počítači, binárními operace, základními principy fungování Von Neumannova počítače a se základy programování v jazyce C.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Počítačová cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané počítačové cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor