Detail předmětu

Výrobní procesy

FEKT-MKC-VYPAk. rok: 2024/2025

Výroba vinutí, impregnační procesy. Technologie izolačních systémů. Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních. Mechanické montážní technologie. Tvorba funkčních vrstev. Počítačové podpory výrobních procesů. Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny. Elektronové procesy. Iontové procesy. Plazmové technologie. Rentgenové procesy. Radiační procesy. Jaderné procesy. Laserové procesy. Ultraakustické procesy. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Předpokládají se znalosti z předmětu "BPC-EVM2 Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II". Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Dílčí zkouška – max. 40 bodů
Dílčí zkouška bude uznána za absolvovanou, získá-li student alespoň 50 % z max. počtu bodů, tj. 20. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční písemnou formou a je nutné ji absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Závěrečná zkouška: max. 60 bodů
9 otázek – max. 5 bodů za 1 otázku (speciální výrobní procesy)
3 otázky – max. 5 bodů za 1 otázku (počítačové podpory výrobních procesů)
K závěrečné zkoušce se může student přihlásit, absolvoval-li předepsané úkoly a absolvoval-li úspěšně dílčí zkoušku, tj. získal alespoň 50% z max. počtu bodů, tj. alespoň 20 bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologickými procesy v elektrotechnickém průmyslu, jejich přednostmi i omezeními s vazbou na klasické technologie. V úvodu do počítačových podpor výrobních procesů budou studenti seznámeni s možnostmi využití počítačů ve výrobním procesu od návrhu součástí a zařízení až po komplexní automatizaci.
Student po absolvování předmětu:
 zná konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí, cívek a izolačních systémů
 zná základní propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních
 zná základní operace u mechanických montážních technologií
 zná vlastnosti anizotropních látek a výrobní procesy při jejich realizaci
 umí vysvětlit principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery a ultrazvuk a jejich účinky na materiály
 zná principy počítačových podpor výrobních procesů

Základní literatura

Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2007 (CS)
Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)

Doporučená literatura

Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Askeland, R. D. The Science and Engineering of Materiále, PWS Publishing Copany Park Plaza, Boston, MA 02116-4324, 1994 (3. vydání), ISBN 0-534-93423-4. (EN)
John Stark, Van Norstrand Reinhold, Engineering Information Management (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek, materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy, materiály a zařízení.
Technologie kovů, tváření za studena a za tepla, tažení drátů, svařování, pájení.
Výroba vodivých spojů, způsoby připojování vodičů a prvků, materiály pro výrobu spojů.
Povrchové úpravy materiálů, galvanické a bezproudové metody pokovování, pasivace povrchů kovů, moderní způsoby nanášení nátěrových hmot.
Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky elektronového svazku, svařování kovů, tavení a odpařování kovů, obrábění elektronovým svazkem, využití chemických a dalších účinků elektronových svazků.
Iontové procesy, získávání iontových svazků, naprašování a leptání, iontová implantace a litografie. Molekulové procesy.
Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření, radiační technologie, rentgenová litografie.
Jaderné procesy, základní pojmy, transmutace polovodičových materiálů, vytváření elektronicky aktivních struktur.
Laserové procesy, teoretické základy činnosti laserů, rozdělení laserů, vlastnosti a některé aplikace laserů ve výrobních procesech.
Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku. Využití účinků ultrazvuku.
Elektroerozivní procesy a jejich použití.
Úvod do počítačových podpor výrobních procesů.
Počítačové podpory výrobních procesů.

Cvičení odborného základu

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočty z oblasti výroby vinutí a impregnačních procesů.
Výpočty z oblasti využití elektronových svazků.
Výpočty z oblasti iontových procesů používaných v technologii.
Výpočty z oblasti aplikací rentgenového záření, radiačních a jaderných procesů.
Výpočty z oblasti laserové techniky a aplikací v technologii.
Výpočty z oblasti ultraakustiky a aplikací v technologii.

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní cvičení z oblasti elektronových procesů.
Laboratorní cvičení z oblasti iontových procesů.
Laboratorní cvičení z oblasti počítačové podpory výrobních procesů.

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurse v podniku z oblasti výroby vinutí a impregnačních procesů.
Exkurse v podniku z oblasti technologie kovů.
Exkurse v podniku z oblasti povrchových úprav materiálů.