Detail předmětu

Signály 2

FEKT-BPC-SI2Ak. rok: 2024/2025

1. Náhodné signály, procesy a jejich charakteristiky

2. Spektrální parametry, okénkové funkce

3. Diskrétní lineární systémy

4. Lineární filtrace signálù. Filtry typu FIR

5. Filtry typu IIR, návrhy èíslicových filtrù

6. Signálová reprezentace a klasifikace reálných jevù

7. Transformace a optimalizace signálových příznaků

8. Lineární predikce signálù

9. Strojové rozpoznávání řeči

10. Identifikace osob podle hlasu

11. Časové transformace, borcení èasové osy

12. Cepstrální analýza signálù

13. Analýza hlasu pro bezpeènostní úèely

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány předměty BPC-SI1, BPC-PP1, BPC-MA1, BPC-MA2. Znalosti ze základů teorie systémů a signálů, matematika na úrovni bakalářské výuky, MATLAB.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení je následující:

- písemný test na počítání příkladů max. 10 bodů,

- úkoly v počítačových cvičeních max. 20 bodů,

- závěrečná zkouška max. 70 bodů.Všechna cvičení jsou povinná. Zameškanou výuku je třeba nahradit do konce semestru.


Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti z oblasti číslicového zpracování a analýzy signálů a praktické ověření získaných dovedností.


Absolvent předmětu se orientuje v deterministických a náhodných signálech, umí provádět filtraci signálu a rozumí hlasovým technologiím. Absolvent je dále schopen samostatně řešit praktické úkoly, tedy zvolit a zdůvodnit vhodnou metodu a provést její aplikaci.

Studijní opory

Studijní opory jsou doporučená literatura a fólie z přednášek.

 

Základní literatura

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. 2. upravené a rozšířené vydání. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-2911-9. (CS)
TAN, L., JIANG, J. Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications. New York: Academic Press, 2018. ISBN 978-0-12-815071-9 (EN)

Doporučená literatura

PSUTKA, J., MÜLLER, L., MATOUŠEK, J., RADOVÁ, V. Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1309-0 (CS)
KOZUMPLÍK, J., JAN, J., KOLÁŘ, R. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Brno: VUT, 2001, 72 s. ISBN 80-214-1964-4 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EKT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Náhodné signály, procesy a jejich charakteristiky

2. Spektrální parametry, okénkové funkce

3. Diskrétní lineární systémy

4. Lineární filtrace signálů. Filtry typu FIR

5. Filtry typu IIR, návrhy číslicových filtrů

6. Signálová reprezentace a klasifikace reálných jevů

7. Transformace a optimalizace signálových příznaků

8. Lineární predikce signálů

9. Strojové rozpoznávání řeči

10. Identifikace osob podle hlasu

11. Časové transformace, borcení časové osy

12. Cepstrální analýza řečových signálů

13. Analýza hlasu pro bezpečnostní účely

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza náhodných signálů

2. Generování požadovaných náhodných signálů

3. Detekce periodických signálù

4. Generování akustických signálů

5. Urèování promìnné periody signálù

6. Urèování krátkodobého spektra

7. Detekce výstřelů pomocí entropie

8. Individuální projekty – první èást

9. Individuální projekty – druhá èást

10. Analýza okénkových funkcí (váhování)

11. Návrh analogového filtru

12. Návrh číslicového filtru

13. Náhrady zameškaných hodin