Detail předmětu

Optimalizační metody II

FSI-VPP-KAk. rok: 2023/2024

Dynamické programování a optimální řízení stochastických procesů. Bellmanův princip optimality jako nástroj optimalizace víceetapových procesů s obecně nelineární kriteriální funkcí. Strategie optimálního rozhodování. Výpočetní aspekty dynamického programování v diskrétním čase. Skryté Markovovy modely a Viterbi algoritmus. Řízení projektů, metody CPM a PERT. Algoritmy pro hledání nejkratších cest v grafu a metoda větví a mezí. Vícekriteriální úlohy optimálního řízení a úlohy s omezeními. Deterministické optimální řízení ve spojitém čase, Hamilton-Jacobi-Bellman rovnice, Pontrjaginův princip maxima. LQR a Kalmanův filtr. Plánování a rozvrhování procesů. Problémy s nekonečným počtem etap. Aplikace metod v řešení praktických problémů z oblasti ekonomického rozhodování a v řízení technologických procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalosti základů programování, matematické analýzy, algebry, teorie množin, statistiky a pravděpodobnosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaného projektu. Zkouška: Písemná a ústní.
Účast na cvičeních je povinná. Zameškaná výuka může být nahrazena zpracováním zadaných úloh.

Učební cíle

Seznámit posluchače s přístupy k tvorbě a s aplikacemi matematických metod pro optimální řízení procesů technologických a ekonomických, uplatnitelných například v automatizaci strojírenství, v ekonomickém řízení strojírenské výroby, v projektovém řízení a v optimalizaci informačních systémů při využívání soudobých prostředků informatiky, a seznámit se s podílem informatiky na zdokonalování těchto metod a přístupů.
Znalosti: Znát základní principy a algoritmy metod, použitelných k optimalizaci deterministických a stochastických procesů diskrétních a spojitých. Znát základní principy a algoritmy metod, které jsou podstatou systémů na podporu rozhodování o projektech z hlediska jejich identifikace, výběru, průběhu a realizace. Dovednosti: Umět tyto metody používat k řešení praktických problémů z oblasti ekonomického rozhodování, ve zvyšování spolehlivosti technických zařízení, v automatizovaném řízení technologických procesů a v projektovém řízení s využitím soudobých prostředků informatiky.

Základní literatura

LEE, P.; NEWELL, R.B.; CAMERON, I.T. (Eds.): Process Control and Management. Springer, Berlin, pp. 528, 1998. ISBN 0-7514-0457-8.
WILLIAMS, T. M. (Ed.): Managing and Modelling Complex Projects. Kluwer Academic Publishers, London, pp. 257, 1997. ISBN 0-7923-4844-3.
LOOTSMA, F. A.: Fuzzy Logic for Planning and Decision Making. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 195, 1997. ISBN 0-7923-4681-5

Doporučená literatura

KLAPKA, J.; DVOŘÁK, J.; POPELA, P.: Metody operačního výzkumu. VUTIUM, Brno, 2001. ISBN 80-214-1839-7.
WALTER, J.; VEJMOLA, S.; FIALA, P.: Aplikace metod síťové analýzy v řízení a plánování. SNTL, Praha, 1989. ISBN 80-03-00101-3
Klapka J., Piňos P., Ševčík V.: Multicriterial Projects Selection (Article). Intelligent Systems Reference Library, Vol. 38 (2013), pp. 245 - 261, ISSN 1868-4394. (EN)
Navrátil P., Pekař L., Klapka J.: Possible way of control of heat output in hotwater piping system of district heating (Article). International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Vol. 9 (2015), pp. 353 - 361. C. North Atlantic University Union. (EN)
Ševčík V., Klapka J.: Mathematical Method for Multicriterial Project Selection. In: Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII). Bratislava: EKONOM, 2014, s. 269 - 275. ISBN 978-80-225-3868-8. (EN)
Klapka J., Piňos P.: Decision Support System for Multicriterial R and D and Information Systems Projects Selection. European Journal of Operational Research 2002, Vol. 140, is. 2, pp. 434 - 446. (EN)
Winston W.L.: Operations Research. Applications and Algorithms. Thomson - Brooks/Cole, Belmont 2004. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AIŘ-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy matematické teorie procesů. Bellmanův princip optimality a dynamické programování.
2. Minimax (robustní) formulace. Reformulace a rozšiřování stavového prostoru.
3. Deterministické konečné stavové úlohy. Dopředný algoritmus dynamického programování.
4. Skryté Markovovy modely a Viterbi algoritmus.
5. Základní pojmy metod síťové analýzy, algoritmus topologického očíslování, metoda CPM.
6. Výpočet při stochastickém ohodnocení činností (metoda PERT).
7. Algoritmy pro hledání nejkratších cest v grafu, metoda větví a mezí.
8. Vícekriteriální úlohy optimálního řízení a úlohy s omezeními.
9. Deterministické optimální řízení ve spojitém čase, Hamilton-Jacobi-Bellman rovnice, Pontrjaginův princip maxima.
10. LQR a Kalmanův filtr.
11. Problémy s nekonečným počtem etap.
12. Rozvrhování výrobních procesů.
13. Příbližné dynamické programování a prediktivní řízení.

Konzultace

43 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řešení úloh dynamického programování v Matlabu.
2. Úloha rozdělování zdrojů.
3. Dynamické programování stochastických procesů, optimalizace plánu oprav.
4. Rozšiřování stavového prostoru, optimální řízení zásob.
5. Viterbiho algoritmus, dekódování konvolučních kódů.
6. Příklady grafů a sítí. Implementace metody CPM.
7. Numerické aplikace metody PERT.
8. Algoritmy pro hledání nejkratší cesty v grafu, implementace algoritmu A*.
9. Implementace metody větví a mezí.
10. Vícekriteriální úloha batohu.
11. LQR, řízení dronu.
12. Plánování výroby.
13. Kontrola semestrálních projektů.

eLearning