Detail předmětu

Teorie oceňování majetku

ÚSI-DSNB03Ak. rok: 2023/2024

Předmět připravuje studenty pro řešení oceňovacích problémů v oblasti technicko-ekonomického znalectví a výzkumu pro tuto oblast. Shrnuje poznatky, které vytvářejí teoretický základ pro další studium speciálních metod, které se již cíleně zaměřují na zjišťování a posuzování hodnot konkrétních typů majetku členěných dle jejich charakteru a účelu užívání (majetek movitý, nemovitý, obchodní závody, příp. další).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základy soudního znalectví a systémového přístupu k řešení problémů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude sestávat z obhajoby semestrální práce k vybranému problému oceňování, který má vztah k řešenému tématu disertace. Závěrečné hodnocení se provede zkouškou podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti získali společný teoretický základ nutný pro řešení oceňovacích problémů spojených se stanovováním různých typů hodnot pro různorodé typy majetku. Jedná se o pojmovou ujasněnost, znalost související právní úpravy, znalost účelů stanovení hodnoty pro různé typy právního jednání a účely řízení před OVM, tvorbu ceny na trhu, analýzu chování soustavy trh, hledání podstatných charakteristik entit, od nichž se jejich hodnota odvíjí, jejich parametrizace a kvantifikace při oceňování, objektivizované metody pro stanovení směnné hodnoty majetku, metody používané pro oceňování podle právních předpisů.
Studenti se naučí pracovat s ujasněnou strukturou pojmů při oceňování majetku, vycházející z teorie oceňování a mezinárodních zvyklostí. Budou umět vysvětlit významové souvislosti se soustavou pojmů zavedenou právními předpisy ČR. Pro různé typy majetku budou umět vymezit jejich podstatné charakteristiky, od nichž se odvíjí jejich hodnota. Na základě znalostí základních přístupů budou rozumět základním přístupům pro kvantifikaci hodnoty majetku a jejího vyjádření v penězích. Na základě znalostí metod používaných pro ocenění budou umět posoudit vhodnost konkrétních metod ve vztahu k typu majetku a účelu ocenění. Porozumí právní úpravě pro náhradu škody vzniklé poškozením věci a principům určení výše věcné škody.

Základní literatura

BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. vydání, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2008
INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). International Valuation Standards 2017. IVSC, London. 2017. (EN)
KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0. (CS)
Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019, Akademické nakladatelství CERM, 2019, ., ISBN 978-80-7623-013-2 (CS)

Doporučená literatura

KLEDUS, R. Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 63-75. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 3, s. 115-132. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 175-187. ISSN 1211-443X
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. I /2005- Oceňování motorových vozidel. VUT v Brně - ÚSI, 2005
Časopis Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vymezení základních pojmů (oceňování, hodnota jako charakteristika entity, hodnota jako veličina při oceňování), systémový přístup k oceňování majetku (vymezení typu problému, vytváření systému podstatných veličin, aplikovatelné atributy systémového přístupu).
2. Související právní úprava: cena a hodnota v občanském zákoníku a dalších předpisech, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen ZOC), zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen ZOM).
3. Kategorizace předmětů oceňování: pojmy majetek a služba podle ZOM, pojem majetek podle občanského zákoníku, pojem věc v právním smyslu, kategorizace věcí, ocenitelné věci, součást a příslušenství věci, charakteristika a třídění investičního majetku podniku.
4. Vlastnické právo a vlastnictví, spoluvlastnictví, omezení vlastnických práv (zástavní právo, právo věcného břemene, zadržovací právo, právo stavby, předkupní právo, právo zpětné koupě, právo zápůjčky, právo výpůjčky, právo nájmu).
5. Systémové vymezení trhů: struktura soustavy trh, vlastnosti soustavy, možnosti analýzy chování soustavy, vymezení oceňovacího problému.
6. Tvorba ceny na trhu: poptávka a nabídka zboží, tržní rovnováha a její dosahování, změna tržní rovnováhy
7. Obecná východiska pro stanovení užitné a směnné hodnoty výrobků: hodnota užitná (posuzování funkční vlastností, bezpečnosti, životnosti, ekonomičnosti a dalších znaků kvality, posuzování změny kvality v průběhu životního cyklu technického výrobku).
8. Základní přístupy k oceňování majetku (hodnota věcná, výnosová hodnota, komparační oceňování, rentní oceňování, oceňování podle jmenovité hodnoty, podle kurzové hodnoty, podle účetní hodnoty, sjednanou cenou, určení obvyklé hodnoty.
9. Oceňování věcnou hodnotou: metody stanovení výchozí ceny, metody stanovení opotřebení (mezní stavy při technicko-ekonomickém posuzování, posuzování životnosti technického objektu, amortizační stupnice), stanovení věcné hodnoty, vztah k tržnímu ocenění.
10. Oceňování výnosovou hodnotou: princip ocenění, varianty dle finanční matematiky a výpočtu současné hodnoty.
11. Komparační přístup: princip ocenění, vytváření systému podstatných veličin, tvorba databází, zpracování dat, statistická analýza dat.
12. Kontribuční analýza: metoda střední hodnoty, metoda váženého průměru. Specifika posudků o ceně majetku v jednotlivých druzích řízení. Oceňování při privatizaci a restitucích, zvláštní případy oceňování. Věrohodnost výsledku a vliv na závěry posudku.
13. Stanovení výše majetkové újmy při poškození věci: právní úprava náhrady škody, aplikace na jednotlivé druhy majetku.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor