Detail předmětu

Soudní inženýrství - obecná metodika

ÚSI-DSNA03Ak. rok: 2023/2024

Předmět připravuje studenty pro řešení složitých znaleckých problémů v oblasti technického a technicko-ekonomického znalectví a výzkumu pro tuto oblast. Současně shrnuje problematiku praktického výkonu znalecké činnosti, tak aby studenti získali znalosti o organizaci a řízení znalecké činnosti a uměli vystupovat v řízeních před orgány veřejné moci (dále jen OVM) jako osoby, které se podílejí na zpracování znaleckých posudků v rámci činnosti znaleckých ústavů, příp. po jmenování i jako znalci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude sestávat z obhajoby semestrální práce, v rámci které studenti rozpracují řešení vybraného odborného či vědeckého problému v systémovém pojetí a z ústní zkoušky k obsahu studia předmětu.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali obecné znalostí z oblasti systémové metodologie (systémový přístup, systémové myšlení, systémové metody, systémové postupy), speciální odborné znalosti vybraných systémových metod (logika, modelování, experiment, mezní stavy) a základní přehled principů oborových metod (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií, metody pro oceňování majetku, posuzování škody na majetku). V rámci přípravy pro výkon znalecké činnost je cílem naučit studenty orientovat se v řízeních před OVM tak, aby uměli vystupovat jako znalci v trestním řízení (TrŘ), občanském soudním řízení (OSŘ) i správním řízení (SpŘ), a to na základě dobré znalosti předpisů, které upravují znaleckou činnost a předpisů, které upravují postupy OVM v těchto řízeních.
Student získá základní znalosti o organizaci a řízení znalecké činnosti, naučí se uplatňovat systémový přístup při řešení složitých problémových situací, zejména v oblasti techniky, technického a technicko-ekonomického znalectví a tyto znalosti uplatňovat při zpracování znaleckých posudků a při tvorbě odborných a vědeckých prací pro danou oblast.

Základní literatura

JANÍČEK, P. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 2014. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 978-80-7204-887-8 (CS)
KLEDUS, R., FRYŠTÁK, M., MAXERA, P. Obecná metodika soudního inženýrství. 3. podst. přeprac. vyd. Brno: 2022. VUT v Brně, ÚSI. (připraveno k publikaci) (CS)
FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. 2. podst. přep. a doplněné. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 132 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-063-9 (CS)
BRADÁČ, A., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2. vyd. Brno: 2021. ISBN 978-80-7623-061-3 (CS)

Doporučená literatura

Franck, H., Franck, D., Forensic engineering Fundamentals, CRC Press, 2012, ISBN: 9781439878392 (CS)
NOON, R. K., Scientific Method: Applications in Failure Investigation and Forensic Science, CRC Press, 2009, ISBN: 9781420092806 (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I, Brno: 2006. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémová metodologie: teorie systémů, pojmy soustava a systém, systémový přístup, atributy systémového přístupu, systémové myšlení.
2. Systém podstatných veličin (SPV) na objektu, základní pojmy v teorii systémů (pojmy související se strukturou entit, s procesy na entitě, s poznáváním, s kvantifikací entit, s modelováním a s etikou).
3. Soudního znalectví, soudního inženýrství: postavení mezi jinými disciplínami, soudní znalectví jako systémový objekt. Právní úprava znalectví: Pojem znalec. Řízení a organizace znalectví, typy znaleckých posudků, požadavky právních předpisů na znalecký posudek.
4. Právní úprava znalectví: Znalecká činnost (činnost zapsaných znalců, znalecká činnost ústavů, činnost znalců ad hoc.). Přibírání znalců k podání posudku v řízení před OVM (TrŘ, OSŘ, SpŘ), přibrání znalců mimo řízení.
5. Řešení problémů v systémovém pojetí, problémová situace a problém, komplexní analýza problému, systémový postup při řešení problémů. Systémový postup při řešení problémů - problémy poznávací. Systémové pojetí systémových metod.
6. Znalecká činnost v systémovém pojetí: práce s informacemi při řešení znaleckých problémů – příjem zadání, formulace znaleckého problému, získávání informací, zpracování informací, odpovědi na otázky, předání informací, úkony po podání posudku. Aplikace předpisů ve ZP.
7. Podíl znalce na zajištění důkazu: základní pojmy (důkaz, důkazní prostředek, dokazování), dokazování v OSŘ, v TrŘ, ve SpŘ, ohledání, obecné zásady zajištění důkazů (měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol).
8. Úvod do logiky: základní pojmy, zákony logiky, přehled typů logik, soustava logických metod, aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství.
9. Systémové pojetí experimentu: systémový přístup k experimentu, základní pojmy, etapy technického experimentu, počítačová podpora experimentu, teorie experimentu, technická diagnostika. Experiment v rámci vyšetřovacího pokusu v TrŘ.
10. Systémové pojetí mezních stavů technických objektů: vymezení základních pojmů, mezní stavy technických objektů, členění mezních stavů, systémový přístup k posuzování mezních stavů technických objektů.
11. Teorie modelování: vymezení modelování, struktura modelování. Modely a modelování - základní charakteristiky modelu, zobecněná struktura modelu, zobecněná struktura modelování, základní činnosti v modelování, typy modelování.
12. Úvod do speciálních metodik Soudního inženýrství: Přímé a nepřímé příčinné problémy. Úvod do oborových metod (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií, metody pro oceňování majetku, posuzování škody na majetku).
13. Struktura znaleckého posudku, struktura vědecké a disertační práce. Etika při vědecké práci, etika ve znalecké činnosti, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (odpovědnost trestní, odpovědnost za škodu), odstraňování vad ve znaleckém posudku.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning