Detail předmětu

Diagnostické metody ve zkušebnictví

ÚSI-DSNB02Ak. rok: 2023/2024

Využití diagnostických metod při vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví. Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT) a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické a magnetické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích. Výskyt radonu a jeho měření v budovách při znalecké činnosti. Normy a vyhodnocování výsledků měření z hlediska znalce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví, základní znalosti z předmětu zkušebnictví, znalosti diagnostických přístrojů a metod, znalosti o stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Základem hodnocení bude posouzení zpracování seminární práce na vybrané téma a rozprava nad touto prací.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností při stanovení vlastností stavebního materiálu, zejména jeho pevnosti, objemové hmotnosti a vlhkosti a jeho vnitřní struktury. Další oblast je měření radonu a technická ochrana před účinky radonu.
Studenti získají speciální znalosti o různých diagnostických metodách, založených na rozdílných fyzikálních principech. Studenti budou seznámeni s vhodností a rozsahem jejich využití.

Základní literatura

SCHMID P. a kol. Základy zkušebnictví. CERM 1999 (CS)
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích (CS)
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu (CS)
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti (CS)
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců (CS)
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (CS)
KOPEC, B. a kol., Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-591-4 (CS)

Doporučená literatura

PUME, D., ČERMÁK, F. a kol. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Nakladatelství ARCH, Praha 1993 (CS)
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Nakladatelství Konvoj, Brno 1998, ISBN 80-85615-56-8 (CS)
Radiation Protection for Particle Accelerator Facilities, NCRP REPORT No. 144, Maryland (USA) 2003, ISBN 0-929600-77-0 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden Úvodní konzultace – osnova předmětu, zadání seminární práce
2. Fyzikální základy diagnostických metod I. – ionizující záření a jeho účinky na materiál, vznik radonu a jeho vlastnosti
3. Fyzikální základy diagnostických metod II. – ultrazvuk a využití dalšího vlnění v diagnostice
4. Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
5. Problematika radonu a ochrana před negativními účinky radonu
6. Pevnost betonu – metody zjišťování pevnosti betonu
7. Metody zjišťování rozložení výztuže v železobetonu –radiografie
8. Metody zjišťování rozložení výztuže v železobetonu –georadar
9. Elektromagnetické metody zjišťování rozložení výztuže v železobetonu
10. Využití termovize v diagnostice konstrukcí
11. Defektoskopie svarů – stručný přehled metod kontroly
12. Speciální metody kontroly – terahertzové vlny
13. Závěrečné hodnocení seminární práce a zkouška
Jednotlivá témata mohou být sloučena do větších bloků

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor