Detail předmětu

Moderní stavební materiály

FAST-CI001Ak. rok: 2023/2024

Vymezení požadavků na údržbu, opravy a rekonstrukce staveb z hlediska užitých materiálů.
Hodnocení podkladů získaných diagnostickými metodami pro volbu materiálů.
Ověření vlastností materiálů průkazními zkouškami.
Teoretické základy kompozitních materiálů (částicové a vláknové kompozity).
Polymercementové malty a betony, impregnace betonů.
Trvale pružné tmely, jejich použití a význam v konstrukci.
Lepidla stavebních materiálů a technologie spojů.
Hydroizolační materiály a technologie, dodatečné tepelné izolace. Ochrana a náhrada výztuže v železobetonových konstrukcích.
Rozptýlená výztuž, drátkobeton, samozhutňující betony.
Materiály pro rekonstrukční technologie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce s individuálním zadáním s tématikou výběru materiálů pro rekonstrukční technologii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace.
V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Přehled o nových materiálech, používaných v současné stavební praxi a k rekonstrukčním činnostem na budovách a konstrukcích, seznámení studentů s některými progresivními technologiemi rekonstrukce opotřebovaných částí či celých konstrukc, dovednosti správného výběru, optimalizace a použití konstrukčních materiálů, event. rekonstrukčních postupů.
Student získá přehled o různých typech materiálů jak technologicky moderních, tak adekvátně nahrazujících původní materiály, které se využívají pro rekonstrukce a sanace staveb. Dále bude student seznámen s technologickými postupy využívající tyto materiály při rekonstrukcích. Student bude schopen po absolvování předmětu stanovit míru a rozsah potřebné rekonstrukce a navrhnout protiopatření spojené s vhodným výběrem materiálů pro rekonstrukci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polymery 2. Teoretické základy kompozitních materiálů 3. Částicové kompozity 4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice 5. Polymercementové malty a betony (PCC) 6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC) 7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny 8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. 9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností 10. Technologie lepení a lepidla

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet 2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků 3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků 4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků 5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS 6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností 7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev 8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením 9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy 10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně