Detail předmětu

Teoretická geodézie II

FAST-HE10Ak. rok: 2023/2024

Velmi přesná nivelace (přístroje, metody, chyby, komparace, kritéria přesnosti).
Vyrovnání nivelačních sítí.
Vyrovnání základních geodetických sítí v rovině, na kouli a na elipsoidu.
Vyrovnání volných sítí.
Hladinové plochy, geoid, sféroid.
Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut, korekce tížnicových odchylek.
Astronomická nivelace.
Teorie vědeckých výšek.
Stokesův vzorec a Vening-Mainesovy vzorce, gravimetrické tížnicové odchylky.
Moloděnského teorie kvazigeoidu.
Gravitační a tíhové modely Země.
Globální a lokální souřadnicové soustavy.
Budování sítí metodou GPS.
Souřadnicové systémy ITRS, ETRS, EULN, geodynamické sítě.
Historie a současnost geodetických sítí (NULRAD, DOPNUL, GEODYN).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní geodetické výpočty na kouli a elipsoidu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět je orientován k problémům gravitačního pole Země, teorie výšek a globálních a regionálních geodetických sítí. Podrobně je probírána problematika přesných nivelačních měření.


Student získá přehled o problematice výšek, zejména o gravitačním poli Země, metodě přesné nivelace, ekvipotenciálních plochách, geoidu, sféroidu a kvazigeoidu. Bude mít i teoretické znalosti geodetických referenčních systémech a problematice geodynamiky.

Základní literatura

Vykutil, J: Vyšší geodézie. Kartografie, 1982. (CS)
Hofmann-Wellenhof, B.- Moritz, H.: Physical geodesy. Springer, 2005. (EN)
Weigel J.: Vyšší geodézie - Základní výšková bodová pole. elektronický text, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přesná a velmi přesná nivelace - přístroje a měřické chyby 2. Přesná nivelace - metody a postupy, charakteristiky přesnosti 3. Vyrovnání geodetických sítí v rovině 4. Vyrovnání geodetických sítí na kouli a na elipsoidu 5. Vyrovnání volných sítí 6. Základy teorie gravitačního pole Země 7. Hladinové plochy, geoid a sféroid 8. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut 9. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky 10. Teorie výšek 11. Geodetická a gravimetrická měření, anomálie tíže 12. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid 13. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, ggeodynamická síť 14. Historie geodetických sítí v ČR

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a opakování základních metod vyrovnání 2. Vyrovnání triangulačních sítí. 3. Vyrovnání trilateračních sítí 4. Vyrovnání prostorových sítí 5. Výpočet tížnicových odchylek 6. Mapa geoidu 7. Komparace nivalačních latí 8. Mapa Fayových a Bougerových anomálií 9. Tíhové korekce v nivelaci 10.