Detail předmětu

Rekonstrukce a renovace památek

FAST-CH055Ak. rok: 2023/2024

Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti konstrukcí vertikálních i horizontálních částí staveb; konstrukcí krovů a střech; vnitřních dokončovacích prací; základů dějin architektury; stavebně technické a stavebně historické průzkumy; stavební chemie a stavební fyzika; zakreslování stavebních konstrukcí a jejich změn.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je podmínkou docházka, získání zápočtu odevzdáním a prezentací semestrální práce a zkouška.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zásady péče o stavební památky a historické budovy. Vývoj stavitelství a architektury. Historické stavební konstrukce, technologie provádění exteriérové a interiérové výzdoby, povrchové úpravy, dekorační prvky, malbové techniky, klenby. Legislativní úprava památkové péče v ČR.


Absolvent získá základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů. Absolvent předmětu je schopen:
– popsat historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR;
– navrhnout rekonstrukci dílčích částí historických budov a stavebních památek;
– vypracovat podrobný stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení;
– vypracovat základní architektonický rozbor stavby;
– vypracovat základní stavebně historický průzkum.

Základní literatura

VLČEK, Milan. Studijní opora pro předmět CH 55 – Obnova památek, VUT v Brně, FAST, 2009. (CS)
BENEŠ, Petr. Studijní opora pro předmět Sanace a adaptace budov, VUT v Brně, FAST, 2007. (CS)
MAKÝŠ, Oto. Technologie renovace budov. Bratislava: Vydavatelství Jaga group, s.r.o., 2004. ISBN 80-8076-006-3. (CS)
PEK, Tomáš. Stavební památky – Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu, 1. vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, ISBN: 978-80-7357-462. (CS)
ŠTORM, Břetislav. Základy péče o stavební památky. Praha: NPÚ, 2007, ISBN 978-80-87104-13-2. (CS)
ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb, Praha: Argo, 2007, ISBN 80-7203-548-7. (CS)

Doporučená literatura

HOLEČEK, Josef, GIRSA, Václav a kol. Projektování obnovy stavebních památek. Praha: NPÚ. 2008. ISBN 978-80-87104-34-7. (CS)
GIRSA, Václav, HOLEČEK, Josef, JERIE, Pavel, MICHOINOVÁ, Dagmar. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Praha: NPÚ. 2004. ISBN 80-86234-36-3. (CS)
MARSHALL, Duncan, WORTHING, Derek, HEATH, Roger, DANN, Nigel. Understanding Housing Defects, London: Routledge, Taylor & Francis Ltd, 2013. ISBN 9780080971124 (EN)
PAVLÍK, Milan a kol. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha: ČVUT , 1998, ISBN:80-01-01797-4 (CS)
HOŠEK, Jiří, LOSOS, Ludvík. Historické omítky – průzkumy, sanace, typologie. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, 978-80-247-1395-3 (CS)
LOSOS, Ludvík, GAVENDA, Miloš. Štukatérství. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010, ISBN 978-80-247-2175-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu; památková péče: vývoj a současná legislativa ochrany kulturních památek v ČR; způsoby ochrany a prezentace stavebních památek; průzkumy a diagnostika historických staveb.
2. Stavební slohy na území ČR. 3. Historický vývoj stavitelství na územní ČR. 4. Přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí historických objektů a stavebních památek. 5. Historické stavební technologie: kamenické práce; omítky historických staveb; sádrové omítky a falešné klenby; štukatérské práce. 6. Historické stavební technologie: malířské techniky v historických dobách; freskové malby; sgrafitová výzdoba; stuccolustro. 7. Historické stavební technologie: mozaika; tapety; brokátové malby; zlacení, patinování, polychromie. 8. Klenby: základní rozdělení, technologie provádění, poruchy a opravy kleneb; pokyny ke zkoušce.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení; podmínky udělení zápočtu; zadání podkladů pro semestrální práci. 2. Individuální konzultace zadané stavby a samostatná práce v terénu: předběžný průzkum, zaměřování, fotodokumentace, zajištění potřebných podkladů. 3. Stavebně historický průzkum: práce s archivními a literárními zdroji. 4. Architektonický rozbor stavby a umělecko-historické hodnocení: architektonický sloh a detail; památkové hodnocení stavby. 5. Stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení. 6. Návrh rekonstrukce dílčích částí: zpracování problematiky rekonstrukčních, sanačních nebo renovačních postupů prací vybraných vad a poruch stavby (přednostní zaměření na speciální technologické postupy obnovy památek). 7. Konzultační hodina; prezentace výsledků práce. 8. Odevzdání semestrální práce; udělení zápočtu.