Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1

FEKT-XPC-AN3Ak. rok: 2023/2024

- standardní kurz pro středně pokročilé zaměřený na obecnou i technickou angličtinu
- zahrnuje gramatickou část s komunikativními typy úloh
- začleňuje četbu, poslech, mluvení
- rozvíjí dosavadní slovní zásobu
- upevňuje a doplňuje gramatické znalosti
- zabývá se technickými texty s důrazem na jazyk

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

-  použít základní obecnou slovní zásobu (zaměstnání, volný čas, životní prostředí, grafy)
-  aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (tvorba otázek, přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, způsobová slovesa,)
- komunikovat srozumitelně v daném kontextu s chybovou tolerancí
- číst a interpretovat jednodušší obecný i odbornější text
- rozumět anglicky vedené hodině a jednodušší mluvené angličtině v daném kontextu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1) semestrální test minimálně 24 bodů (60%), maximálně 40 bodů, obsahuje gramatiku a slovní zásobu
2) závěrečná zkouška (60 bodů), obsahuje poslech (15-30b.) a čtení odborného textu s porozuměním (15-30b.)
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Účast 75%+ aktivní participace v seminářích.

Učební cíle

- Nárůst slovní zásoby studentů.
- Prohloubení gramatických znalostí.
- Další rozvoj čtyř základních dovedností:mluvení, čtení, poslech a psaní.
Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

-  použít odbornou i obecnou slovní zásobu (zaměstnání, obchod, popis grafů, )
- aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas, budoucí čas, tvorba otázek, stupně přídavných jmen)
-  komunikovat plynule a efektivně v daném kontextu s určitou chybovou tolerancí
- číst při využití základních technik čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění)
- rozumět anglicky vedené hodině i instrukcím a vést si poznámky na základě poslechu; rozumět přirozené mluvě v daném kontextu

Základní literatura

Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition OUP.2014 (EN)
PaedDr. Baumgartnerová,A.:Soubor technických textů, gram. a lexikálních cvičení k samostatné práci (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa.
2.  Unit 1: grammar+vocabulary
3.  Unit 1: work skills+functions                                           
4.  Unit 2: opakování Past Simple a Pres. Perfect Simple + continuous, vocabulary
5.  Unit 2: work skills+functions
6.  Unit3: grammar - predictions+vocabulary
7.  Unit3: work skills+functions
8.  Unit 4: grammar - comparisons+vocabulary
9.  Unit4: work skills+functions
10. Unit5: způsobová slovesa+vocabulary
11. Unit5: work skills+functions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12. Opakování: sample test + tech.text (mock exam)
13.Semestrální zápočtový  test  

eLearning