Detail předmětu

Systems Biology

FEKT-MPA-SYSAk. rok: 2023/2024

Předmět je orientován na získání znalostí o metodách systémové biologie, tvorbě modelů buněčných organismů a možnostech jejich využití. Zaměřuje se na studium počítačových metod popisu chování živých organismů na molekulární úrovni využitelných v buněčné biologii, biochemii a biotechnologii.
Uvažované modely jsou reprezentovány rozsáhlými síťovými grafy. Důraz je kladen na metodologii analýzy těchto modelů, a to jak analýzu statickou, tak analýzu dynamickou, především kvantitativní pomocí ODE modelů. Je postupováno podle konceptu hierarchie, přičemž jsou prezentovány všechny vrstvy od genových regulačních sítí, přes signální dráhy až po metabolické sítě. Tyto modely jsou ilustrovány na systémech konkrétních organizmů, převážně jednobuněčných.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen popsat buněčný systém, jeho hlavní komponenty z hlediska složení a funkce; dále analyzovat systémy obyčejných diferenciálních rovnic a aplikovat základní znalosti z oblasti pravděpodobnostních rozložení náhodných veličin a kombinatoriky. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

až 16 bodů za vypracované reporty ze cvičení
až 14 bodů za vypracování a prezentaci semestrálního projektu
až 70 bodů za zkoušku.
Zkouška je ústní formou.

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit (obvykle v zápočtovém týdnu)

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti využití počítačových modelů v buněčné biologii a způsobu jejich využití a zvládnutí metod analýzy modelů pro systémovou biologii.
Absolvent předmětu je schopen:
- matematicky popsat hlavní komponenty genové exprese
- matematicky popsat hlavní komponenty signálních drah
- analyzovat síťové grafy pomocí síťových motivů
- vyjmenovat hlavní síťové motivy transkripčních sítí a sítí signálních drah
- vysvětlit funkci hlavních síťových motivů transkripčních sítí a signálních drah
- popsat experimentální metody v systémové biologii

Základní literatura

Konopka, A.K. Systems Biology: Principles, Methods, and Concepts. CRC, 2006, ISBN: 978-0824725204 (EN)
Alon, U: An Introduction to Systems Biology, Design Principles of Biological Circuits. CRC, 2007, ISBN: 1-58488-642-0 (EN)
Maly, Ivan V. Systems biology. Humana Press, New York 2009. ISBN 978-1-934115-64-0. (EN)
Rosypal, S. Nový přehled biologie. Scientia, Praha 2003. ISBN 80-7183-268-5 (CS)
Dubitzky, W., Wolkenhauer, O., Cho, K.-H., Yokota, H., Encyclopedia of systems biology. Springer, New York 2013. ISBN 978-144-1998-644. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systémové biologie
2. Laboratorní techniky pro systémovou biologii
3. Modelové organismy, biologické sítě a dráhy
4. Základy dynamické analýzy spojitých modelů
5. Kinetika enzymů
6. Transkripční regulace
7. Predikce síťových motivů, autoregulační motiv
8. Síťový motiv FFL
9. Další síťové motivy
10. Genová ontologie
11. Kvalitativní booleovské modely
12. Odvození genových regulačních sítí a odhad parametrů modelu
13. Prezentace projektů

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systémové biologie
2. Databáze pro systémovou biologii
3. Cytoscape
4. Dynamická analýza
5. Kinetika enzymů, Michaelis-Menten
6. Kinetika enzymů II, Michaelis-Menten II
7. Regulace transkripce
8. FFL motiv
9. Cell collective
10. Cell collective, projekt
11. Cell collective, projekt
12. Cell collective, projekt
13. Konzultace, náhrada zameškaných cvičení

eLearning