Detail předmětu

Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie

FEKT-BPC-OZUAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje moderní problematice z oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na praktické informace a konkrétní zkušenosti s jednotlivými zdroji elektrické energie od větrné, sluneční, vodní, geotermální až po využití energie biomasy. Velký podíl dotace předmětu je zaměřen na možnosti uskladnění elektrické energie, jsou představeny jednotlivé druhy akumulace, principy činnosti a porovnány klady a zápory. Součástí je také praktické využití v hybridních elektrických vozidlech, ostrovních systémech a vodíkovém hospodářství. Praktické informace získají studenti v laboratorních cvičeních zaměřených na potvrzování a rozvoj znalostí z probíraných témat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předmět je navržen jako úvod do problematiky obnovitelných zdrojů a ukládání energie, nevyžaduje tedy jiné prerekvizity, než znalosti získané během středoškolského studia.
„Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.“

 

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Maximum 10 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. 

Za správné a úplné výsledky a vypracování všech úloh je uděleno dalších 30 bodů. 

Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh a další podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. 

 


Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky obnovitelných zdrojů a ukládání energie a poskytnout jim informace nezbytné pro pokročilejší kurzy. Během kurzu se studenti seznámí s teoretickými základy. Seznámí se především s využitím energie větru, slunce, vody při přeměně na elektrickou energii a možnostmi jejího ukládání, s elektrochemickými zdroji atd.
Student v předmětu získá teoretické i praktické základy z oblasti obnovitelných zdrojů a ukládání energie. Na základě těchto znalostí bude schopen kvalifikovaně analyzovat a navrhovat řešení v oblasti obnovitelných zdrojů a ukládání energie.  Student bude schopen navrhnout vhodné umístění větrných, fotovoltaických a vodních elektráren, vysvětlit princip funkce tepelného čerpadla, navrhnout vhodné metody ukládání energie. Studen bude obeznámen s fakty týkající se výroby, využítí  elektrické energie z obnovitlených zdrojů včetně emisního a envriomentálnho zatížení.  Student bude teoreticky připraven na navazující kurzy z oblastí obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie.

Základní literatura

Vojtěchovský, K., Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha (CS)

Doporučená literatura

Dell, R.M.a Rand, D.J., Clean energy, Athenaeum Press Ltd, UK (EN)
Boyle, G., Renewable Energy, Oxford University Press, USA (EN)
Quaschning, V., Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan Publications Ltd., USA (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.    Využití energie větru

2.    Využití energie slunce

3.    Využití energie vody

4.    Využití energie zemského jádra

5.    Využití energie biomasy

6.    Uložiště energie

7.    Kombinovaný hybridní vodíkový systém

8.    Elektrochemické zdroje v aplikacích RAPS

9.    Hybridní elektrická vozidla

10.    Ukládáni energie pomocí setrvačníku a stlačeného vzduchu

11.    Ukládáni energie pomocí superkondenzátorů a systémů SMES

12.    Využití nízko-potenciální tepelné zbytkové energie

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.     Úvod do cvičení

2.    Spektrální citlivost fotovoltaického modulu

3.    Vodní elektrárna – energie vody

4.    Akumulace tepelné energie se změnou skupenství I.

5.    Superkondenzátory (EDLC)

6.    Akumulace elektrické energie pomocí setrvačníku

7.    Charakterizace vrtulového systému

8.    Využití termoelektrického jevu pro získávání energie

9.    Tepelné čerpadlo

10.    Náhradní laboratorní cvičení

11.    Semestrální test

 

eLearning