Detail předmětu

Optické komunikace

FEKT-BPC-OKOAk. rok: 2023/2024

Studenti se seznámí s vlastnostmi laserového záření, Gaussovským svazkem, časovou a prostorovou koherencí vln, teorií difrakce, Jonesovým popisem polarizace, vlastnostmi základních optických komponentů, laserem, laserovými diodami a LED, tvarováním svazků, principem fotodetekce a fotodetektory, šumy v optické komunikaci, modulačními technikami pro optické komunikace, typy a vlastnostmi optických vláken, výkonovou bilanční rovnicí a návrhem optického vláknového spoje, atmosférickým přenosovým prostředím v optické oblasti spektra a návrhem optického bezkabelového spoje, hybridními a plně fotonickými spoji a VLC.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se: 2 testy (až  2 x 5 bodů) a 5 laboratorních úloh (až 20 bodů). Zkouška má povinnou písemnou část (až 50 bodů) a nepovinnou ústní část (až 20 bodů).  Obsah zkoušky odpovídá anotaci předmětu. 
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty optických komunikací, optickými komponenty, optickou difrakcí a polarizačními vlastnostmi laserového záření, podrobně probrat vlastnosti laserového záření, objasnit funkci optických vysílačů a přijímačů včetně objasnění podstaty funkce laserů a detailně rozebrat optické vláknové spoje, optické bezkabelové spoje včetně hybridních a plně fotonických spojů a VLC.
Absolvent předmětu bude schopen:
- Popsat vlnové a elektromagnetické projevy světla
- Popsat a vysvětli polarizaci, koherenci a difrakci
- Vysvětlit princip funkce laseru
- Navrhovat optické vláknové a bezkabelové spoje
- Porovnat jednotlivé optoelektronické a optické součástky a diskutovat jejich výhody a nevýhody

Základní literatura

WILFERT,O. Optoelektronika. Elektronický učební text. UREL VUT v Brně, Brno 2002, REL 023 (CS)
MAJUMDAR, A. K., RICKLIN J.C. Free-Space Laser Communications, Springer Science+Business Media, New York 2008 (CS)
WILFERT,O. Optoelektronika. Skripta. UREL VUT v Brně, Brno 2002, ISBN 80-214-2264-5 (CS)
WILFERT,O. Optoelektronika. Skripta. UREL VUT v Brně, Brno 2002, ISBN 80-214-2264-5 (CS)
SALEH, B. E. A., TEICH, M. C. Základy fotoniky 1-4. Matfyzpress, Praha 1994 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní aspekty optických komunikací
Vlastnosti laserového záření
Optická difrakce a polarizace záření
Optické komponenty
Optické vysílače
Optické přijímače
Teorie optických komunikací
Optická vlákna
Návrh optického kabelového spoje
Atmosférické přenosové prostředí
Optické bezkabelové spoje
Hybridní, plně fotonické spoje a VLC
Optická komunikační síť

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vlastnosti optického záření

Energetické parametry optického svazku

Polarizace záření

Útlumy v přenosových prostředích

Návrh vysílací jednotky

Výpočet parametrů optické soustavy

Návrh přijímací jednotky

Parametry komunikačních systémů

Přenos informace optickým vláknem

Návrh optického vláknového spoje

Vlastnosti atmosférického přenosového prostředí

Návrh optického bezkabelového spoje

 

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření parametrů optického vlákna
Přenos informace optickým vláknem
Měření odrazivých vlastností vybraných povrchů
Měření responzivity a linearity optického přijímače
Měření polarizace laserového svazku
Měření vlastností laserové diody a LED
Tvarování laserových svazků
Návrh optického bezkabelového spoje
Návrh optického vláknového spoje
Bezpečnost práce s laserovým zářením

eLearning