Detail předmětu

Statistika a pravděpodobnost

FIT-MSPAk. rok: 2023/2024

Shrnutí základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Limitní věty a jejich využití. Metody odhadů parametrů a jejich vlastnosti. Analýza rozptylu včetně post hoc analýzy. Testy o rozdělení, testy dobré shody, regresní analýza, diagnostika regresních modelů, neparametrické metody, analýza kategoriálních dat. Markovské rozhodovací procesy a jejich analýza, randomizované algoritmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základy diferenciálního a integrálního počtu.

Základy popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení předmětu se skládá z výsledků testu ve 5. týdnu (max 10 bodů), testu ve 10. týdnu (max 10 bodů), vypracovaných dvou projektů (max 8 + 12 bodů) a závěrečné semestrální zkoušky (max 60 bodů).

Písemný test ve 5. týdnu výuky je zaměřen na Markovské procesy a na základy randomizovaných algoritmů. Písemný test v 10. týdnu výuky je zaměřený na pokročilejší statistické metody (bude upřesněno).

Projekty:

1. projekt: 8 bodů (2 body minimum) -- Statistika a programování.
2. projekt: 12 bodů (4 body minimum) -- Pokročilá statistika.

Podmínky pro udělení zápočtu, který je podmínkou pro připuštění k závěrečné semestrální zkoušce: Celkový zisk minimálně 20 bodů z z projektů a z testů v 5. a 10. týdnu (tj. celkem z 40 bodů).

Závěrečná písemná zkouška: 0-60 bodů. Pro získání bodů ze závěrečné semestrální zkoušky je nutné tuto zkoušku složit tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě nebude zkouška hodnocena.

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována

Účast na cvičeních je povinná. Během semestru jsou tolerovány dvě neomluvené absence. Nahrazení zameškané výuky určí vedoucí cvičení.

Učební cíle

Seznámení studentů s dalšími pojmy, metodami a postupy teorie pravděpodobnosti, popisné a matematické statistiky. Navázat na výuku pravděpodobnosti a statistiky v předcházejících kurzech. Formování stochastického způsobu myšlení pro tvorbu matematických modelů s důrazem na informační obory.

 

Studenti si rozšíří znalosti z pravděpodobnosti a statistiky a to zejména v oblastech:

 • odhadech parametrů zvoleného rozdělení
 • současné testování více parametrů
 • testování statistických hypotéz o rozdělení
 • regresní analýzy včetně tvorby regresních modelů
 • neparametrických metod
 • tvorby odhadů parametrů
 • Bayesovské statistiky
 • Markovských procesů
 • randomizovaných algoritmů

Základní literatura

 • ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. 3., opr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-001-2.
(CS)

Doporučená literatura

Anděl, Jiří. Základy matematické statistiky. 3.,  Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-001-2.
FELLER, W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications. J. Wiley, New York 1957. ISBN 99-00-00147-X
Hogg, V.R., McKean J.W. and Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics. Seventh Edition, 2012. Macmillan Publishing Co., INC. New York. ISBN-13: 978-0321795434  2013
Zvára K.. Regresní analýza, Academia, Praha, 1989
Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat (nakladatelství PLUS, 1994).
D. P. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis. Introduction to Probability, Athena, 2008. Scientific

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Shrnutí a připomenutí vědomostí a metod užitých v předmětu IPT (pravděpodobnost, náhodná proměnná), Markovské procesy a jejich analýza.
 2. Markovské rozhodovací procesy a jejich základní analýza.
 3. Úvod do randomizovaných algoritmů a jejich použití (Monte Carlo, Las Vegas, aplikace).
 4. Shrnutí a připomenutí vědomostí a metod užitých v předmětu IPT (odhady, statistické testy). Nastínění dalších oblastí ze statistiky, které budou probrány.
 5. Odhad parametrů s pomocí metody momentů a metody maximální věrohodnosti.
 6. Bayesovský přístup a konstrukce Bayesovských odhadů.
 7. Rozšíření testů hypotéz pro binomické a normální rozdělení.
 8. Analýza rozptylu (jednoduché třídění, dvojné třídění bez interakcí a s interakcemi). Mnohonásobné porovnávání (Scheffého a Tukeyho metody).
 9. Test dobré shody a další testy o rozdělení.
 10. Neparametrické metody testování statistických hypotéz
 11. Regresní analýza. Tvorba lineárního regresního modelu. Testování hypotéz o parametrech regresního modelu.
 12. Regresní analýza. Porovnávání regresních modelů. Diagnostika. Nelineární regresní modely.
 13. Analýza kategoriálních dat. Kontingenční tabulky. Test nezávislosti. Čtyřpolní tabulky. Fisherův exaktní test.

Seminář

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Využití základních statistických metod, statistika a programování.
 2. Využití pokročilých statistických metod.

Cvičení odborného základu

23 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Aplikace a analýza Markovských procesů.
 2. Základní aplikace a analýza Markovských rozhodovacích procesů.
 3. Návrh a analýza základních randomizovaných algoritmů.
 4. Připomenutí probraných příkladů v předmětu IPT.
 5. Metoda momentů a metoda maximální věrohodnosti.
 6. Bayesovské odhady.
 7. Testy hypotéz pro binomické a normální rozdělení.
 8. Analýza rozptylu, post host analýza.
 9. Testy o rozdělení, testy dobré shody.
 10. Neparametrické metody testování statistických hypotéz
 11. Regresní analýza – lineární regresní modely
 12. Regresní analýza – diagnostika, nelineární regresní modely
 13. Analýza kategoriálních dat. Kontingenční tabulky. Čtyřpolní tabulky.

Projekt

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní statistika a programování.
 2. Použití statistických nástrojů (programů) pro řešení statistických úloh (zpracování a intepretace množiny dat).

eLearning