Detail předmětu

Výrobní technologie I

FSI-2VTAk. rok: 2023/2024

Předmět seznámí studenty se základními strojírenskými technologiemi a umožní jim praktické vyzkoušení jednotlivých vybraných operací.
1. Technologie plošného tváření s praktickým použitím operací stříhání, děrování a ohýbání na zadané součásti.
2. Technologie objemového tváření se zaměřením na volné kování materiálu za tepla s uplatněním operací prodlužování, rozšiřování a ohýbání za tepla na zadané součásti.
3. Technologie svařování materiálu plamenem, včetně osvojení si základních úkonů a manipulace s hořákem při svařování.
4. Technologie povrchových úprav se zaměřením na ochranu proti korozi.
5. Technologie slévárenské se zaměřením na zhotovení jednoduché formy a složité formy s nerovinnou dělící plochou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalost technologických předmětů I. ročníku studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.


Zameškaná výuka bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Učební cíle

Seznámit studenty s uvedenými technologiemi a naučit je alespoň částečně manuální zručnosti při provádění jednotlivých operací, kterou využijí při dalším studiu při přípravě experimentů na jednotlivých specializacích obecných bakalářů.


Předmět Výrobní technologi I umožní studentům prakticky si vyzkoušet některé operace jednotlivých technologií, na které budou v dalším studiu navazovat teoretickými poznatky.

Základní literatura

ZDRAVECKÁ, Eva a KRÁĽ, Ján. Základy strojárskej výroby. Prešov: Michal Vaško, 2002. ISBN 80-7165-353-5. (SK)
SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd ed. McGraw-Hill handbooks. New York: McGraw-Hill, c2006. ISBN 00-714-6271-6. (EN)
TSCHÄTSCH, Heinz. Metal forming practise: processes - machines - tools. 2. New York: Springer-Verlag, 2006. ISBN 3540332162. (EN)
DVOŘÁK, Milan. Technologie II. Vyd. 3., dopl., v Akademickém nakl. CERM 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2683-7. (CS)

Doporučená literatura

HOSFORD, William F. a CADDELL, Robert M. Metal forming: mechanics and metallurgy. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00452-8. (EN)
DVOŘÁK, Milan. Technologie II. Vyd. 3., doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 238 s. ISBN 80-214-2683-7. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace SSZ , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace STG , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace STI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Krystalizace a tuhnutí odlitků.
 2. Nálitkování, napětí, vtokové soustavy.
 3. Výroba slévárenských forem a modelů, způsoby formování.
 4. Strojní formování, trvalé formy, tavení kovů.
 5. Základy tváření, zákony plastické deformace.
 6. Výroba hutních polotovarů - plechy, trubky, profily, dráty a jiné.
 7. Zpracování plechu - technologie: stříhání, hluboké tažení, ohýbání.
 8. Objemové tváření - technologie: protlačování, pěchování, kování.
 9. Slinování.
 10. Svařování - tavné, základní metody svařování plamenem a el. proudem.
 11. Svařování odporové, bodové, švové, zvláštní způsoby.
 12. Svařování tlakem. Pájení.
 13. Dělení kovů - tepelné řezání, metody.

Laboratorní cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. až 12. týden - Lisovna, Kovárna, Svařovna, Slévárna, Povrchová úprava - zhotovení výrobků dle technologického postupu.

1. LISOVNA:
a) Základní informace o technologii zpracování plechu stříháním a ohýbáním.
b) Seznámení s ručními nástroji a stroji, které se budou při práci používat.
2. KOVÁRNA:
a) Základní informace o technologii tváření kovů za tepla kováním. b) Seznámení s kovacími nástroji, stroji pro volné kování a obsluhou výhně.
3. SVAŘOVNA:
a) Názorná příprava a ukázka zapálení hořáku, druhy plamene, ukázka svařování plechových dílců.
b) Popis zadané úlohy, individuální nácvik natavení materiálu a provedení tavného svaru s přídavným materiálem.
4. SLÉVÁRNA:
a) Seznámení s tavícím zařízením používaným ve slévárnách.
b) Odlití formy a vyhodnocení odlitku.
5. POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
a) Základní informace studentům o vzniku koroze a protikorozní ochraně kovových materiálů.
b) Individuální práce studentů.

Cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a bezpečnost práce.
13. Vyhodnocení cvičení a zápočty.

eLearning